bip

Instytut Pedagogiki

Misja

Misją instytutu jest zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wszechstronnego przygotowania do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach edukacji oraz towarzyszenie mu w procesie rozwoju, budowanie własnego warsztatu pracy i doskonalenie kompetencji w praktycznym działaniu.


Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu – dr Elżbieta Męcina-Bednarek

Dyrektor Instytutu – dr Elżbieta Męcina-Bednarek

ebednarek@stsw.edu.pl

Kontakt: 601 286 202
Dyżur: poniedziałek 10.00-12.00
czwartek 14.00-16.00

Rada Instytutu

 • Przewodniczący: dr Elżbieta Męcina-Bednarek
 • Członkowie – prof. dr hab. Andrzej Bogaj
 • dr Katarzyna Cynowska
 • dr Urszula Hudaszek
 • dr Anna Hajdukiewicz
 • mgr Anita Majkowska
 • student: Julita Kowalczyk
 • student: Jolanta Czerwiec
 • Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia
 • Przewodniczący: dr Karol Bidziński
 • Członkowie:
  • mgr Monika Romaniec
  • mgr Renata Leśniak
  • student Łukasz Majkowski
 • Współpraca ze środowiskiem: Rada Konsultacyjna


Akty normatywne

 • Strategia Instytutu
 • Pozwolenia na kierunki
 • Regulamin org. instytutu
 • Zarządzenia dyrektora pow. Radę Instytutu
 • Zarządzenia ds. Jakości
 • Opiniowanie programu do wniosku Rady Instytutu
 • Zarządzenie dot. powołania OPIEKUNÓW roku


Działalność dydaktyczna

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia jednolite, 5 –letnie, magisterskie;

– Efekty uczenia

Kierunek: Pedagogika – studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie;

Specjalności:

 • logopedia,
 • resocjalizacja,
 • opiekuńczo-wychowawcza,
 • opieka senioralna,
 • edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (koniec naboru).

Efekty uczenia

Kierunek: Pedagogika – studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie;

Specjalności:

 • logopedia,
 • resocjalizacja,
 • interwencja kryzysowa i mediacje
 • pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

Efekty uczenia


Działalność naukowa

Pedagogika jest nauką, która zajmuje się rozwojem, wychowaniem oraz kształceniem przez całe życie. Interdyscyplinarny charakter nauki umożliwia studentowi szeroką perspektywę rozwoju osobistego i zawodowego.

Studia na kierunku pedagogika pozwalają zdobyć wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do poznania i rozumienia procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i uczenia się. Pozwalają posiąść umiejętności z zakresu dydaktyki, szczegółowej metodyki pedagogicznej, popartej doświadczeniem w ich praktycznym wykorzystywaniu. Umożliwiają zatem wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach edukacji oraz kompetencje niezbędne w procesie wychowania. Przygotowane programy studiów odpowiadają na zapotrzebowanie na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, kładąc nacisk na praktyczną stronę zawodu, bowiem system praktyk zawodowych, stwarza okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

Dopełnieniem realizacji procesu kształcenia jest działalność kół naukowych.

W Instytucie Pedagogiki działają następujące Koła Naukowe:

KOŁO NAUKOWE AMBITNI DLA PRZYSZŁOŚCI

Opiekunowie:

 • dr Urszula Hudaszek
 • mgr Leokadia Urbaniak
 • mgr Renata Leśniak

KOŁO NAUKOWE MERITUM

 • dr Katarzyna Cynowska
 • mgr Andrzej Chrobot
 • mgr Anita Majkowska

KOŁO NAUKOWE PEDAGOGÓW

 • dr Antoni Kasprzycki
 • mgr Łukasz Burliga

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA NAUKOWEGO – AMBITNI DLA PRZYSZŁOŚCI

– Koło praktycznego działania: AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

16 listopada 2019 r. w Akademii Przedszkolaka przy Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach, Wydział Zamiejscowy w Myślenicach odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego małych studentów – Przedszkolaków.

