bip

Instytut Pedagogiki

Misja

Misją instytutu jest zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do wszechstronnego przygotowania do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach edukacji oraz towarzyszenie mu w procesie rozwoju, budowanie własnego warsztatu pracy i doskonalenie kompetencji w praktycznym działaniu.


Władze Instytutu

Dziekan Instytutu – dr Anna Hajdukiewicz

Dziekan Instytutu – dr Anna Hajdukiewicz

ahajdukiewicz@stans.edu.pl

Konsultacje:
Poniedziałek 11.00-12.00
Czwartek 14.00-16.00

Rada Instytutu

Przewodniczący: dr Anna Hajdukiewicz

Członkowie:

 • prof. dr hab. Andrzej Bogaj
 • dr Monika Bajak
 • dr Katarzyna Cynowska
 • dr Leokadia Urbaniak
 • dr Urszula Hudaszek
 • dr Małgorzata Molenda
 • dr Dorota Mętrak
 • dr Karol Bidziński
 • dr Antoni Kasprzycki
 • Barbara Postek- student
 • Beata Zbroja- – student
 • Anna Wojtasik- – student

Instytutowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przewodniczący: dr Karol Bidziński

Członkowie:

 • prof. dr hab. Andrzej Bogaj
 • dr Monika Bajak
 • dr Katarzyna Cynowska
 • dr Dorota Mętrak
 • dr Leokadia Urbaniak
 • Paulina Maślanka- student

Pełnomocnik Rektora ds. praktyk Zawodowych

 • Dr hab. Radosław Harabin prof. StANS

Opiekunowie praktyk w Instytucie Pedagogiki:

Kielce

 • dr Małgorzata Molenda
 • mgr Beata Schmid

Myślenice

 • dr Urszula Hudaszek
 • mgr Renata Leśniak

Instytutowa Rada Samorządu Studenckiego:

 • Przewodnicząca IRSS: Barbara Postek
 • Z-ca Przewodniczącej IRSS: Beata Zbroja
 • Sekretarz IRSS: Anna Wojtasik
 • Członek IRSS: Marzena Baran
 • Członek IRSS: Marzena Gombarczyk

Opiekunowie studiów na kierunkach prowadzonych w Instytucie Pedagogiki w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych:

Kielce

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 • I rok- dr Anna Hajdukiewicz
 • II rok- dr Dorota Mętrak
 • III rok- dr Małgorzata Molenda
 • V rok- dr Lidia Pawelec

Kierunek Pedagogika: Studia licencjackie

 • III rok- dr Katarzyna Cynowska

Kierunek Pedagogika: Studia magisterskie

 • I rok- dr Karol Bidziński
 • II rok – dr Joanna Telus

Kierunek: Praca socjalna

 • I rok- dr Katarzyna Cynowska
 • II rok- dr Anna Hajdukiewicz

Filia w Myślenicach

Kierunek: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

 • I rok- dr Monika Bajak
 • II rok- dr Leokadia Urbaniak
 • III rok- dr Urszula Hudaszek
 • IV rok- dr Antoni Kasprzycki
 • V rok- mgr Szymon Nowacki

Kierunek Pedagogika: Studia licencjackie

 • I rok – dr Urszula Hudaszek
 • II rok- mgr Renata Leśniak
 • III rok- dr Jarosław Jurkiewicz

Kierunek Pedagogika: Studia magisterskie

 • I rok- dr Monika Bajak
 • II rok – dr Antoni Kasprzycki
 • Kierunek: Praca socjalna
 • I rok- dr Anna Hajdukiewicz

.
Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami
dr Karol Bidziński kontakt e-mail: bidzin3@interia.pl


Akty normatywne

Strategia Rozwoju Instytutu na lata 2021-2026


Działalność dydaktyczna

Kierunek: Pedagogika – studia I stopnia, 3-letnie, licencjackie;

Specjalności:

 • Resocjalizacja
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Kierunek: Pedagogika – studia II stopnia, 2-letnie, magisterskie;

Specjalności: * – Po uzyskaniu zgody MEiN

 • Resocjalizacja*
 • Interwencja kryzysowa i mediacje
 • Wsparcie, opieka, wychowanie*

Kierunek: Pedagogika – studia jednolite magisterskie;

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Kierunek: Praca socjalna;

 • Praca socjalna z seniorami
 • Asystent rodziny


Działalność naukowa

Wydane monografie:

Pedagogika jest nauką, która zajmuje się rozwojem, wychowaniem oraz kształceniem przez całe życie. Interdyscyplinarny charakter nauki umożliwia studentowi szeroką perspektywę rozwoju osobistego i zawodowego.

