bip

Instytut Psychologii

MISJA INSTYTUTU PSYCHOLOGII

Budowanie empatycznej społeczności akademickiej zorientowanej na rozwój sfery psychospołecznej człowieka w oparciu o współpracę i wysokie standardy europejskiej przestrzeni edukacyjnej.

Władze Instytutu

Dziekan Instytutu Psychologii: dr Marek Graczyk
mgraczyk@stans.edu.pl


Rada Instytutu

Przewodniczący:
dr Marek Graczyk

Członkowie:
prof. dr hab. Maria Pąchalska
dr hab. Jolanta Góral- Półrola, prof. StANS
dr hab. Volodymyr Shakhov, prof. StANS
dr Iwona Gryniuk-Toruń
dr Tadeusz Czochra
dr Jarosław Jurkiewicz
dr Zbigniew Zieliński
mgr Izabela Taborska
mgr Paulina Jarosz
mgr Katarzyna Naszydłowska-Sęk
dr Anna Hajdukiewicz (interesariusz zewnętrzny)
mgr Anna Pluta (interesariusz zewnętrzny)
Agnieszka Firka – studentka
Michał Kotwica – student


Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodnicząca:
mgr Paulina Jarosz

Członkowie:
dr Iwona Gryniuk-Toruń
dr Tadeusz Czochra
mgr Izabela Taborska
mgr Katarzyna Marzec
Agnieszka Potocka- studentka
Sieczko Beata- studentka


Akty normatywne

• Strategia rozwoju Instytutu Psychologii
• Decyzja do prowadzenia kierunku
Zarządzenie Dyrektora Instytutu nr 1/2020 w sprawie w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Instytutu Psychologii
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 2/2020 w sprawie określenia składu osobowego Instytutowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (Instytutu Psychologii)
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 3/2020 w sprawie określenia Regulaminu działania Rady Instytutu
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 4/2020 w sprawie wyznaczenia zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie kompletnego wniosku o nadanie uprawnień do prowadzenia stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia o profilu praktycznym w Filii w Myślenicach StSW Kielce
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 1/1/2021 w sprawie Regulaminu procesu dyplomowania
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 2/1/2021 w sprawie Regulaminu odbywania praktyk zawodowych
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 4/09/2021 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Rady Instytutu
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 5/09/2021 w sprawie powołania Opiekunów poszczególnych lat studiów
Zarządzenie Dyrektora Instytutu Psychologii nr 7/12/2021 w sprawie powołania opiekuna praktyk studenckich


Działalność dydaktyczna

Psychologia – studia stacjonarne 5-letnie jednolite magisterskie profil praktyczny, trwające 10 semestrów; studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra psychologii (kwalifikacje odpowiadające poziomowi 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji).

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje zgodne z założeniami nowego profesjonalizmu, rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości intrapsychicznej i interpersonalnej.

Absolwenci należą do grupy specjalistów w zakresie psychologii, zgodnie z Międzynarodową Standardową Klasyfikacja Edukacji ISCED-F 2013 (0313 Psychologia)

Studia stacjonarne i niestacjonarne są prowadzone według planu studiów i obejmują, zgodnie z harmonogramem, wykłady, ćwiczenia i zajęcia praktyczne. W organizacji uczenia się wg zakładanych efektów, stosowane są trzy podstawowe formy: wykłady, seminarium, warsztaty – jako zajęcia praktyczne, doskonalące pewną umiejętność, lub zajęcia praktyczne, których celem jest opracowanie lub wytrenowanie określonego sposobu działania oraz treningi, polegające na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń prowadzących do uzyskania większych umiejętności z danej dziedziny, a więc praca związana z procesem grupowym i budowanie doświadczeń stymulujących proces uczenia się.

Dzięki aktywnym formom szkolenia i stosowanym w nich metodom, student sam odkrywa, poszukuje i doświadcza, na przykład poprzez symulacje, analizy przypadków czy dyskusje i dzielenie się doświadczeniami. Program studiów zapewnia studentom zdobycie umiejętności związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Kształtowanie tych umiejętności i kompetencji odbywa się w warunkach symulowanych (umożliwiających wykonanie czynności praktycznych przez studentów) oraz w warunkach właściwych dla działalności zawodowej, szczególnie na praktykach zawodowych. Ćwiczenia praktyczne, praktyki zawodowe prowadzone są przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe w pomocy psychologicznej, zdobyte poza Uczelnią. Ważnym aspektem kształcenia na kierunku jest również zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podczas organizacji procesu kształcenia na kierunku „psychologia” istnieje możliwość dostosowania procesu uczenia się do zróżnicowanych potrzeb grupowych czy indywidualnych studentów, w tym również z niepełnosprawnościami.