Akademia rozpoczęła już piąty rok działalności. W tym dniu dzieci licznie przybyły wraz z rodzicami i opiekunami. Przywitaliśmy rozemocjonowanych studentów, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z nami, a także tych, którzy uczestniczą w niej od lat. Na wszystkich czekała moc wrażeń i potężna dawka wiedzy. Nie obyło się bez śmiechu, zachwytów i okrzyków radości. Zostali pasowani „wielkim ołówkiem” przez panią dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr Elżbietę Męcinę – Bednarek. Studenci otrzymali birety, dyplomy, indeksy i rożek słodyczy, które z dumą prezentowali rodzicom i rówieśnikom.

Relacje z dziećmi nawiązały także panie: dr Urszula Hudaszek, mgr Leokadia Urbaniak i mgr Renata Leśniak, które zajmują się koordynacją programu Akademii dla przedszkolaków.
– Na naszej uczelni będziemy rozwijać pasje, wspólnie z dziećmi będziemy stawiać trudne pytania i na nie odpowiadać – mówiła pani dr Urszula Hudaszek.

Obecność samych władz uczelni oraz fantastyczne zajęcia sprawiły, że dzieci z niecierpliwością oczekują każdego kolejnego spotkania!

Następne spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2019r. o godzinie 10.00 w Przedszkolu Smykolandia w Osieczanach. Prosimy o zabranie ze sobą obuwia zamiennego i „małego co nie co”.

AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU

W dniu 14 grudnia 2019r. odbyło się kolejne spotkanie małych studentów w Akademii Przedszkolaka przy Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach – filia w Myślenicach.

Tym razem milusińscy gościli w Niepublicznym Przedszkolu „Chatka Puchatka” dzięki przychylności pani dyrektor i grona pedagogicznego tejże placówki. Dzieci w tym dniu zapoznały się z mlekiem i jego właściwościami,  wytężały swój zmysł smakowy, degustowały mleko, dowiedziały się skąd „ono” pochodzi i gdzie się je przerabia na pyszne sery białe i żółte, jogurty, maślankę oraz jakie mają walory zdrowotne dla organizmu każdego człowieka. Bardzo podobała się dzieciom zabawa w „dojenie krowy” i naśladowanie odgłosów krowy.

Święta tuż, tuż, więc organizowaliśmy dla dzieci warsztaty świąteczne. Wraz ze studentkami 1 roku mgr studenci odkrywali swoje talenty plastyczne i zamienili się w prawdziwych artystów. Zadaniem było zrobienie bombek, gwiazdek, papierowych Mikołajów, itp. Przy dźwiękach kolęd praca szła bardzo szybko, a po pracy miło płynął czas. Warsztaty miały na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, rozwijanie ekspresji plastycznej dzieci oraz integrację dzieci ze studentami.Pomimo padającego za oknem deszczu było świątecznie i nastrojowo. Wszędzie pachniało świerkiem, piernikami, dookoła słychać było nastrojową świąteczną muzykę. Wszystko to za sprawą pań studentek i koordynatorów Akademii Przedszkolaka. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia spotkania.

Spotkanie Akademii Przedszkolaka w Małopolskiej Szkole Gościnności

Dzieci kochają eksperymenty! Wszyscy dobrze wiemy, że jest to wspaniała zabawa – i to nie tylko dla dzieci interesujących się naukami ścisłymi.

To od nich nieraz zaczyna się fascynacją chemią, fizyką lub biologią. Wiele takich doświadczeń można przeprowadzić, wykorzystując produkty dostępne w większości kuchni. Aby zabawa była jeszcze ciekawsza, warto sięgnąć po zestawy naukowe. Nasi mali studenci zostali zaproszeni do Małopolskiej Szkoły Gościnności im. Tytusa Chałbińskiego w Myślenicach, i dzięki przychylności pana dyrektora mgr Jerzego Niedenthala mogli wziąć udział w eksperymentach. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy i w nich się bawiły. Całość eksperymentów prowadziła pani mgr Celina Warchoł. Pierwsze eksperymenty przeprowadziły dzieci młodsze. Radziły sobie doskonale, co można zobaczyć na fotografiach. Wszystkie doświadczenia były przeprowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa, czego dopilnowały panie koordynatorki dr Urszula Hudaszek i mgr Leokadia Urbaniak, oraz studentki II roku Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej. W międzyczasie dzieci miały również szereg zabaw ruchowo-dydaktycznych. Wykonały też  m.in. korale z makaronu na Święto Babci.

