bip

Doradztwo zawodowe – 3-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, pedagogów, praktyków oświaty i innych osób zainteresowanych doradztwem zawodowym i coachingiem karier, osób nastawionych na wsparcie rozwoju zawodowego swojego
i innych, osób zainteresowanych pracą w ramach aktywizacji zawodowej.

Treści kształcenia:
przygotowanie nauczycieli, pedagogów oraz praktyków oświaty do zawodowego wspierania i rozwoju uczniów, ich nauki i kariery, a także potencjału osobistego. W czasie studiów słuchacze poznają narzędzia coachingu, wypracują sposoby działania oparte o własne kompetencje społeczne, emocjonalne i osobiste. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć warsztatowych.

Prowadzone warsztaty umożliwiają poznanie:
•    podstawowych i zaawansowanych narzędzi coachingowych,
•    narzędzi coachingowych w procesie zarządzania sobą i innymi,
•    zasad pracy  coacha  i kompetencji coacha,
•    prowadzenia sesji coachingowych i procesu coachingowego,

Ogólna liczba godzin: 600

Kwalifikacje zawodowe:

Słuchacze studiów podyplomowych uzyskają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie:
•    doradztwa zawodowego i roli coacha ,
•    przeprowadzania kompletnej rozmowy coachingowej,
•    praktycznej znajomości zestawu narzędzi wspierających ustalanie inspirujących celów, generowanie pomysłów, planowanie i pogłębianie motywacji do działania,
•    możliwości zastosowania coachingu jako formy wsparcia rozwoju ucznia,
•    rozwoju własnego potencjału, zarządzania sobą i innymi przez narzędzia coachingowe i inspirowania innych,
•    komunikacji interpersonalnej, asertywności,  inteligencji emocjonalnej,
•    rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 sierpnia 2022r. poz.1769 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018r. poz. 1668)

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele,

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów
i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88