bip

Instytut Psychologii

MISJA INSTYTUTU PSYCHOLOGII

Budowanie empatycznej społeczności akademickiej zorientowanej na rozwój sfery psychospołecznej człowieka w oparciu o współpracę i wysokie standardy europejskiej przestrzeni edukacyjnej.


Rada Instytutu

Dyrektor:
dr hab. Artur Ziółkowski, prof. StSW
E-mail: artur.ziolkowski@stsw.edu.pl
Tel: 501 498 271

Członkowie:
prof. dr hab. Maria Pąchalska
dr hab. Jolanta Góral- Półrola, prof. StSW
dr hab. Volodymyr Shakhov, prof. StSW
dr Iwona Gryniuk-Toruń
dr Tadeusz Czochra
dr Jarosław Jurkiewicz
dr Zbigniew Zieliński
mgr Izabela Taborska
mgr Paulina Jarosz
mgr Katarzyna Naszydłowska-Sęk
dr Anna Hajdukiewicz (interesariusz zewnętrzny)
mgr Anna Pluta (interesariusz zewnętrzny)
Agnieszka Firka – studentka
Michał Kotwica – student


Kontakt (siedziba)

mgr Anna Brandeburg
a.brandeburg@stsw.edu.pl
Tel: (41) 345-85-88


Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:
mgr Paulina Jarosz

Członkowie:
dr Iwona Gryniuk-Toruń
dr Tadeusz Czochra
mgr Izabela Taborska
mgr Katarzyna Marzec
Agnieszka Potocka- studentka
Sieczko Beata- studentka


Akty normatywne

• Strategia rozwoju Instytutu Psychologii
• Decyzja do prowadzenia kierunku
Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 1/2020 w sprawie w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Instytutu Psychologii
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 2/2020 w sprawie określenia składu osobowego Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (Instytutu Psychologii)
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 3/2020 w sprawie określenia Regulaminu działania Rady Instytutu
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 4/2020 w sprawie wyznaczenia zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie kompletnego wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia o profilu praktycznym w Filii w Myślenicach StSW Kielce


Działalność dydaktyczna

Psychologia – studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie profil praktyczny, trwające 10 semestrów; studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii (kwalifikacje odpowiadające poziomowi 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje zgodne z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości intrapsychicznej i interpersonalnej.

Absolwenci należą do grupy specjalistów w zakresie psychologii, zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacja Edukacji ISCED-F 2013 (0313 Psychologia)

Studia stacjonarne i niestacjonarne są prowadzone według planu studiów i obejmują, zgodnie z harmonogramem, wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne. W organizacji uczenia się wg zakładanych efektów, stosowane są trzy podstawowe formy: wykłady, seminarium, warsztaty – jako zajęcia praktyczne, doskonalące pewną umiejętność, lub zajęcia praktyczne, których celem jest opracowanie lub wytrenowanie określonego sposobu działania oraz treningi, polegające na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń prowadzących do uzyskania większych umiejętności z danej dziedziny, a więc praca związana z procesem grupowym i budowanie doświadczeń stymulujących proces uczenia się.

Dzięki aktywnym formom szkolenia i stosowanym w nich metodom, student sam odkrywa, poszukuje i doświadcza, na przykład poprzez symulacje, analizy przypadków czy dyskusje i dzielenie się doświadczeniami. Program studiów zapewnia studentom zdobycie umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie tych umiejętności i kompetencji odbywa się w warunkach symulowanych (umożliwiających wykonanie czynności praktycznych przez studentów) oraz w warunkach właściwych dla działalności zawodowej, szczególnie na praktykach zawodowych. Ćwiczenia praktyczne, praktyki zawodowe prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pomocy psychologicznej, zdobyte poza Uczelnią. Ważnym aspektem kształcenia na kierunku jest również zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas organizacji procesu kształcenia na kierunku „psychologia” istnieje możliwość dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych czy indywidualnych studentów, w tym również z niepełnosprawnościami.

Plan studiów obejmuje przedmioty ogólne, takie jak: techniki studiowania, narzędzia informacyjno-komunikacyjne, rozwój zawodowy psychologa, warsztaty kompetencji społecznych, język angielski w zastosowaniu zawodowym, BHP, socjologia lub pedagogika, psychologia społeczna, podstawy ochrony własności intelektualnej. Przedmioty podstawowe to: biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka, neuropsychologia, filozofia lub logika, wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej, metodologia badań psychologicznych, podstawy statystyki w badaniach psychologicznych, etyka zawodu psychologa, emisja głosu w zawodzie psychologa, elementy prawa w praktyce psychologicznej, psychologia pozytywna lub psychologia międzykulturowa, statystyka komputerowa. Przedmioty kierunkowe to: psychologia procesów poznawczych, psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych, psychologia rozwoju człowieka
w cyklu życia, psychopatologia lub patologia społeczna, podstawy diagnozy psychologicznej, podstawy pomocy psychologicznej, psychometria, podstawy psychologii sądowej lub podstawy psychologii penitencjarnej, psychologia biznesu, psychoterapia , psychologia kliniczna, podstawy psychiatrii lub podstawy neurologii, mózgowe mechanizmy programowania mowy lub teoria zaburzeń mowy, diagnoza osobowości, diagnoza temperamentu, diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży lub diagnoza osób dorosłych, socjoterapia i doradztwo zawodowe. Podczas studiów możliwy jest wybór trzech specjalności w ramach:

