bip

Fryzjerstwo i stylizacja – 3-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych i policealnych oraz placówkach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, osób posiadających dyplom ukończenia studiów I lub II stopnia oraz przygotowanie pedagogiczne. Studia te będą doskonałym uzupełnieniem kompetencji dla kosmetyczek, pielęgniarek, osób zajmujących się stylizacją paznokci, wizażem, doradztwem modowym i wizerunkiem. 

Treści kształcenia:

Trzysemestralne studia z zakresu fryzjerstwa i stylizacjii mają na celu przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć (nauczania przedmiotu) oraz umożliwiających podjęcie pracy w ramach własnej działalności gospodarczej. Absolwenci uzyskują wiedzę o fryzjerstwie, stylizacji, a także
o zabiegach pielęgnacyjnych włosów i skóry. Mogą stanowić doskonałe uzupełnienie kompetencji osób zajmujących się fryzjerstwem, stylizacją, doradztwem modowym oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
W ramowym programie studiów oferujemy m.in. takie przedmioty nauczania, jak:

 • technologia fryzjerska, technologia kosmetyczna,
 • wybrane zagadnienia z mikrobiologii,
 • podstawy toksykologii z genetyką,
 • medycyna estetyczna,
 • dermatologia z alergologią,
 • stylizacja włosów, podstawy wizażu,
 • podstawy perukarstwa,
 • wybrane zagadnienia z fizykoterapii,
 • marketing w usługach fryzjerskich
 • organizacja stanowiska pracy z elementami ergonomii,
 • podstawy diagnozowania i pielęgnacji skóry i włosów,
 • higiena,
 • metodyka nauczania technologii fryzjerstwa,
 • metodyka nauczania stylizacji,
 • elementy psychologii,
 • wykorzystanie technologii informacyjnej w zawodzie

Ogólna liczba godzin: 600, w tym 90 godzin praktyki dydaktycznej i zawodowej

Kwalifikacje: studia przygotowują nauczycieli posiadających uprawnienia do nauczanie przedmiotów zawodowych do prowadzenia zajęć z teoretycznych przedmiotów zawodowych związanych z fryzjerstwem
i stylizacją, a absolwentów innych kierunków do wykonywania pracy w branży fryzjerskiej.

Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Pedagogika zawodowa – fryzjerstwo i stylizacja

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.).

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88

Koszt studiów: 3000 zł.
Wpisowe: 200 zł.
Absolwenci StSW nie ponoszą opłaty wpisowej.