bip

Pedagogika specjalna.Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju – 3-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia skierowane są do nauczycieli przedmiotowych (także przedmiotów zawodowych), nauczycieli: nauczania początkowego, nauczania przedszkolnego, nauczycieli – wychowawców, nauczycieli– pedagogów, nauczycieli – psychologów, nauczycieli – terapeutów.

Treści kształcenia:

Podstawowym celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najważniejszymi nowymi tendencjami we współczesnej dydaktyce i metodyce pracy z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, przygotowanie do korzystania z bogatego repertuaru metod terapeutycznych tworzących kompleksowy model oddziaływania edukacyjno-terapeutycznego oraz nabycie umiejętności doboru metod i realizacji wspomagania komunikacji z wykorzystaniem metod AAC, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i wiele innych cennych umiejętności, które sprawią, iż edukacja, rewalidacja i wczesne wspomaganie rozwoju osób z ASD, zespołem Aspergera
i z innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi stanie się efektywne. Program studiów odpowiada optymalnie na potrzeby nauczycieli i specjalistów w zakresie udzielania skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi na terenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych.

Ogólna liczba godzin: 600

Kwalifikacje zawodowe:

Absolwent uzyskuje kwalifikacje do edukacji i rewalidacji osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2019r.. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668)

Organizacja studiów:
Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz potwierdzenie posiadania statusu nauczyciela;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88