bip

Instytut Pedagogiki

Misja

Misją instytutu jest zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wszechstronnego przygotowania do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach edukacji oraz towarzyszenie mu w procesie rozwoju, budowanie własnego warsztatu pracy i doskonalenie kompetencji w praktycznym działaniu.


Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu – dr Anna Hajdukiewicz

Dyrektor Instytutu – dr Anna Hajdukiewicz

ahajdukiewicz@stsw.edu.pl

Konsultacje:
Poniedziałek 11.00-12.00
Czwartek 14.00-16.00

Rada Instytutu

 • Przewodniczący: dr Anna Hajdukiewicz
 • Członkowie:
 • prof. dr hab. Andrzej Bogaj
 • dr Katarzyna Cynowska
 • dr Leokadia Urbaniak
 • dr Lidia Pawelec
 • dr Małgorzata Bajer
 • student: Jan Kusa

  Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Przewodniczący: dr Karol Bidziński
 • Członkowie:
  • mgr Monika Romaniec
  • mgr Renata Leśniak
  • student Łukasz Majkowski
 • Współpraca ze środowiskiem: Rada Konsultacyjna


Akty normatywne

 • Strategia Instytutu
 • Pozwolenia na kierunki
 • Regulamin org. instytutu
 • Zarządzenia dyrektora pow. Radę Instytutu
 • Zarządzenia ds. Jakości
 • Opiniowanie programu do wniosku Rady Instytutu
 • Zarządzenie dot. powołania OPIEKUNÓW roku


Działalność dydaktyczna

Kierunek: Pedagogika – studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie;

Specjalności:

 • resocjalizacja,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

Kierunek: Pedagogika – studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie;

Specjalności:

 • resocjalizacja,
 • interwencja kryzysowa
 • diagnoza i terapia pedagogiczna

Kierunek: Pedagogika – studia jednolite magisterskie;

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Działalność naukowa

Pedagogika jest nauką, która zajmuje się rozwojem, wychowaniem oraz kształceniem przez całe życie. Interdyscyplinarny charakter nauki umożliwia studentowi szeroką perspektywę rozwoju osobistego i zawodowego.

Studia na kierunku pedagogika pozwalają zdobyć wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do poznania i rozumienia procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i uczenia się. Pozwalają posiąść umiejętności z zakresu dydaktyki, szczegółowej metodyki pedagogicznej, popartej doświadczeniem w ich praktycznym wykorzystywaniu. Umożliwiają zatem wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach edukacji oraz kompetencje niezbędne w procesie wychowania. Przygotowane programy studiów odpowiadają na zapotrzebowanie na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, kładąc nacisk na praktyczną stronę zawodu, bowiem system praktyk zawodowych, stwarza okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

Dopełnieniem realizacji procesu kształcenia jest działalność kół naukowych.

W Instytucie Pedagogiki działają następujące Koła Naukowe:

KOŁO NAUKOWE AMBITNI DLA PRZYSZŁOŚCI – czytaj więcej…

Opiekunowie:

 • dr Urszula Hudaszek
 • mgr Leokadia Urbaniak
 • mgr Renata Leśniak

KOŁO NAUKOWE MERITUM – czytaj więcej…

Opiekunowie:

 • dr Katarzyna Cynowska
 • mgr Andrzej Chrobot
 • mgr Anita Majkowska

KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW – czytaj więcej…

Opiekunowie:

 • dr Antoni Kasprzycki
 • mgr Łukasz Burliga

Od marca 2020 roku na naszej Uczelni działa Koło Naukowe Filozofów Pedagogiki „Paideia”, prowadzone przez dr. Jarosława Jurkiewicza. Nazwa koła nawiązuje do greckiego pojęcia tłumaczonego jako wychowanie i kultura. Pojęcia te są osią, wokół której obracają się tematy podejmowane na spotkaniach. Koło ma charakter interdyscyplinarny, dlatego świetnie odnajdują się w nim studentki i studenci różnych kierunków. Celem spotkań jest wymiana myśli, dyskusja, wspólne filozofowanie oraz poszerzanie wiedzy ogólnej. Uczestnictwo w kole ma charakter otwarty, zaś spotkania odbywają się cykliczne co 2 tygodnie:
w poniedziałki o godz. 20:00na platformie Teams (kod: e5u63z2).

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach zarówno studentów, jak i wykładowców.

Aktualności i komunikaty

Przeszłość dla przyszłości

 • NAUKA DLA PRAKTYKI

  Interdyscyplinarny projekt Współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach ze środowiskiem edukacyjnym Głównym celem projektu jest integracja Uczelni ze środowiskiem edukacyjnym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska lokalnego oraz podejmowanie inicjatyw z zakresu ważnych aspektów działalności instytucji edukacyjnych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości.   W ramach realizacji projektu Uczelnia podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania w środowisku lokalnym, których […]

 • GLOBAL JOB MEETING

  FORUM ZATRUDNIENIA I KSZTAŁCENIA MŁODYCH Projekt dla młodzieży szkół średnich województwa świętokrzyskiego i małopolskiego Wraz z postępem procesów globalizacyjnych bycie pełnoprawnym uczestnikiem rynku pracy nie ogranicza się jedynie do wykształcenia i doświadczenia zawodowego. W opinii pracodawców coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne takie jak m.in. komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie konfliktów, które powinny stanowić uzupełnienie zdobytej […]