Działalność koła naukowego Meritum

Miniony rok akademicki Koła Naukowego przeznaczony został na realizację zagadnień poszerzających wiedzę i płaszczyznę oddziaływań resocjalizacyjnych. Na pierwszym spotkaniu został ułożony i zaakceptowany plan pracy na cały rok oraz zdołano przeanalizować pierwsze, priorytetowe zagadnienie dotyczące prezentacji przedmiotów i ich treści programowych dla tej specjalności. Studenci mieli możliwość wypowiedzieć się w kwestii zaplanowanych tematów, ilości godzin i form realizacji poszczególnych zagadnień. W wyniku dyskusji powstała koncepcja zajęć w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz spotkania z wychowankami. Co do treści programowych nie było uwag, gdyż studenci studiów licencjackich na drugim roku rozpoczynają kształcenie specjalnościowe, które kontynuują w ostatnim roku studiów.

Kolejnym tematem realizowanym w tamach działalności naukowej była analiza funkcjonowania podstawowych instytucji oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, terapeutycznych
i resocjalizacyjnych. Przygotowane przez studentów materiały pozwoliły poznać takie placówki jak: szkoła podstawowa, dom dziecka, rodzina, zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Podstawowe wiadomości odnośnie zasad funkcjonowania tych placówek pozwolą studentom przygotowywać się do pracy oraz dokonywać wyboru miejsc praktyk zgodnie z zadeklarowaną specjalnością. Poznano również podstawowe przepisy prawne i zasady tworzenia tych placówek. W trakcie dyskusji wymieniano poglądy dotyczące realizacji procesu wychowania
i resocjalizacji dzieci i młodzieży.

W trakcie pracy pedagogicznej niezwykle ważne znaczenie ma odpowiednia diagnoza. Ona bowiem określa kierunek i rodzaj stosowanych oddziaływań pedagogicznych. Stąd kolejnym zadaniem realizowanym w ramach prac Koła było poznanie podstawowych arkuszy diagnostycznych, na podstawie których odbywa się kierowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich placówek oraz ukierunkowuje się system oddziaływań według indywidualnych planów. Studenci nie kryli swojego zdziwienia, jak wnikliwe badania są przeprowadzane i jak trudno jest postawić jednolitą diagnozę. Czynności diagnostyczne, mimo swej różnorodności musza być przeprowadzane w sposób obiektywny i ukierunkowane na wsparcie i pomoc każdemu podopiecznemu stosownie do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych. Studenci mieli możliwość dokonania próby diagnozy pod okiem specjalisty.

W celu zapobiegania powstawania różnego rodzaju sytuacji ryzykownych, bądź też zagrożeń podejmowane są w wielu placówkach czynności i działania profilaktyczne. Stąd kolejnym elementem poszerzającym wiedzę było spotkanie członków Koła dotyczące projektowania zajęć w ramach programu profilaktycznego. Na wstępie studenci mieli możliwość wysłuchania referatu przygotowanego przez opiekuna, a następnie zapoznali się z przygotowanym zestawem różnych programów profilaktycznych. W trakcie prac analitycznych zwracano uwagę na najczęściej pojawiającą się tematykę, rodzaje działań oraz system monitoringu i ewaluacji. Przedyskutowano wiele aspektów, czego konkluzja była konieczność realizacji programów profilaktycznych.

Mając na względzie łączenie powyższych treści kolejnym zagadnieniem poddanym analizie była rola poradni psychologiczno-pedagogicznej we wsparciu szkół i placówek w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, na podstawie przygotowanego przez studenta materiału odnośnie pracy Poradni we Wrocławiu. W artykule zwrócono szczególna uwagę na wczesną diagnostykę problemów przystosowawczych i rozwojowych, mediacje rówieśnicze, mediacje w sytuacji rozwodu rodziców, rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży sprawiających problemy wychowawcze, interwencje kryzysowe, sądy rodzinne i kuratelę sadową. Studenci mieli możliwość poznać rodzaje działań poradni, a także szeroko rozumianą wielopłaszczyznową współpracę wokół problemu danego dziecka. Powstała dyskusja nie rozwiązała problemów, ale pozwoliła zasygnalizowań pewne ważne aspekty pracy pedagogicznej, zwłaszcza ukierunkowanej na działania resocjalizacyjne.

