bip

Edukacja dla bezpieczeństwa – 3-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:studia przeznaczone są dla nauczycieli chcących uzyskać kwalifikacje do nauczania Edukacji dla bezpieczeństwajako drugiego przedmiotu. Przygotowanie merytoryczne obejmuje kształcenie niezbędne
do realizacji treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w tym zakresie oraz przygotowania dydaktycznego do nauczania przedmiotu.

Treści kształcenia:

Program studiów obejmuje modułowe treści kształcenia:

 • przygotowanie w zakresie merytorycznym, m.in. system obronności RP i podstawy bezpieczeństwa państwa, zagrożenia czasu wojny i pokoju, psychologiczne podstawy działania w stanach nadzwyczajnych, system reagowania w przypadku wypadków masowych i katastrof, projektowanie działań edukacyjnych
  w zakresie bezpieczeństwa. ewakuacja z miejsc publicznych, profilaktyka zagrożeń dla dzieci i dorosłych. umiejętność reagowania na stany zagrożenia, prawne aspekty zarządzania bezpieczeństwem,
 • przygotowanie w zakresie dydaktycznym – dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa,
 • przygotowanie ogólne – technologia informacyjna w edukacji dla bezpieczeństwa, ratownictwo i pierwsza pomoc medyczna, edukacja zdrowotna, komunikacja interpersonalna,
 • moduł praktyczny,
 • moduł dyplomowy

Ogólna liczba godzin: 600

Kwalifikacje:
studia dają dydaktyczno -pedagogiczne i merytoryczne przygotowanie nauczycieli do prowadzenia w zreformowanych typach szkół przedmiotu: edukacja dla bezpieczeństwa zgodnie z Podstawą Programową. Uczą również zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia. 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88