 • Psychologia edukacji – celem specjalizacji jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze psychologów pracujących na potrzeby środowisk wychowawczych. W ramach tej specjalności oferowane jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii wychowania i nauczania oraz wskazanie na znaczenie edukacji dla rozwoju psychicznego jednostki. Absolwent specjalności psychologia edukacji poznaje współczesne poglądy na temat interdyscyplinarnych uwarunkowań procesów edukacyjnych, pogłębia wiedzę w zakresie procesów wspomagających i towarzyszących uczeniu się i nauczaniu oraz roli edukacji w rozwoju psychicznym człowieka. Jest przygotowany do prowadzenia działań w rozwiązywaniu psychologicznych problemów i trudności pojawiających się w praktyce edukacyjnej, a więc np. w placówkach edukacyjnych , poradniach psychologiczno- pedagogicznych , specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych i innych placówkach zajmujących się wychowaniem i kształceniem. Specjalność ta jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze edukacji, tzn. w oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury, jak również w środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację.
 • Wsparcie w rozwoju – celem specjalizacji jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze trenerów grupowych grup nieterapeutycznych. Na zajęcia składają się wykłady oraz seminaria, które mają na celu przekazanie wiedzy na temat specyfiki grupy, procesu grupowego oraz mechanizmów i metod rozwoju osobowości oraz treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie, zwiększające świadomość własnych reakcji na grupę. Osobną kategorię zajęć stanowią zajęcia dostarczające wiedzę na temat konkretnych technik pracy z różnymi grupami oraz pozwalające wypróbować te techniki w bezpiecznych warunkach zajęć. Absolwent specjalności wspieranie w rozwojujest przygotowany do interwencji psychologicznej, projektowania i rozwiązywania problemów rozwojowych dzieci, młodzieży, człowieka dorosłego oraz seniorów. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w placówkach i instytucjach podejmujących zadania optymalizacji i stymulacji funkcjonowania ludzi w rożnym wieku.
 • Psychologia kliniczna – celem tej specjalności jest wstępne przygotowanie do pracy specjalisty-psychologa, który będzie posiadał pogłębiona wiedzę z zakresu psychopatologii, w tym zaburzeń zachowania i osobowości, psychoz, uzależnień, zaburzeń lękowych itp. oraz warunków zachowania zdrowia psychicznego. Ponadto absolwent przygotowany jest do diagnostyki i określania kierunków pomocy psychologicznej. Specjalność ta rozwija w studentach umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzenia rozmowy z pacjentem oraz obserwacji. Absolwenci specjalności Psychologia kliniczna są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w centrach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych. Zajęcia na studiach prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach.

Kadra prowadząca zajęcia to specjaliści posiadający dorobek naukowy i praktyczny z doświadczeniem dydaktycznym w kształceniu psychologów. Są to takie osoby, jak:

 • prof. dr hab. Maria Pąchalska z bogatym dorobkiem z zakresu neuropsychologii, autorka ponad 200 oryginalnych prac naukowych, autorka 21 testów neuropsychologicznych, 22 filmów naukowych i teledysków terapeutycznych;
 • prof. StSW Jolanta Góral – Pórola, która oprócz 25-letniego doświadczenia praktycznego, terapeutycznego i diagnostycznego w pracy z uczniami z zaburzeniami mowy w strukturach PPP w Kielcach, ma bogaty dorobek z zakresu neuropsychologii
  i jest specjalistą w dziedzinie neurologopedii, posiada także praktyczny dorobek w diagnozie i terapii zaburzeń kompetencji językowych i jest neuroterapeutą z 12-letnim stażem w pracy na oddziale neurologicznym;
 • dr hab.Volodymyr Shakhov, który posiada dorobek naukowy w zakresie psychologii edukacji;
 • dr Tadeusz Czochra – specjalista psychologii klinicznej, neuropsychologii, neurofizjologii z dorobkiem naukowym w tym zakresie i doświadczeniem praktycznym w zakresie przeprowadzania neuropsychologicznych badań diagnostycznych
  i rehabilitacji wyższych czynności nerwowych u chorych, rehabilitacji chorych z zaburzeniami mowy i psychoterapii;
 • dr Danuta Kossak z dorobkiem naukowym w zakresie psychologii uwarunkowań rozwoju i psychologii zdrowia oraz 33-letnim stażem w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, diagnozie osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, uprawnieniami do posługiwania się testami, np. SB 5 i praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, a także trener I-E;
 • dr Andrzej Mirski, który ma dorobek naukowy w zakresie psychologii społecznej, warunków stymulacji rozwoju i rozwijania umiejętności kompensacyjnych, jest także biegłym sądowym w sprawach karnych i gospodarczych, ma doświadczenie
  w prowadzeniu treningów i warsztatów szkoleniowych;
 • dr Zoya Romanets z dorobkiem z zakresu psychologii osobowości, arteterapii, psychologii pracy, jest certyfikowanym psychoterapeutą w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej, systemu Gesztalt, systemowej terapii rodzin i psychoterapii z wykorzystaniem tańca terapeutycznego;
 • mgr Paulina Jarosz jest doktorantką SWPS w Warszawie, posiada dorobek naukowy z zakresu psychologii emocji, praktyczne doświadczenie związane z pracą na oddziale psychiatrii ogólnej w zakresie badań diagnostycznych, psychoterapii indywidualnej, prowadzenia grup terapeutycznych;
 • mgr Izabela Taborska jest psychoonkologiem oraz psychoterapeutą z praktycznym doświadczeniem w pracy w poradniach specjalistycznych;
 • mgr Katarzyna Naszydłowska – Sęk ma dorobek w zakresie psychologii rozwoju dziecka oraz praktyczne doświadczenia w diagnozie zaburzeń neurorozwojowych dzieci, jest terapeutą I-E.