Kolejnym ważnym punktem posiedzeń Koła Naukowego była analiza problematyki uzależnień, w tym analiza problemu alkoholizmu jako zjawiska społecznego. Każdy z uczestników przygotował materiały, które referował i w wyniku dyskusji udało się określić najważniejsze parametry dotyczące uwarunkowań powstawania choroby alkoholowej, jej objawów oraz skutków zarówno zdrowotnych, rodzinnych, jak i społecznych. Przygotowane przez opiekuna materiały tematyczne oraz broszury informacyjne pozwoliły na poznanie lokalnych miejsc, gdzie udzielana jest pomoc i wsparcie osobom uzależnionym i ich rodzinom. Wymieniono stowarzyszenia i lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się udzielaniem pomocy rodzinom i dzieciom z rodzin patologicznych.

W celu doskonalenia wiedzy i umiejętności studentom przedstawiono ofertę współpracy z Uczelnianym Biurem Karier oraz zaprezentowano możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, pozwalających na kształtowanie dodatkowych kompetencji.

Działalność koła naukowego Pedagogów

W ramach założonych działań doskonalących wiedzę, umiejętności i kompetencje w roku akademickim postanowiono położyć główny nacisk na rozwój osobisty, którego doskonalenie może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu. W obecnym czasie istnieją poważne trudności z odnalezieniem się na rynku pracy, zatem zarówno wiedza teoretyczna, jak i ćwiczenia warsztatowe pozwolą na wyeksponowanie najbardziej wartościowych cech młodego człowieka, rozbudzą jego potrzeby, wzmocnią aktywność i kreatywność w działaniu.

Niezwykle ważną sprawą w doskonaleniu kompetencji tzw. kluczowych jest sprawna umiejętność posługiwania się różnymi programami informatycznymi. W szkołach i placówkach oświatowych bardzo popularnym programem jest: System Zarządzania Szkołą, stąd na bazie analizy tego programu w ramach pierwszego w tym roku spotkania członków koła naukowego – przeanalizowano cele, zasady oraz poszczególne działy i obszary struktury placówki objęte systemem. Spotkanie było tym bardziej interesujące, iż zaproszony gość – instruktor Dyrektor szkoły prezentował program i omawiał jego poszczególne działy. W przyszłości mogą być studentom przydatne tego typu doświadczenia.

W codziennym życiu nie zawsze jest czas na konstruktywne przemyślenie parametrów własnego rozwoju, dlatego też następne spotkanie poświęcone zostało tej problematyce, ale w kontekście pozytywnego myślenia. Przygotowane przez studentów wystąpienia wywołały falę dyskusji, która zaowocowała pewnymi wnioskami i wskazówkami na przyszłość.
A przeprowadzone zajęcia warsztatowe pozwoliły na uaktywnienie różnych cech osobowości oraz zapoznały z zasadami treningu autogennego. Młodzi ludzie, często zagubieni w szarej codzienności nie lubią się chwalić, nie wykorzystują swoich atutów, mocnych stron, mają obniżony poziom wartości, żyją w ciągłym stresie i tego typu rozmowy, dyskusje i ćwiczenia warsztatowe pomagają im wzmocnić swoje JA, uświadamiają potrzebę doskonalenia i docenienia tego, co posiadają, a także uczą pracy nad kształtowaniem pozytywnych cech osobowości pedagoga.

Kolejnym etapem pracy nad rozwojem osobowości było spotkanie z psychologiem i przygotowany przez studentów referat dotyczący konfliktu, sposobów rozwiązywania oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, stresowych. Takie sytuacje nie są studentom obce, bowiem każdy egzamin, a nawet wystąpienie publiczne sprawia niektórym trudności. Jednakże posiadając odpowiednią wiedzę i wykorzystując pewne techniki studenci mogą sobie wypracować pewien sposób radzenia sobie w sytuacjach problemowych, przygotować swój organizm na w miarę bezpieczne i konstruktywne funkcjonowanie.

