bip

Instytut Psychologii

MISJA INSTYTUTU PSYCHOLOGII

Misją Instytutu Psychologii jest przekazywanie studentom wiedzy oraz nabywanie przez nich umiejętności praktycznych a także kompetencji zawodowych i społecznych, w ramach programowej przestrzeni edukacyjnej, jak również i dydaktycznej, o wysokich standardach. Ponadto, Psychologia jako dziedzina zawodowa zaufania publicznego, obliguje kadrę dydaktyczno-naukową IP, do zaszczepiania studentom etycznych zasad, wartości humanistycznych oraz kształtowanie stabilnych postaw moralnych, prospołecznych, prorozwojowych i prozdrowotnych, zgodnie z zasadą „wspólnoty kompetencji i pasji”.

Władze Instytutu


Dziekan Instytutu Psychologii: dr Marek Graczyk
mgraczyk@stans.edu.pl

Konsultacje:
Poniedziałek 13:30-15:00
Czwartek 13:30-15:00
Tel. (41) 345 85 88 wew. 111


Rada Instytutu

Przewodniczący:
dr Marek Graczyk

Członkowie:
prof. dr hab. Maria Pąchalska
dr hab. Jolanta Góral-Półrola, prof. StANS
dr Iwona Gryniuk-Toruń
dr Jarosław Jurkiewicz
dr Stanisław Wójtowicz
dr Zbigniew Zieliński
mgr Paulina Jarosz
mgr Anna Krystowska
mgr Anna Pilkiewicz
mgr Tomasz Brożyna (interesariusz zewnętrzny)
dr Anna Hajdukiewicz (interesariusz zewnętrzny)
mgr Monika Kwietniewska (interesariusz zewnętrzny)
mgr Zbigniew Piątek (interesariusz zewnętrzny)
mgr Anna Pluta (interesariusz zewnętrzny)
mgr Piotr Wilczak (interesariusz zewnętrzny)
mgr Jolanta Zdziarska (interesariusz zewnętrzny)
Michał Strzałka (przewodniczący samorządu studenckiego)
Agnieszka Pajączkowska (wiceprzewodnicząca samorządu studenckiego)


Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:
mgr Paulina Jarosz

Członkowie:

dr Marek Graczyk
dr Iwona Gryniuk-Toruń
mgr Anna Krystowska
mgr Anna Pilkiewicz
dr Stanisław Wójtowicz
Michał Strzałka (przewodniczący samorządu studenckiego)
Magdalena Michrowska (wiceprzewodnicząca koła naukowego)

Koordynator praktyk zawodowych IP: mgr Anna Pilkiewicz 

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr Karol Bidziński kontakt e-mail: bidzin3@interia.pl

Kontakt (siedziba):

 • Instytut Psychologii
 • Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach
 • 25-666 Kielce, ul. Ponurego Piwnika 49
 • Tel. (41) 345-85-88, wew. 112
 • psychologia@stsw.edu.pl


Akty normatywne


Działalność dydaktyczna

Psychologia – studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie profil praktyczny, trwające 10 semestrów; studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii (kwalifikacje odpowiadające poziomowi 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje zgodne z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości intrapsychicznej i interpersonalnej.

Absolwenci należą do grupy specjalistów w zakresie psychologii, zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacja Edukacji ISCED-F 2013 (0313 Psychologia)

Studia stacjonarne i niestacjonarne są prowadzone według planu studiów i obejmują, zgodnie z harmonogramem, zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne. W organizacji uczenia się wg zakładanych efektów, stosowane są cztery podstawowe jego formy: wykłady, seminarium, ćwiczenia i warsztaty. Celem zajęć praktycznych doskonalących głównie umiejętności jest demonstracja i wyćwiczenie określonych sposobów działania prowadzących do poznania i nabrania wprawy w operowaniu technikami, narzędziami z danego obszaru psychologii a także budowanie doświadczeń stymulujących proces uczenia się.

Dzięki aktywnym formom studiowania i stosowanym w nich metodom, student sam oraz w pracy zespołowej, odkrywa, poszukuje i doświadcza sytuacji, które pojawią podczas wykonywania jego obowiązków zawodowych. Program studiów zapewnia studentom zdobycie umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie tych umiejętności i kompetencji odbywa się w warunkach symulowanych, umożliwiających wykonanie czynności praktycznych przez studentów oraz w warunkach właściwych dla działalności zawodowej, szczególnie na praktykach zawodowych. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pomocy psychologicznej, zdobyte poza Uczelnią. Ważnym aspektem kształcenia na kierunku jest również zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas organizacji procesu kształcenia na kierunku „Psychologia” istnieje możliwość dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych czy indywidualnych studentów, w tym również z niepełnosprawnościami.