Plan studiów obejmuje moduły przedmiotów ogólnych, podstawowych, kierunkowych, dyplomowych, specjalnościowych, a także praktyki.

Przedmioty ogólne to: techniki studiowania, narzędzia informacyjno-komunikacyjne, rozwój zawodowy psychologa, warsztaty kompetencji społecznych, język angielski w zastosowaniu zawodowym, BHP, podstawy ochrony własności intelektualnej i wychowanie fizyczne. Przedmioty podstawowe to: socjologia lub pedagogika, filozofia lub logika, biologiczne podstawy funkcjonowania człowieka, etyka zawodu psychologa, emisja głosu w zawodzie psychologa, elementy prawa w praktyce psychologicznej, przedsiębiorczość. Przedmioty kierunkowe to: wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej, rozwój zawodowy psychologa, metodologia badań psychologicznych, neuropsychologia, psychologia procesów poznawczych, psychologia emocji i motywacji, psychologia osobowości, psychologia różnic indywidualnych, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia społeczna, psychopatologia lub patologie społeczne, podstawy diagnozy psychologicznej, podstawy pomocy psychologicznej, psychometria, podstawy psychologii sądowej lub podstawy psychologii penitencjarnej, psychoterapia ,psychologia kliniczna, podstawy psychiatrii lub podstawy neurologii, mózgowe mechanizmy programowania mowy lub teoria zaburzeń mowy, diagnoza osobowości lub diagnoza temperamentu, diagnoza inteligencji dzieci i młodzieży lub diagnoza inteligencji osób dorosłych, socjoterapia lub doradztwo zawodowe. Moduł dyplomowy to: podstawy statystyki dla psychologów, statystyka komputerowa, proseminarium i seminarium dyplomowe. Podczas studiów możliwy jest wybór jednej spośród czterech specjalności w ramach: 