Studia na kierunku pedagogika pozwalają zdobyć wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i socjologiczną niezbędną do poznania i rozumienia procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i uczenia się. Pozwalają posiąść umiejętności z zakresu dydaktyki, szczegółowej metodyki pedagogicznej, popartej doświadczeniem w ich praktycznym wykorzystywaniu. Umożliwiają zatem wszechstronne przygotowanie do pracy z wychowankiem na wszystkich szczeblach edukacji oraz kompetencje niezbędne w procesie wychowania. Przygotowane programy studiów odpowiadają na zapotrzebowanie na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, kładąc nacisk na praktyczną stronę zawodu, bowiem system praktyk zawodowych, stwarza okazję nabyć nową wiedzę, umiejętności, kontakty zawodowe oraz perspektywę zatrudnienia w partnerskich instytucjach, firmach i organizacjach.

Dopełnieniem realizacji procesu kształcenia jest działalność kół naukowych.

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki PAIDEIA

OGÓLNY OPIS KOŁA NAUKOWEGO:

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki PAIDEIA powstało z inicjatywy studentów kierunku Pedagogika. Dąży ono do osiągania i realizacji następujących celów:

 • organizacja spotkań i debat z zakresu z zakresu pedagogiki, filozofii oraz psychologii z udziałem przedstawicieli życia naukowego i gospodarczego,
 • współpraca z pokrewnymi kołami naukowymi działającymi na innych uczelniach w kraju.

CELE I ZADANIA KOŁA:

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki PAIDEIA poprzez swoją działalność realizuje następujące cele:

 • rozbudzanie zainteresowań naukowych studentów,
 • wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej,
 • umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych przez studentów,
 • rozwijanie innych form aktywności naukowej poszerzających ich zainteresowania,
 • integracja środowiska studenckiego i naukowego,
 • organizowanie spotkań i dyskusji,
 • organizację i udział w spotkaniach naukowych, warsztatach i konferencjach,
 • współpracę z innymi organizacjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą,
 • organizowanie wycieczek i objazdów naukowych.

SKŁAD KOŁA:

Członkowie: Czarnecka Paulina, Guziak Jolanta, Nowak Justyna, Agnieszka Szafraniec, Joanna Schnierer-Strzebońska, Smulczyńska Justyna, Postek Barbara, Pałys Władysław, Misiak Paulina, Osiecka Magdalena, Osiecka Magdalena, Potocka Agnieszka, Beata Chaba, Kołodziejczyk Paweł, Krupińska Inari, Mirosław, Lorek, Lenart Natalia, Grzegorz Prokop
Łazoryk-Węgrzyn Tatiana, Mysza Mariola, Chudzicka Aleksandra, Chudzicka Aleksandra|
Fałek Marcin, Chudzicka Beata, Anna Jania, Szczepocki Marek

Opiekun koła naukowego: dr Jarosław Jurkiewicz


Koło Naukowe Studentów Pedagogiki „Ambitni dla przyszłości”
(Koło działa w Filii w Myślenicach)

OGÓLNY OPIS KOŁA NAUKOWEGO:

Koło Naukowe Studentów Pedagogiki powstało z inicjatywy studentów kierunku Pedagogika oraz dr Urszuli Hudaszek i dr Andrzeja Kobiałki w 2010 r. na wniosek Dziekana Kierunku Pedagogika – dr Elżbiety Męciny – Bednarek. 

Koło jest organizacją naukową studentów działającą przy Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, wydział w Myślenicach.

Dąży ono do osiągania i realizacji następujących celów:

 1. Koło Naukowe podejmuje działalność naukowo-badawczą oraz kulturalno-społeczną.
 2. Podstawową formą działalności Koła są projekty pedagogiczne, ich planowanie, przygotowanie i wykonanie a także wykłady, referaty, warsztaty, konwersatoria.
 3. W ramach koła od 2016 r. działa Uniwersytet dziecięcy – „Akademia przedszkolaka”

Jakie są cele i zadania Studenckiego Koła Naukowego „AMBITNI DLA PRZYSZŁOŚCI”?

 a) cele:

 • wdrożenie studentów w samodzielne myślenie,
 • pogłębienie wiedzy pedagogicznej,
 • rozwijanie umiejętności tworzenia warsztatu badawczego przyszłego pedagoga,
 • realizacja projektów badawczych na rzecz uczelni,
 • współpraca z otoczeniem regionalnej i polskiej oświaty,
 • wykorzystanie pedagogicznych metod badawczych,
 • dążenie do stworzenia własnego, indywidualnego ideału wychowawczego.

 b) zadania:

