bip

Kadry i płace – 2 – semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia adresowane są do wszystkich osób:

 • legitymujących się wykształceniem wyższym akademickim na dowolnym kierunku,
 • przyszłych pracowników kadr,
 • doradców prawnych,
 • pracowników aparatu skarbowego i kontroli skarbowej,
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w codziennym podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, dokumentacji podatkowej oraz ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych oraz rozliczeniowych

Treści kształcenia

Program studiów obejmuje m.in. zagadnienia z zakresu:

 • Podstawy prawa pracy; nawiązywanie stosunku pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy.
 • Cechy i zasady rozliczania umów cywilno- prawnych.
 • Zasady naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz systemy wynagrodzeń.
 • Dodatki do wynagrodzenia kodeksowe i regulaminowe.
 • Zasady naliczania wynagrodzeń za czas nie wykonywania pracy.
 • Zasady naliczania dodatków za pracę w szczególnych warunkach.
 • Czas pracy i jego ewidencja.
 • Ochrona stosunku pracy oraz rozwiązywanie stosunku pracy.
 • Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – warsztaty praktyczne.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • PFRON
 • Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników młodocianych.
 • Podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) i inne pozapłacowe świadczenia pracownicze.
 • Zasady rekrutacji i selekcji pracowników.
 • Controlling personalny.
 • Koszty pracy oraz wyniki pracy jako instrument zarządzania.
 • Sporządzanie listy płac – warsztaty praktyczne.
 • Obsługa programu Płatnik i Symfonia

Ogólna liczba godzin: 250

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent studiów podyplomowych powinien dysponować wiedzą teoretyczną i częściowo praktyczną z zakresu prawa pracy i finansów publicznych oraz posiadać umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów z tego zakresu. Absolwent nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem bieżących spraw pracowniczych, naliczaniem wynagrodzeń oraz rozliczaniem z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.
Mocną stroną tego kierunku są również odpowiednie proporcje między kadrą akademicką oraz praktykami wykładającymi na studiach. Znaczna część zajęć jest prowadzona przez osoby posiadające wieloletnią praktykę
w dziedzinie prawa podatkowego oraz obsługi kadrowo-płacowej.

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88