 • Psychologia edukacji – celem specjalności jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze psychologów pracujących na potrzeby środowisk wychowawczych. W ramach tej specjalności oferowane jest poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii wychowania i kształcenia oraz podkreślenie znaczenie edukacji dla rozwoju psychicznego jednostki. Absolwent specjalności psychologia edukacji poznaje współczesne poglądy na temat interdyscyplinarnych uwarunkowań procesów edukacyjnych, pogłębia wiedzę w zakresie procesów wspomagających i towarzyszących uczeniu się i nauczaniu oraz roli edukacji w rozwoju psychicznym człowieka. Jest przygotowany do prowadzenia działań w rozwiązywaniu psychologicznych problemów i trudności pojawiających się w praktyce edukacyjnej, a więc np. w placówkach edukacyjnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, specjalnych ośrodkach szkolno–wychowawczych i innych placówkach zajmujących się wychowaniem i kształceniem. Specjalność ta jest skierowana do osób zainteresowanych psychologią w szeroko rozumianym sektorze edukacji, tzn. w oświacie, szkole, przedszkolu, instytucjach kultury, jak również w środowisku społecznym oraz do pracy profilaktycznej z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Specjalność przygotowuje absolwenta do pracy edukacyjnej na wszystkich etapach życia człowieka do organizowania, wspomagania, diagnozowania i monitorowania jego rozwoju poprzez edukację. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach. Przedmioty specjalnościowe to: psychologia edukacji, psychologia twórczości i uzdolnień, psychologia w szkole, pomoc psychologiczna uczniom z trudnościami w uczeniu się, pomoc psychologiczna w obszarze edukacji, metodyka szkoleń i warsztatów, psychologia niedostosowania społecznego, psychologiczne aspekty adolescencji, psychologia rodziny, dysleksja, psychologia upośledzenia umysłowego, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, mediacje i negocjacje, praktyki zawodowe. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach.
  .
 • Psychologia wsparcia rozwoju człowieka– celem specjalizacji jest wstępne przygotowanie studentów do pracy w charakterze trenerów grupowych grup rozwojowych (nieterapeutycznych). Na zajęcia składają się wykłady oraz seminaria, które mają na celu przekazanie wiedzy na temat specyfiki grupy, procesu grupowego oraz mechanizmów i metod rozwoju osobowości oraz treningi, mające na celu postawienie studentów w sytuacji osób w grupie, zwiększające świadomość własnych reakcji na grupę. Osobną kategorię zajęć stanowią zajęcia dostarczające wiedzę na temat konkretnych technik pracy z różnymi grupami oraz pozwalające wypróbować te techniki w bezpiecznych warunkach podczas zajęć. Absolwent specjalnościjest przygotowany do interwencji psychologicznej, projektowania i rozwiązywania problemów rozwojowych dzieci, młodzieży, człowieka dorosłego, w tym seniorów. Nabyta wiedza i umiejętności pozwolą mu na podjęcie pracy w placówkach i instytucjach podejmujących zadania optymalizacji i stymulacji funkcjonowania ludzi w rożnym wieku. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach. Przedmioty specjalnościowe to: modele wspomagania rozwoju, psychologia dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju, zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, edukacja zdrowotna, warsztaty kompetencji życiowych, psychologiczne aspekty aktywności zawodowej, wczesna interwencja, projektowanie pracy z seniorami, gerontopsychologia, terapia uzależnień, profilaktyka wykluczenia społecznego, interwencja kryzysowa i praktyki zawodowe. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach.
  .
 • Psychologia kliniczna– celem tej specjalności jest podstawowe ukierunkowanie zawodowe, umożliwiające absolwentowi analizowanie, w różnych nurtach teoretycznych, rozmaitych zaburzeń psychicznych okresu dzieciństwa, adolescencji oraz dorosłości; program specjalności ukierunkowany jest także na kształtowanie umiejętności diagnostycznych i daje bogatą  wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie różnych rodzajów pomocy psychologicznej (przede wszystkim zapobieganiu zaburzeniom i psychoterapii, a także promocji zdrowia, interwencji kryzysowej czy pomocy psychologicznej świadczonej osobom chorym somatycznie czy osobom niepełnosprawnym). Absolwenci specjalności są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w centrach zdrowia psychicznego, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, oddziałach psychiatrycznych szpitali, ośrodkach leczenia uzależnień, sądach, więzieniach, placówkach poprawczych. Studia na specjalności psychologia kliniczna, jak każde tego typu studia w Polsce, nie przygotowują w pełni wykwalifikowanego psychologa klinicznego. Uzyskanie pełnego tytułu specjalisty psychologa klinicznego w ochronie zdrowia jest przedmiotem dodatkowego szkolenia specjalizacyjnego, które odbywa się po ukończeniu studiów. Przedmioty specjalnościowe to: podstawy zagadnień medycznych dla psychologów, psychologia zaburzeń psychicznych człowieka dorosłego, psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, psychologiczna diagnoza kliniczna, podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzież, psychologia chorego somatycznie, psychologia zaburzeń seksualnych, neuropsychologia kliniczna, podstawy opiniodawstwa w psychologii sądowej, psychologia uzależnień, interwencja kryzysowa, etyka zawodowa i aspekty prawne pracy psychologa klinicznego, profilaktyka i promocja zdrowia. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach.
  .
 • Psychologia sportu– celem tej specjalności jest przekazanie studentom pogłębionej wiedzy z zakresu psychologii sportu i wyposażenie ich w podstawowe umiejętności psychologiczne wymagane w pracy z zawodnikami sportu amatorskiego i wyczynowego. Specjalność rozwija kompetencje zawodowe w zakresie treningu mentalnego i podstawowych form pomocy i wsparcia psychologicznego w sporcie, a także rekreacji i rehabilitacji ruchowej. Absolwenci specjalności są merytorycznie i praktycznie przygotowani do pracy w klubach sportowych, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych, ośrodkach sportowych, ale również w ośrodkach rekreacyjnych, leczniczych, ośrodkach odnowy biologicznej, instytucjach ukierunkowanych na podtrzymanie i poprawę zdrowia psychicznego oraz firmach prowadzonych przez psychologów sportu, świadczących usługi o tym charakterze dla innych podmiotów. Przedmioty specjalnościowe to: wprowadzenie do psychologii sportu, psychologiczne aspekty treningu i walki sportowej, psychologia urazu sportowego, psychologia grupy sportowej, różnice indywidualne w sporcie, stres i lęk sportowy, motywacja w sporcie, psychologia pozytywna w sporcie, metody i techniki pomiaru psychologicznego, metody i techniki treningu mentalnego, teoria kultury fizycznej, żywienie w sporcie, organizacja i zarządzanie w sporcie. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne psychologa w pracy w różnych instytucjach.

