bip

MENADŻER KULTURY 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Uczestnikiem podyplomowych studiów specjalistycznych może być każdy absolwent wyższej uczelni o dowolnym profilu i specjalności. Studia w szczególności skierowane są do osób zarządzających lub planujących zarządzać w przyszłości placówkami kultury, pracowników samorządów lokalnych zajmujących się organizowaniem różnego rodzaju imprez kulturalnych, pracowników starostw, urzędów wojewódzkich za-trudnionych w komórkach organizacyjnych zajmujących się sferą kultury, artystów, oraz osób wiążących swoją przyszłość zawodową z tą dziedziną życia społecznego.

Treści kształcenia

• Zapoznanie uczestników z metodami zarządzania instytucjami kultury.
• Zdobycie profesjonalnych kwalifikacji menedżerskich związanych z zarządzaniem instytucjami kultury.
• Wykształcenie umiejętności niezbędnych do efektywnego prowadzenia samodzielnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych.
Program studiów obejmuje:

 1. Podstawy zarządzania i finansów. Wprowadzenie do zarządzania
  Podstawy zarządzania projektami Project management
 2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji kulturalnych.
 3. Zarządzanie organizacjami kulturalnymi. Modele biznesowe – koncepcja i rodzaje
  Zasady dobrego rządzenia instytucjami kultury.
  Internacjonalizacja organizacji kultury. Zarządzanie klubem, świetlicą itp.
  Współpraca organizacji kulturalnych z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.
  Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach kultury. Wstęp do coachingu.
 4. Organizacja i zarządzanie kulturą.

Kwalifikacje zawodowe

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom Menadżera Kultury

Organizacja studiów:

Ogólna liczba godzin – 250
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88