bip

Marketing internetowy -2 semestralne studia podyplomowe

Dla kogo: Specjalność kierowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach, korporacjach, organizacjach non profit, administracji,  na stanowiskach związanych z działalnością marketingową z wykorzystaniem Internetu, również do osób planujących prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej poprzez oferowanie usług marketingowych w sieci oraz wszystkich zainteresowanych tym kierunkiem absolwentów studiów wyższych, posiadających tytuł magistra lub licencjata.

Treści kształcenia:

 • przedsiębiorczości i innowacji w marketingu
 • analizy modeli biznesowych,
 • programów komputerowych w analizie biznesowej i e-biznesie,
 • badania rynku, socjologii mediów i reklamy
 • projektowania i zarządzania stroną internetową ,zarządzania projektami w sieci
 • programowania i realizowania działań marketingowych w sieci,
 • wykorzystywania Internetu do sprzedaży i komunikacji z klientami,
 • programowania kampanii marketingowych w Internecie,
 • budowaniu marki i działaniach PR w Internecie

Ogólna liczba godzin: 300

Kwalifikacje:

 • poznanie najlepszych technik i narzędzi  marketingowych
 • nabycie wiedzy i umiejętności realnie podnoszących kwalifikacje na rynku pracy
 • nabycie umiejętności budowania strategii marketingowych i ich wdrażania
 • nabycie umiejętności tworzenia procesów marketingowych w organizacjach

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668).

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88