bip

Integracja sensoryczna – 3-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia przeznaczone są dla nauczycieli, specjalistów posiadających tytuł magistra z następujących kierunków :
psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, logopedia, rehabilitacja i fizjoterapia, wychowanie fizyczne oraz nowe kierunki pokrewne.

Treści kształcenia:

obejmują między innymi takie przedmioty jak:
anatomia i neurofizjologia rozwojowa, teoria odruchów sensomotorycznych, rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych, rozwój psychosomatyczny dziecka, różnice indywidualne w rozwoju dzieci, zaburzenia w rozwoju układu ruchu, teoria integracji sensorycznej, organizacja terapii w placówce oświatowej i rehabilitacyjnej, zaburzenia integracji sensorycznej, diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej, programowanie terapii w zaburzeniach SI, autyzm – postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI, zespół Downana – postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI, porażenie mózgowe – postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI, wybrane zespoły genetyczne – postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI, ADHD,ADD, wcześniactwo – postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI, dziecko niedowidzące i niesłyszące – postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI, zaburzenia mowy – postępowanie diagnostyczno – terapeutyczne w SI, psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowym.

Ogólna liczba godzin: 600

 Kwalifikacje:
Studia przygotowują do stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej. Wskazują kierunki planowania działań, dają słuchaczowi praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem i osobą dorosłą z zaburzeniami rozwojowymi i ruchowymi, wdrażają konstruowania programów terapeutycznych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju oraz konstruowania programów dla dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i osoby dorosłej z zaburzeniami sensorycznymi.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88