bip

Logopedia – 4-semestralne podyplomowe studia kwalifikacyjne

Dla kogo:

studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich, głównie humanistycznych lub pedagogicznych

Treści kształcenia:
Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy na stanowisku logopedy. Uzyskane kwalifikacje dają uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.

Studia przygotowują do podjęcia pracy w placówkach niosących pomoc osobom z trudnościami w komunikacji. Absolwent może podjąć pracę w szkole, przedszkolu, żłobku, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w szpitalu, w warsztatach terapii zajęciowej, na turnusach rehabilitacyjnych na stanowisku logopedy dyplomowanego.

Umiejętności praktyczne słuchacz zdobywa podczas licznych praktyk w poradniach logopedycznych, na oddziałach szpitalnych, w przedszkolach, szkołach specjalnych i ośrodkach wczesnej interwencji. Studia dają możliwość zdobycia nowej wiedzy z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej, diagnozy i terapii mowy.

Ramowy program studiów:
autorski program studiów, opracowany przez prof. dr. hab. Zbigniewa Tarkowskiego, obejmuje szeroki zakres wiadomości teoretycznych i praktycznych z interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy, jaką jest logopedia.
Składa się z czterech bloków programowych:
•    językoznawcze podstawy logopedii,
•    psychopedagogiczne podstawy logopedii,
•    medyczne podstawy logopedii,
•    teoria i praktyka logopedyczna.
Zajęcia są prowadzone w formie wykładów kursowych, wykładów przedmiotowych, ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, warsztatów i praktyk logopedycznych.

Ogólna liczba godzin: 715

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu  logopedii kończąc studia zdobywa kwalifikacje zawodowe
do wykonywania zawodu logopedy.

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu:

 • pedagogiki, psychologii, pedagogiki specjalnej, podstaw medycyny,
 • terapii logopedycznej,
 • wczesnej interwencji, profilaktyki logopedycznej,
 • zasad metodyki pracy z pacjentem dorosłym i dzieckiem,
 • diagnozy i terapii zaburzeń mowy i wad wymowy,
 • konstruowania indywidualnych planów wspierania rozwoju mowy z uwzględnieniem specjalnych potrzeb pacjentów oraz ich możliwości psychomotorycznych,
  metodyki  pracy logopedy,
 • organizacji warsztatu, doboru  pomocy i sprzętu wspierającego mowę,
 • zasad pracy z osobami po udarach, wylewach, z zaburzeniami słuchu oraz z niepłynnością mowy i jąkaniem,
 • komunikacji i pracy terapeutycznej z pacjentami z różnymi wadami genetycznymi i zaburzeniami np. zespołem Downa

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)

Logopedzi mogą być zatrudniani w resorcie zdrowia. Akty prawne, które dotyczą tej kwestii to:
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 20 lipca 2011 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 896) Absolwent może założyć również własny gabinet logopedyczny. Studia podyplomowe są studiami nadającymi uprawnienia zawodowe. Nie dają uprawnień nauczycielskich.

Organizacja studiów:
Studia trwają cztery semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88