bip

Bezpieczeństwo i higiena pracy 2-semestralne studia podyplomowe

Dla kogo:

Studia są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych a w szczególności dla:
•    przyszłych i obecnych specjalistów pragnących zdobyć lub poszerzyć swoje kwalifikacje,
•    pracodawców i menedżerów rozumiejących wagę BHP w ich organizacji,
•    przedsiębiorców zajmujących się działalnością BHP,
•    wszystkich zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji w zakresie BHP.

Treści kształcenia:

Studia w sposób metodyczny systematyzują wiedzę z zakresu systemu ochrony pracy, identyfikacji zagrożeń, analizy i oceny ryzyka zawodowego, systemów oceny zgodności, akredytacji i certyfikacji, katastrof przemysłowych, bezpieczeństwa medycznego, ratownictwa, chorób zawodowych, postępowania powypadkowego procedur postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych oraz dydaktyki szkoleń.

Cel kształcenia

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. na stanowiskach starszego inspektora oraz specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy mogą być zatrudnione osoby posiadające m.in. studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ogólna liczba godzin: 260

Kwalifikacje zawodowe:

Słuchacze uzyskują kwalifikacje niezbędne do:
•    stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie,
•    szacowania ekonomicznych, społecznych, prawnych aspektów i uwarunkowań działalności BHP,
•    zarządzania ryzykiem zawodowym,
•    współpracy z organami nadzoru,
•    sporządzania dokumentacji wypadkowej, szkoleniowej,
•    współpracy w organizowaniu i realizacji szkoleń w zakresie BHP i w zapewnieniu ich właściwego poziomu,

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860),
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1099).

Organizacja studiów:
Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminów i uzyskanie zaliczeń przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego.

Zasady rekrutacji:

  • karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
  • poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
  • 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
  • umowa o świadczenie usług edukacyjnych (podpisana w dwóch egzemplarzach) dostępna w siedzibie Wydziału.

Informacji udziela Dziekanat StANS w Kielcach tel. 041 345 85 88