bip

Bezpieczeństwo biznesu 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo: Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych z dyplomem co najmniej licencjata, szczególnie absolwentów kierunków, takich jak: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie, ekonomia, osób prowadzących działalność gospodarczą lub planujących założenie własnej firmy / biznesu.

Treści kształcenia:

 • zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne w funkcjonowaniu biznesu
 • ryzyka przestępstw gospodarczych i korupcyjnych w biznesie,
 • normy i standardy bezpieczeństwa i ciągłość biznesu,
 • audyt i kontrola w bezpieczeństwie i ciągłość biznesu,
 • koncepcje i modele bezpieczeństwa w biznesie,
 • zasady tworzenia polityki bezpieczeństwa,
 • zagrożenia biznesu w cyberprzestrzeni,
 • zarządzanie strategiczne w biznesie,
 • ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i własności intelektualnej.

Ogólna liczba godzin: 300

Kwalifikacje:

Studia przygotowują do oceny i postępowania z ryzykiem w biznesie, zarządzania bezpieczeństwem w środowisku biznesowym,  skutecznego zarządzania biznesem, zarządzania kryzysem. opracowywania i wdrażania strategii, zarządzania w obszarze marketingu, finansów, HR, prowadzenia analiz i budowania przewagi konkurencyjnej.

Kwalifikacje zawodowe:

 Absolwent studiów uzyskuje kwalifikacje/uprawnienie dające prawne podstawy do prowadzenia działalności w zakresie bezpieczeństwa biznesu.
Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje dyplom Managera Sportu

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 września 2018r. w sprawie studiów (poz. 1861) na podst. Art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. poz. 1668).

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się dwa weekendy w miesiącu.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

 • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
 • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
 • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
 • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
 • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88