Niezwykle ważnym uzupełnieniem programu studiów na kierunku psychologia są praktyki. Rodzaj praktyki odpowiada realizowanej przez studenta specjalności. Student kierunku psychologia realizuje jedną, wybraną ścieżkę specjalnościową. Praktyki mają formę ciągłą i są realizowane zgodnie z programem studiów przez 6 semestrów (od III do VIII semestru). W każdym semestrze student realizuje 160 godzin praktyk.

Kadra prowadząca zajęcia to specjaliści posiadający dorobek naukowy i praktyczny z doświadczeniem dydaktycznym w kształceniu psychologów. Są to takie osoby, jak:

 • prof. dr hab. Maria Pąchalska z bogatym dorobkiem z zakresu neuropsychologii, autorka ponad 200 oryginalnych prac naukowych, autorka 21 testów neuropsychologicznych, 22 filmów naukowych i teledysków terapeutycznych;
 • prof. StSW Jolanta Góral – Pórola, która oprócz 25-letniego doświadczenia praktycznego, terapeutycznego i diagnostycznego w pracy z uczniami z zaburzeniami mowy w strukturach PPP w Kielcach, ma bogaty dorobek z zakresu neuropsychologii
  i jest specjalistą w dziedzinie neurologopedii, posiada także praktyczny dorobek w diagnozie i terapii zaburzeń kompetencji językowych i jest neuroterapeutą z 12-letnim stażem w pracy na oddziale neurologicznym;
 • dr hab.Volodymyr Shakhov, który posiada dorobek naukowy w zakresie psychologii edukacji;
 • dr Tadeusz Czochra – specjalista psychologii klinicznej, neuropsychologii, neurofizjologii z dorobkiem naukowym w tym zakresie i doświadczeniem praktycznym w zakresie przeprowadzania neuropsychologicznych badań diagnostycznych
  i rehabilitacji wyższych czynności nerwowych u chorych, rehabilitacji chorych z zaburzeniami mowy i psychoterapii;
 • dr Danuta Kossak z dorobkiem naukowym w zakresie psychologii uwarunkowań rozwoju i psychologii zdrowia oraz 33-letnim stażem w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym, diagnozie osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, uprawnieniami do posługiwania się testami, np. SB 5 i praktycznym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów z zakresu psychologii, a także trener I-E;
 • dr Andrzej Mirski, który ma dorobek naukowy w zakresie psychologii społecznej, warunków stymulacji rozwoju i rozwijania umiejętności kompensacyjnych, jest także biegłym sądowym w sprawach karnych i gospodarczych, ma doświadczenie
  w prowadzeniu treningów i warsztatów szkoleniowych;
 • dr Zoya Romanets z dorobkiem z zakresu psychologii osobowości, arteterapii, psychologii pracy, jest certyfikowanym psychoterapeutą w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej, systemu Gesztalt, systemowej terapii rodzin i psychoterapii z wykorzystaniem tańca terapeutycznego;
 • mgr Paulina Jarosz jest doktorantką SWPS w Warszawie, posiada dorobek naukowy z zakresu psychologii emocji, praktyczne doświadczenie związane z pracą na oddziale psychiatrii ogólnej w zakresie badań diagnostycznych, psychoterapii indywidualnej, prowadzenia grup terapeutycznych;
 • mgr Izabela Taborska jest psychoonkologiem oraz psychoterapeutą z praktycznym doświadczeniem w pracy w poradniach specjalistycznych;
 • mgr Katarzyna Naszydłowska – Sęk ma dorobek w zakresie psychologii rozwoju dziecka oraz praktyczne doświadczenia w diagnozie zaburzeń neurorozwojowych dzieci, jest terapeutą I-E.