Umiejętność opanowywania stresu i innych reakcji emocjonalnych w ramach ćwiczeń warsztatowych kontynuowana była w dalszej części prac koła, gdzie odbyło się spotkanie na bazie przygotowanego przez studentów referatu z funkcjonariuszem Aresztu Śledczego w Kielcach. Gość opowiadając o specyfice pracy oraz pełnionej funkcji i realizacji zadań ukazywał wartość inteligencji emocjonalnej, wskazywał na pewne kierunki pracy nad własna osobowością. Dyskusja oscylowała wokół sloganu: <wolny kraj, wolno mówić wszystko> i ukazywała walory inteligencji emocjonalnej, atrybuty adekwatnego panowania nad emocjami i przekierowania sił na inne źródła i obiekty. Niezwykle ciekawe spotkanie zakończono serią krótkich ćwiczeń ewaluacyjnych.

Kolejnym etapem pracy Koła był temat: droga do sukcesu, tym razem na bazie pewnych wytycznych studenci mieli za zadanie wytyczenie własnej drogi rozwoju, oni prowadzili zajęcia w grupach, zaś liderzy grup omawiali ważne aspekty i poszczególne atuty osobowości ukierunkowujące działanie jednostki na sukces. Studenci uświadamiali sobie w trakcie prac, że życie składa się z małych i dużych sukcesów i dla każdego z nich ma on inny wymiar i inny wydźwięk. Inaczej też reagują oni sami na taka sytuację i inaczej może reagować otoczenie, zatem należy wytyczać sobie własne kierunki działań ale w oparciu o realia i rzeczywistość społeczną. Spotkanie zakończono rysunkiem pomocnej dłoni, jako zadania ewaluacyjnego.

Kolejnym tematem realizowanym w ramach działalności naukowej była analiza funkcjonowania podstawowych instytucji oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Przygotowane przez studentów materiały pozwoliły poznać takie placówki, jak: szkoła podstawowa, dom dziecka, rodzina, zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Podstawowe wiadomości odnośnie zasad funkcjonowania tych placówek pozwolą studentom przygotowywać się do pracy oraz dokonywać wyboru miejsc praktyk zgodnie z zadeklarowaną specjalnością. Poznano również podstawowe przepisy prawne i zasady tworzenia tych placówek. W trakcie dyskusji wymieniano poglądy dotyczące realizacji procesu wychowania
i resocjalizacji dzieci i młodzieży.

W celu doskonalenia wiedzy i umiejętności studentom przedstawiono ofertę współpracy z Uczelnianym Biurem Karier oraz zaprezentowano możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju projektach, programach, kursach i szkoleniach, pozwalających na kształtowanie dodatkowych kompetencji.

Analiza podejmowanej problematyki z pewnością pozostawi pewien ślad, ale oprócz tego studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni, w okolicznościowych akcjach charytatywnych, wyjazdach na Targi, w programie Erasmus, w działaniach promocyjnych i pracach naukowych. Wiele z nich to ludzie na ogół pracujący zawodowo, posiadający własne rodziny, zatem posiadający ograniczony czas wolny, jednakże tym bardziej cieszy ich aktywność i plany własnego rozwoju.

W ramach całorocznej działalności Koła studenci mieli również możliwość uczestnictwa konferencjach, w różnego rodzaju imprezach uczelnianych, czy też organizowanych akcjach okolicznościowych.

Działania te pobudzają aktywność i pozwalają realizować marzenia i plany życiowe.

NAUKA DLA PRAKTYKI

Interdyscyplinarny projekt Współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach ze środowiskiem edukacyjnym

Głównym celem projektu jest integracja Uczelni ze środowiskiem edukacyjnym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska lokalnego oraz podejmowanie inicjatyw z zakresu ważnych aspektów działalności instytucji edukacyjnych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości.  