Plan studiów obejmuje moduły przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych, dyplomowych, specjalnościowych, a także praktyki.

Przedmioty ogólne to: techniki studiowania, narzędzia informacyjno-komunikacyjne, rozwój zawodowy psychologa, warsztaty kompetencji społecznych, język angielski, BHP, podstawy ochrony własności intelektualnej i wychowanie fizyczne. Przedmioty podstawowe to: socjologia lub pedagogika, filozofia, etyka zawodu psychologa biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka, emisja głosu w zawodzie psychologa, elementy prawa w praktyce psychologicznej, przedsiębiorczość. Przedmioty kierunkowe to: wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej, rozwój zawodowy psychologa, psychologia stresu i psychoregulacja, metodologia badań psychologicznych, neuropsychologia, psychologia procesów poznawczych, psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia społeczna, psychopatologia lub patologie społeczne, podstawy diagnozy psychologicznej, podstawy pomocy psychologicznej, psychometria, podstawy psychologii sądowej lub podstawy psychologii penitencjarnej, psychoterapia, psychologia kliniczna, podstawy psychiatrii lub podstawy neurologii, mózgowe mechanizmy programowania mowy lub teoria zaburzeń mowy, diagnoza osobowości lub diagnoza temperamentu, diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży lub diagnoza inteligencji osób dorosłych, socjoterapia lub doradztwo zawodowe. Moduł dyplomowy to: podstawy statystyki dla psychologów, statystyka komputerowa, proseminarium i seminarium dyplomowe. Podczas studiów możliwy jest wybór jednej spośród dwóch specjalności.

W ramach: 

 • Psychologii wychowawczej i edukacji, której celem jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze psychologów pracujących na potrzeby środowisk wychowawczych i edukacyjnych. W ramach tej specjalności oferowane jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii wychowania i kształcenia oraz podkreślenie znaczenie edukacji dla rozwoju psychicznego jednostki. Student poznaje tu współczesne poglądy na temat interdyscyplinarnych uwarunkowań procesów edukacyjnych, pogłębia wiedzę w zakresie procesów wspomagających i towarzyszących uczeniu się i nauczaniu oraz roli edukacji w rozwoju psychicznym człowieka. Jest przygotowany do prowadzenia działań w rozwiązywaniu psychologicznych problemów i trudności pojawiających się w praktyce edukacyjnej, a więc np. w przedszkolach,  szkołach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno–wychowawczych i innych placówkach zajmujących się wychowaniem i kształceniem. Specjalność ta jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze oświaty. Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą a także z osobami dorosłymi. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa, w pracy, w różnego rodzaju instytucjach oświatowych. 

  Przedmioty specjalnościowe:
 • Psychologia edukacji
 • Psychologia twórczości i uzdolnień
 • Psychologia wychowawcza
 • Pomoc psychologiczna uczniom z trudnościami w uczeniu się
 • Rozmowa kliniczna
 • Metodyka szkoleń i warsztatów
 • Psychologia niedostosowania społecznego
 • Psychologiczne aspekty adolscencji i wczesna interwencja
 • Psychologia rodziny
 • Dysleksja- wykład monograficzny
 • Psychologia niepełnosprawności intelektualnej
 • Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży
 • Mediacje i negocjacje w edukacji szkolnej

 • Psychologii wsparcia rozwoju psychospołecznego, której celem jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze psychoedukatorów, diagnostów, konsultantów, trenerów indywidualnych i grupowych podmiotów rozwojowych (nieterapeutycznych). Na zajęcia składają się wykłady oraz ćwiczenia i warsztaty, mające na celu przekazanie wiedzy oraz nabycie przez studentów umiejętności związanych ze wsparciem procesu socjalizacji, nabywaniem kompetencji społecznych,  rozumieniem procesów grupowych, tworzeniem efektywnych zespołów oraz wspieraniem indywidualnych mechanizmów rozwoju osobowości w tym kompetencji osobistych. Absolwent tej specjalności przygotowany jest do interwencji psychologicznej, projektowania i rozwiązywania problemów rozwojowych dzieci, młodzieży a także człowieka dorosłego, w tym seniorów. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą mu na podjęcie pracy w placówkach pomocowych oraz instytucjach podejmujących zadania optymalizacji i stymulacji funkcjonowania ludzi w rożnym wieku, firmach szkoleniowych i konsultingowych a także placówkach kulturalno-turystyczno-rekreacyjnych. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach pomocowych oraz szkoleniowych. 