Działalność naukowa

Przeszłość dla przyszłości

Początek XXI wieku niesie ze sobą mnogość wyzwań cywilizacyjnych. Tempo i charakter zmian w wielu dziedzinach życia społecznego zapowiada korzyści, ale również zagrożenia (choroby cywilizacyjne, eurosieroctwo, bezrobocie) i nowe potrzeby. Rośnie bowiem systematycznie liczba dzieci, u których rozwój poszczególnych funkcji jest jakościowo inny niż wzorce rozwojowe. Doskonalenie procedur medycyny naprawczej, w tym technik ratowania życia dziecka od życia płodowego, okresu okołoporodowego oraz dzieciństwa, w sytuacji działania czynników patogennych zakłócających pracę mózgu powoduje, że systematycznie zwiększa się grupa dzieci wymagających wczesnych i długotrwałych oddziaływań. Rozwój tych dzieci przebiega bowiem atypowo: niektóre zadania rozwojowe realizowane są wolniej, inne nie będą możliwe do realizacji. Odmienność rozwoju pociąga za sobą powstanie licznych problemów, które komplikują zaspokajanie potrzeb i wykonywanie zadań stawianych dziecku przez otoczenie. Widać wyraźnie, że na przestrzeni lat zaznacza się konieczność wspierania również tych osób, które nie są objęte ustawowym obowiązkiem edukacji. Z roku na rok wzrasta liczba osób wymagających wsparcia oraz pomocy w samorealizacji i uzyskaniu autonomii. Jednocześnie rośnie świadomość społeczna i troska państwa oraz władz lokalnych o poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, o zapewnienie im odpowiedniej opieki, dostępu do edukacji, dóbr kultury.

Jest to zadanie także dla uczelni wyższych, albowiem w większości to one są odpowiedzialne za przygotowanie specjalistów do szeroko pojmowanej pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie. W ich gronie zasadnicze miejsce zajmuje psycholog.

Wskazywali na to pracodawcy – uczestnicy seminariów: Sylwetka absolwenta i modyfikacja kształcenia na Wydziale Pedagogicznym WSETiNS w Kielcach (wcześniejsza nazwa Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach), prowadzonych przez Uczelnię w ramach realizacji projektu: „Efektywne zarządzanie uczelnią. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach” (1/POKL/4.1.1/2011, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Zadanie 1. Wysoka jakość kształcenia – współpraca WSETiNS z pracodawcami. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych).

Należy nadmienić, że pracodawcy mieli także swój głos doradczy w opisie efektów kształcenia dla kierunku studiów.

Mając na względzie rozszerzenie możliwości kształcenia, Władze Staropolskiej Szkoły Wyższej
w Kielcach podjęły decyzję o kształceniu studentów na kierunku psychologia – profil praktyczny.

Inicjatywa kształcenia przez Staropolska Szkołę Wyższą w Kielcach psychologów spotkała się
z aprobatą gospodarzy miasta i województwa. Potwierdzeniem zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów kierunku są także pozytywne opinie pracodawców prywatnych..

Tematyka pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym, niedostosowanym społecznie, osobom
z zaburzeniami mowy i komunikacji od dawna przewija się w pracy Uczelni, o czym świadczy między innymi:

 • rokroczny czynny udział pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału
  w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki;
 • Konferencja regionalna: Przerwać milczenie, zorganizowana wspólnie ze stowarzyszeniem Bezpieczny Dom, którego prezesem jest Pani Anita Majkowska – absolwentka Wydziału;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Jąkanie w oczach jąkających się i ich rodzin, zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Szanse i zagrożenia pedagogiki penitencjarnej. Partnerem organizacyjnym konferencji był Areszt Śledczy w Kielcach, konferencja odbyła się na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wychowanie u źródeł, zorganizowana wspólnie zUniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat nad konferencją objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki;
 • XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne”;
 • Realizacja Projektu Nauka dla Praktyki, w ramach którego zorganizowano szereg konferencji szkoleniowych ze strony internetowej.