W ramach realizacji projektu Uczelnia podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania w środowisku lokalnym, których podstawowym założeniem jest wspieranie doskonalenia nauczycieli, rozwój organizacyjny szkół i placówek oraz działanie na rzecz uczniów, rodziców i środowiska. 

Projekt zakłada organizację cyklu konferencji szkoleniowych skierowanych m.in. do nauczycieli, pedagogów szkolnych, psychologów, dyrektorów szkół oraz wychowawców
i dyrektorów ośrodków wychowawczych. Jego głównym celem jest stałe doskonalenie kompetencji kadry edukacyjnej i oświatowej w zakresie edukacji i wychowania.

W szczególności konferencje szkoleniowe uwzględniać będą najbardziej aktualne wyzwania stojące przed oświatą i edukacją:

 • Kształtowanie kompetencji nauczyciela wychowawcy we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej.
 • Rozwiązywanie konfliktów 
 • Diagnozowanie i radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • Mediacje, negocjacje, konflikty
 • Diagnozowanie i podejmowanie działań wobec zachowańryzykownych dzieci i młodzieży
 • Profilaktyka zdrowia w systemie działań edukacyjnych.

Dodatkową wartością projektu jest możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a także stworzenie zbioru dobrych praktyk w tym zakresie.

Na projekt składają się konferencje, szkolenia , seminaria oraz inne formy zajęć interaktywnych.

GLOBAL JOB MEETING
FORUM ZATRUDNIENIA I KSZTAŁCENIA MŁODYCH

Projekt dla młodzieży szkół średnich województwa świętokrzyskiego i małopolskiego

Wraz z postępem procesów globalizacyjnych bycie pełnoprawnym uczestnikiem rynku pracy nie ogranicza się jedynie do wykształcenia i doświadczenia zawodowego. W opinii pracodawców coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne takie jak m.in. komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie konfliktów, które powinny stanowić uzupełnienie zdobytej na studiach wiedzy.

Aby osiągnąć równowagę pomiędzy oczekiwaniami pracodawców, a zasobami ludzkimi obecnymi na rynku pracy, należy odpowiednio wcześnie identyfikować potrzeby kompetencyjne i kształcić społeczeństwo. Pracodawcy często wskazują, że pomimo gruntownego wykształcenia merytorycznego nowo zatrudniani pracownicy nie posiadają rozwiniętych na odpowiednim poziomie kompetencji społecznych.

Reagując na potrzeby pracodawców oraz na intensywne zmiany na rynku pracy Staropolska Szkoła Wyższa tworzy przestrzeń, w której spotykają się pracodawcy oraz przyszli pracownicy.

Global Job Meeting to idea mająca na celu zaprezentowanie wymagań i oczekiwań pracodawców w zakresie kompetencji zawodowych i społecznych oraz jednocześnie pokazanie przyszłym pracownikom kierunków rozwoju kompetencji pożądanych na rynku pracy.

Korzyścią dla młodzieży uczestniczącej w Global Job Meeting będzie zapoznanie się z tematyką związaną m.in. z rozwiązywaniem problemów interpersonalnych, radzeniem sobie w sytuacjach konfliktowych i wymagających asertywności, efektywną autoprezentacją, kompetencjami komunikacyjnymi i kooperacyjnymi, empatią i wrażliwością społeczną.

Podstawową wartością jednak dla młodzieży będzie możliwość spotkania z przedstawicielami wybranych instytucji i firm, nawiązanie kontaktów, wymiana doświadczeń. Z punktu widzenia podejmowanych przez młodzież decyzji dotyczących dalszej drogi zawodowej takie spotkania są niezwykle istotne.

Uczestnicy będą mieli również możliwość spotkania się z doradcą zawodowym. Uczestnictwo w projekcie zostanie potwierdzone certyfikatem.

Aktualności i komunikaty

 • Komunikat z dn. 27.04.2020 r.

  W sprawie realizacji praktyk studenckich na kierunkach i specjalnościach nauczycielskich w okresie obowiązywania stanu epidemii.

 • Komunikat z dn. 01.10.2019 r.

  W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1861) od roku akademickiego 2019/2020 uruchomione zostały jednolite studia magisterskie na kierunku: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Przeszłość dla przyszłości