  Przedmioty specjalnościowe:
 • Modele wspomagania rozwoju
 • Mediacje i negocjacje w pracy zawodowej
 • Trening asertywności
 • Psychologia zdrowia i jakości życia
 • Psychoprofilaktyka i psychodietetyka
 • Rozwijanie kompetencji życiowych
 • Psychologia transportu
 • Psychologia pracy z elementami coachingu
 • Projektowanie pracy z seniorami
 • Gerontopsychologia i psychologia dorosłych
 • Terapia uzależnień – wykład monograficzny
 • Profilaktyka wykluczenia społecznego
 • Interwencja kryzysowa

Niezwykle ważnym uzupełnieniem programu studiów na kierunku psychologia są praktyki. Rodzaj praktyki odpowiada realizowanej przez studenta specjalności. Student kierunku Psychologia realizuje jedną, wybraną ścieżkę specjalnościową. Praktyki mają formę ciągłą i są realizowane zgodnie z programem studiów przez 6 semestrów (od III do VIII semestru). W każdym semestrze student realizuje 160 godzin praktyk.

Należy nadmienić, że pracodawcy mieli także swój głos doradczy w opisie efektów kształcenia dla kierunku studiów.


Pobierz Kodeks Diagnozy Psychologicznej


Działalność naukowa

Przeszłość dla przyszłości

Początek XXI wieku niesie ze sobą mnogość wyzwań cywilizacyjnych. Tempo i charakter zmian w wielu dziedzinach życia społecznego zapowiada korzyści, ale również zagrożenia  w tym: cyber zagrożenia, choroby cywilizacyjne, eurosieroctwo oraz nowe potrzeby związane z rozwojem społeczeństwa internetowego i cyfrowego. Rośnie bowiem systematycznie liczba dzieci, u których rozwój poszczególnych funkcji jest jakościowo inny niż wzorce rozwojowe. Doskonalenie procedur medycyny naprawczej, w tym technik ratowania życia dziecka od życia płodowego, okresu okołoporodowego oraz dzieciństwa, w sytuacji działania czynników patogennych zakłócających pracę mózgu powoduje, że systematycznie zwiększa się grupa dzieci wymagających wczesnych i długotrwałych oddziaływań. Rozwój tych dzieci przebiega bowiem atypowo: niektóre zadania rozwojowe realizowane są wolniej, inne nie będą możliwe do realizacji. Odmienność rozwoju pociąga za sobą powstanie licznych problemów, które komplikują zaspokajanie potrzeb i wykonywanie zadań stawianych dziecku przez otoczenie. Widać wyraźnie, że na przestrzeni lat zaznacza się konieczność wspierania również tych osób, które nie są objęte ustawowym obowiązkiem edukacji. Z roku na rok wzrasta liczba osób wymagających wsparcia oraz pomocy w samorealizacji i uzyskaniu autonomii. Jednocześnie rośnie świadomość społeczna i troska państwa oraz władz lokalnych o poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, o zapewnienie im odpowiedniej opieki, dostępu do edukacji, dóbr kultury.

Jest to zadanie także dla uczelni wyższych, albowiem w większości to one są odpowiedzialne za przygotowanie specjalistów do szeroko pojmowanej pracy z osobami z zaburzeniami oraz deficytami rozwojowymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie. W ich gronie zasadnicze miejsce zajmuje psycholog.

Wskazywali na to pracodawcy – uczestnicy seminariów: Sylwetka absolwenta i modyfikacja kształcenia na Wydziale Pedagogicznym WSETiNS w Kielcach (wcześniejsza nazwa Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach), prowadzonych przez Uczelnię w ramach realizacji projektu: „Efektywne zarządzanie uczelnią. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach” (1/POKL/4.1.1/2011, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Zadanie 1. Wysoka jakość kształcenia – współpraca WSETiNS z pracodawcami. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych).

Mając na względzie rozszerzenie możliwości kształcenia, Władze Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, podjęły decyzję o kształceniu studentów na kierunku Psychologia – profil praktyczny.