Działalność naukowa

Przeszłość dla przyszłości

Początek XXI wieku niesie ze sobą mnogość wyzwań cywilizacyjnych. Tempo i charakter zmian w wielu dziedzinach życia społecznego zapowiada korzyści, ale również zagrożenia (choroby cywilizacyjne, eurosieroctwo, bezrobocie) i nowe potrzeby. Rośnie bowiem systematycznie liczba dzieci, u których rozwój poszczególnych funkcji jest jakościowo inny niż wzorce rozwojowe. Doskonalenie procedur medycyny naprawczej, w tym technik ratowania życia dziecka od życia płodowego, okresu okołoporodowego oraz dzieciństwa, w sytuacji działania czynników patogennych zakłócających pracę mózgu powoduje, że systematycznie zwiększa się grupa dzieci wymagających wczesnych i długotrwałych oddziaływań. Rozwój tych dzieci przebiega bowiem atypowo: niektóre zadania rozwojowe realizowane są wolniej, inne nie będą możliwe do realizacji. Odmienność rozwoju pociąga za sobą powstanie licznych problemów, które komplikują zaspokajanie potrzeb i wykonywanie zadań stawianych dziecku przez otoczenie. Widać wyraźnie, że na przestrzeni lat zaznacza się konieczność wspierania również tych osób, które nie są objęte ustawowym obowiązkiem edukacji. Z roku na rok wzrasta liczba osób wymagających wsparcia oraz pomocy w samorealizacji i uzyskaniu autonomii. Jednocześnie rośnie świadomość społeczna i troska państwa oraz władz lokalnych o poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, o zapewnienie im odpowiedniej opieki, dostępu do edukacji, dóbr kultury.

Jest to zadanie także dla uczelni wyższych, albowiem w większości to one są odpowiedzialne za przygotowanie specjalistów do szeroko pojmowanej pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie. W ich gronie zasadnicze miejsce zajmuje psycholog.

Wskazywali na to pracodawcy – uczestnicy seminariów: Sylwetka absolwenta i modyfikacja kształcenia na Wydziale Pedagogicznym WSETiNS w Kielcach (wcześniejsza nazwa Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach), prowadzonych przez Uczelnię w ramach realizacji projektu: „Efektywne zarządzanie uczelnią. Program rozwojowy Wyższej Szkoły Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach” (1/POKL/4.1.1/2011, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Zadanie 1. Wysoka jakość kształcenia – współpraca WSETiNS z pracodawcami. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych).

Należy nadmienić, że pracodawcy mieli także swój głos doradczy w opisie efektów kształcenia dla kierunku studiów.

Mając na względzie rozszerzenie możliwości kształcenia, Władze Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach
w Kielcach podjęły decyzję o kształceniu studentów na kierunku psychologia – profil praktyczny.

Inicjatywa kształcenia przez Staropolską Akademię Nauk Stosowanych w Kielcach psychologów spotkała się z aprobatą gospodarzy miasta i województwa. Potwierdzeniem zapotrzebowania rynku pracy na absolwentów kierunku są także pozytywne opinie pracodawców prywatnych..

Tematyka pomocy osobom niepełnosprawnym, chorym, niedostosowanym społecznie, osobom
z zaburzeniami mowy i komunikacji od dawna przewija się w pracy Uczelni, o czym świadczy między innymi:

 • rokroczny czynny udział pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału
  w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki;
 • Konferencja regionalna: Przerwać milczenie, zorganizowana wspólnie ze stowarzyszeniem Bezpieczny Dom, którego prezesem jest Pani Anita Majkowska – absolwentka Wydziału;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Jąkanie w oczach jąkających się i ich rodzin, zorganizowana wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Szanse i zagrożenia pedagogiki penitencjarnej. Partnerem organizacyjnym konferencji był Areszt Śledczy w Kielcach, konferencja odbyła się na terenie Aresztu Śledczego w Kielcach;
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Wychowanie u źródeł, zorganizowana wspólnie zUniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Patronat nad konferencją objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki;
 • XX Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego „Mózg – Język – Zachowanie. Ujęcie Interdyscyplinarne”;
 • Realizacja Projektu Nauka dla Praktyki, w ramach którego zorganizowano szereg konferencji szkoleniowych ze strony internetowej.