bip

Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych

Władze

Dr Emilia Barbara Sieńko-Kułakowska – Dyrektor

Kontakt

Dr E. B. Sieńko-Kułakowska
bsienko@gmail.com


Cel działania

Przygotowanie absolwentów kończących kursy i szkolenia znajdujących się w ofercie Instytutu, do rosnących oczekiwań względem pracowników szczególnie w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do wykonywania konkretnych zadań i funkcji.

Oferowane kursy i szkolenia opierają się na zidentyfikowanych i odpowiednich dla danego obszaru działania kompetencji, ujętych w opisane efekty uczenia się. Integralną cechą w systemie nadawania kwalifikacji jest walidacja – czyli sformalizowany proces sprawdzania, czy wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się zostały osiągnięte, a rezultatem tego procesu jest certyfikat, rozpoznawalny w uznawany w środowisku, sektorze, branży, w kraju i za granicą.

Uzasadnienie powołania Instytutu

Świat się zmienia. A wraz z nim intensywnie przeobraża się rynek pracy. W niedalekiej przyszłości niektóre zawody zanikną, inne zmienią swój charakter, a obok nich powstanie wiele nowych. Jest to wyzwanie dla edukacji i szkolnictwa wyższego. Oferta edukacyjna powinna być elastyczna i odpowiadać zachodzącym zmianom, potrzeby pracodawców i ambicjom wchodzących na rynek absolwentów, a także osobom pragnącym poszerzyć i uzupełnić kompetencje i kwalifikacje.

Wskazuje się na wzrost cyfryzacji i robotyzacji jako na główne czynniki, mające wpływ na kształtowanie przyszłego charakteru pracy. Nawet 40 proc. stanowisk w Polsce, a ponad połowa na świecie, zagrożonych jest automatyzacją, jak wynika z badania przeprowadzonego przez DELab UW „Aktywni+”. W raporcie „Future Work Skills 2020” sporządzonym przez Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute podkreśla się, że rozwój nowych mediów i namnażająca się ilość danych otwierają nową erę, umożliwiającą modelowanie systemów społecznych na ogromną skalę, w ramach której trzeba nauczyć się myśleć i działać. Z kolei w raporcie Paerson „The Future of skills. Employment in 2030” badacze apelują, aby nie ignorować innych istotnych tendencji, takich jak globalizacja, starzenie się społeczeństw, dynamiczna urbanizacja czy wzrost zielonej gospodarki.

W obliczu tak szybko postępującej cyfryzacji, przemian technologicznych i społecznych łatwo o brak kompetencji, a w konsekwencji obniżenie atrakcyjności na rynku pracy lub wręcz wypadnięcie z niego. Dlatego też nie należy zamykać się w ramach określonego zawodu, bo jego charakter może się zmienić. Trzeba mieć świadomość konieczności ciągłego podnoszenia i aktualizowania swoich kompetencji oraz tego, że w przyszłości będziemy często łączyć ze sobą różne profesje. 

Tempo zmian gospodarczych, społecznych, naukowych i kulturowych powoduje, że zacierają się tradycyjne podziały na zawody, a w stosunku do pracowników będą rosły oczekiwania w odniesieniu do wiedzy i umiejętności, które są kapitałem dla innowacyjnej gospodarki i nowoczesnych społeczeństw. W takich warunkach człowiek musi być stale gotowy do uczenia się nowych rzeczy, a często też do zmiany zawodu. Dlatego rośnie znaczenie idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning, w skrócie LLL) oraz konieczność formalnego uznawania wartości kompetencji zdobytych nie tylko w szkole i na uczelni, a także poza nią. Również szkoły wyższe powinny budować elastyczne programy nauczania z możliwością potwierdzania i certyfikowania kwalifikacji cząstkowych. Ważnym krokiem w nowej polityce dotyczącej edukacji i rynku pracy stało się przyjęcie generalnej zasady, że podstawą nadania kwalifikacji są efekty uczenia się. W kontekście nowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, efektami uczenia się nazywamy to, co w wyniku różnego typu aktywności człowiek wie i rozumie (wiedza), oraz co potrafi wykonać (umiejętności), a także jego zdolność do podejmowania określonego rodzaju odpowiedzialności (kompetencje społeczne). Efekty uczenia się mogą być osiągane w różny sposób: podczas regularnej nauki w szkole, na dodatkowych kursach, szkoleniach, stażach i praktykach, realizowanych poza systemem szkolnym (edukacja poza formalna), w ramach pracy zawodowej, wolontariatu oraz rozwijania pasji i zainteresowań (uczenie się nieformalne).

Instytut będzie oferował kursy i szkolenia, które będą kształcić, uzupełniać i poszerzać efekty uczenia się, tak by absolwent mógł przystąpić do walidacji, czyli egzaminu certyfikującego.

Odbiorcy:

  1. Osoby aktywne zawodowo, które chcą zmienić stanowisko pracy bądź zawód, żeby lepiej wykorzystywać swoje kompetencje nabyte w trakcie pracy lub w ramach swoich aktywności pozazawodowych;
  2. Osoby, w trakcie formalnego procesu kształcenia, które chcą poszerzyć specjalistyczne kwalifikacje i udokumentować to odpowiednim certyfikatem;
  3. Osoby, które z różnych powodów są wykluczone z rynku pracy (np. przez długotrwałe bezrobocie) lub są zagrożone wykluczeniem, a osiągnęły nowe efekty uczenia się ważne z punktu widzenia szans na zatrudnienie;
  4. Osoby powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie, w trakcie której uzyskały nowe kompetencje (np. opiekując się dziećmi lub innymi członkami rodziny);
  5. Osoby, które przedwcześnie zakończyły edukację formalną i w późniejszym czasie chcą w trybie eksternistycznym zdobyć wykształcenie;
  6. Osoby, które osiągnęły nowe kompetencje poprzez zaangażowanie w wolontariat lub realizację swoich zainteresowań i chciałyby uzyskać kwalifikacje potwierdzające to, czego się nauczyły (np. w celu uzyskania awansu w hierarchii organizacji, w której działają na zasadzie wolontariatu).


Informacje dla pracowników

Zapraszam Dyrektorów i pracowników Staropolskiej Szkoły Wyższej do przygotowania kursów i szkoleń zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, tak by po ukończeniu nauki absolwent mógł przystąpić do walidacji kwalifikacji i otrzymać certyfikat.

Zintegrowany System Kwalifikacji podstawą określenia kwalifikacji i certyfikowania:

  1. określa zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji – dzięki czemu zapewniona jest jakość kwalifikacji,
  2. ułatwia potencjalnym pracownikom poświadczanie posiadanych kompetencji – nawet jeśli nie mają wykształcenia kierunkowego,
  3. zwiększa szansę zdobycia pracy w kraju i za granicą – dzięki międzynarodowej rozpoznawalności certyfikatów,
  4. pomaga pracodawcom rozpoznać wartość pracownika i inwestować w rozwój zawodowy kadr.