 • badania naukowe,
 • sesje naukowe,
 • seminaria wewnętrzne i z zaproszonymi Gośćmi,
 • warsztaty naukowe,
 • współpraca z organizacjami i kołami naukowymi w kraju i za granicą,
 • wyjazdy na konferencje naukowe, targi kół naukowych,
 • wyjazdy integracyjno-naukowe,
 • stosowanie technologii teleinformacyjnej do zdobywania wiedzy oraz pracy i komunikacji w Kole

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI

 • Koło Naukowe podejmuje działalność naukowo-badawczą oraz kulturalno-społeczną. Podstawową formą działalności Koła są projekty pedagogiczne, ich planowanie, przygotowanie i wykonanie a także wykłady, referaty, warsztaty, konwersatoria.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • inicjowanie i organizowanie działań naukowych i samokształceniowych, a w szczególności spotkań naukowych, wykładów,  dyskusji, warsztatów i praktyk o charakterze pedagogicznym,
 • nawiązywanie kontaktów naukowych z innymi środowiskami akademickimi,
 • uczestnictwo w seminariach i konferencjach naukowych,
 • organizację i prowadzenie zajęć o charakterze psycho-edukacyjnym,
 • organizowanie spotkań z pedagogami mogącymi, swą wiedzą i doświadczeniem zawodowym, przybliżyć interesujące uczestników Koła zagadnienia,
 • współpracę z organizacjami studenckimi,
 • organizowanie innych przedsięwzięć związanych z działalnością koła w tym działalność charytatywną.

Spotkania uczestników Koła Naukowego odbywają się w zależności od potrzeb, co związane jest z intensywnością działań w związku z realizowanymi projektami. Terminy spotkań ustalane są z uczestnikami Koła. Koło posiada stronę na portalu społecznościowym fb.

Uczestnicy mają prawo urozmaicać cele i  zadania  Koła, biorąc  czynny udział w projektowaniu i realizowaniu jego programu.

SKŁAD KOŁA:

Przewodnicząca koła: Emilia Górnisiewicz

Z-ca: Jolanta Dróżdż

Sekretarz: Katarzyna Kutrzeba


Członkowie: 

Regina Dąbrowa, Anna Wysogląd,Gabriela Janicka, Małgorzata Bargieł, Aleksandra Hudaszek, Joanna Grabowska. Agnieszka Gajda, Joanna Stryszowska, Katarzyna Kutrzeba, Irena Kluczewska, Anna Bobeł, Emilia Balachowska, Natalia Danaj, Joanna Wojnowska, Elżbieta Tokarczyk, Edyta Kołodziejczyk, Małgorzata Pajdzik, Bożena Bonar, Ewa Kozik, Zuzanna Gracz, Urszula Krupowies, Bogusława Sajak, Małgorzata  Leszczyńska, Jolanta Miśkowiec, Anna Owczarkiewicz-Kaleta

Opiekunowie koła naukowego: dr Antoni Kasprzycki, dr Urszula Hudaszek, dr Leokadia Urbaniak, mgr Renata Leśniak

Aktualności i komunikaty

Przeszłość dla przyszłości

 • NAUKA DLA PRAKTYKI

  Interdyscyplinarny projekt Współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach ze środowiskiem edukacyjnym Głównym celem projektu jest integracja Uczelni ze środowiskiem edukacyjnym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska lokalnego oraz podejmowanie inicjatyw z zakresu ważnych aspektów działalności instytucji edukacyjnych w kontekście zmieniającej się rzeczywistości.   W ramach realizacji projektu Uczelnia podejmuje zakrojone na szeroką skalę działania w środowisku lokalnym, których […]

 • Dziecko w edukacji XXI wieku” – międzynarodowy panel dyskusyjny!

  Pod takim hasłem przewodnim świętowaliśmy obchody Dnia Dziecka w Instytucie Pedagogiki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach. Współczesny świat wymaga od dzieci nowego zestawu umiejętności, dzięki którym będą mogły w pełni korzystać z praw i możliwości rozwijającego się społeczeństwa wiedzy. Co zrobić, aby faktycznie wyposażyć dzieci w wiedzę, umiejętności, które będą im potrzebne w świecie jutra. […]

 • GLOBAL JOB MEETING

  FORUM ZATRUDNIENIA I KSZTAŁCENIA MŁODYCH Projekt dla młodzieży szkół średnich województwa świętokrzyskiego i małopolskiego Wraz z postępem procesów globalizacyjnych bycie pełnoprawnym uczestnikiem rynku pracy nie ogranicza się jedynie do wykształcenia i doświadczenia zawodowego. W opinii pracodawców coraz większego znaczenia nabierają kompetencje społeczne takie jak m.in. komunikacja, współpraca czy rozwiązywanie konfliktów, które powinny stanowić uzupełnienie zdobytej […]