Inicjatywa kształcenia przez Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach psychologów spotkała się z aprobatą gospodarzy miasta i województwa. Potwierdzeniem zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów kierunku są także pozytywne opinie pracodawców prywatnych.

Tematyka pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym, niedostosowanym społecznie, osobom z zaburzeniami mowy i komunikacji od dawna przewija się w pracy Uczelni, o czym świadczy między innymi:

 • rokroczny czynny udział pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału
  Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki;
 • Konferencja regionalna: Przerwać milczenie, zorganizowana wspólnie ze stowarzyszeniem Bezpieczny Dom, którego prezesem jest Pani Anita Majkowska – absolwentka Wydziału;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Jąkanie w oczach jąkających się i ich rodzin, zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Szanse i zagrożenia pedagogiki penitencjarnej. Partnerem organizacyjnym konferencji był Areszt Śledczy w Kielcach, konferencja odbyła się na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wychowanie u źródeł, zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat nad konferencją objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki;
 • XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne”;
 • Realizacja Projektu Nauka dla Praktyki, w ramach którego zorganizowano szereg konferencji szkoleniowych ze strony internetowej.
 • Współrealizacja projektu i konferencji „Po drugiej stronie ekranu”.
 • Współrealizacja projektu dla maturzystów „Matematyka bez poprawki” w zakresie treningu mentalnego.
 • Realizacja programu badawczo-rozwojowego „Trening rezyliencji dla osób z niepełnosprawnościami”.


Wybrane monografiePobierz Biuletyny Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Rozwoju CzłowiekaKoło Naukowe studentów i absolwentów Instytutu Psychologii „Masz jakiś problem?” w skrócie „KNIP”

Ogólny opis koła naukowego:

KNIP powstało z inicjatywy studentów.

Celem KNIP jest pogłębienie wiedzy z zakresu psychologii w szerokim tego słowa znaczeniu, kształtowanie kompetencji oraz warsztatu psychologa, rozwijanie umiejętności i zainteresowań członków koła.

Szczegółowe zadania dla KNIP, wyznaczone przez studentów:

 1. Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii we wszystkich jej obszarach, wchodzących w zakres zainteresowań Członków Koła (w skrócie: CK).
 2. Prowadzenie badań naukowych, wspieranie prac badawczych i innowacyjnych  a także twórczości własnej  studentów i absolwentów IP StANS.
 3. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy CK, zdobytej na studiach i wykorzystywanie jej w praktyce.
 • Poszerzanie i pogłębianie, jak również promowanie wiedzy oraz umiejętności CK, w obszarze szeroko pojętego treningu mentalnego  i wykorzystywanie ich w praktyce m.in. poprzez współpracę i członkostwo w stowarzyszeniach mających w swoim Statucie tego rodzaju aktywność, jak np. Polskie Towarzystwo Treningu Mentalnego (PTTM).
 • Inspirowanie oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań zawodowych CK.
 1. Promowanie różnych dziedzin nauki przez organizowanie przez CK konferencji, warsztatów, otwartych seminariów oraz imprez kulturalnych i rozrywkowych, a także ich udział w konkursach i różnego rodzaju wydarzeniach naukowo-kulturalnych.
 2. Popularyzacja psychologii jako dziedziny użytecznej oraz zaufania publicznego w życiu codziennym każdego człowieka.
 3. Kreowanie pozytywnego wizerunku Koła.
 4. Promowanie Instytutu Psychologii Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach.
 5. Promowanie Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych z główną siedzibą w Kielcach,
 6. Rozszerzenie działalności poza społeczność akademicką.
 7. Tworzenie i realizacja projektów na skalę ogólnopolską i międzynarodową oraz podejmowanie współpracy z innymi podmiotami zewnętrznymi, organizacjami i stowarzyszeniami.
 8. Integrowanie środowiska akademickiego.
 9. Podejmowanie inicjatyw w zakresie działalności charytatywnej i zdobywanie doświadczenia w ramach wolontariatu.

Opiekunem KNIP jest: mgr Paulina Jarosz

Przewodniczącym KNIP jest: Michał Strzałka

.

.

Praca dla studenta psychologii lub/i psychologa

Firma BPR Consulting zatrudni psychologów do prowadzenia zajęć/dyżurów dla przedszkolaków i ich rodziców w Opatowie. Więcej…

.

.

Aktualności i komunikaty