bip

Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych

Władze

mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – Dyrektor

Kontakt

e-mail: m.krogulec-sobowiec@stsw.edu.pl
tel. kom. 694 434 345


Cel działania

Przygotowanie absolwentów kończących kursy i szkolenia znajdujących się w ofercie Instytutu, do rosnących oczekiwań względem pracowników szczególnie w odniesieniu do wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych do wykonywania konkretnych zadań i funkcji.

Oferowane kursy i szkolenia opierają się na zidentyfikowanych i odpowiednich dla danego obszaru działania kompetencji, ujętych w opisane efekty uczenia się. Integralną cechą w systemie nadawania kwalifikacji jest walidacja – czyli sformalizowany proces sprawdzania, czy wymagane dla kwalifikacji efekty uczenia się zostały osiągnięte, a rezultatem tego procesu jest certyfikat, rozpoznawalny w uznawany w środowisku, sektorze, branży, w kraju i za granicą.

Uzasadnienie powołania Instytutu

Świat się zmienia. A wraz z nim intensywnie przeobraża się rynek pracy. W niedalekiej przyszłości niektóre zawody zanikną, inne zmienią swój charakter, a obok nich powstanie wiele nowych. Jest to wyzwanie dla edukacji i szkolnictwa wyższego. Oferta edukacyjna powinna być elastyczna i odpowiadać zachodzącym zmianom, potrzeby pracodawców i ambicjom wchodzących na rynek absolwentów, a także osobom pragnącym poszerzyć i uzupełnić kompetencje i kwalifikacje.

Wskazuje się na wzrost cyfryzacji i robotyzacji jako na główne czynniki, mające wpływ na kształtowanie przyszłego charakteru pracy. Nawet 40 proc. stanowisk w Polsce, a ponad połowa na świecie, zagrożonych jest automatyzacją, jak wynika z badania przeprowadzonego przez DELab UW „Aktywni+”. W raporcie „Future Work Skills 2020” sporządzonym przez Institute for the Future for the University of Phoenix Research Institute podkreśla się, że rozwój nowych mediów i namnażająca się ilość danych otwierają nową erę, umożliwiającą modelowanie systemów społecznych na ogromną skalę, w ramach której trzeba nauczyć się myśleć i działać. Z kolei w raporcie Paerson „The Future of skills. Employment in 2030” badacze apelują, aby nie ignorować innych istotnych tendencji, takich jak globalizacja, starzenie się społeczeństw, dynamiczna urbanizacja czy wzrost zielonej gospodarki.

W obliczu tak szybko postępującej cyfryzacji, przemian technologicznych i społecznych łatwo o brak kompetencji, a w konsekwencji obniżenie atrakcyjności na rynku pracy lub wręcz wypadnięcie z niego. Dlatego też nie należy zamykać się w ramach określonego zawodu, bo jego charakter może się zmienić. Trzeba mieć świadomość konieczności ciągłego podnoszenia i aktualizowania swoich kompetencji oraz tego, że w przyszłości będziemy często łączyć ze sobą różne profesje. 

Tempo zmian gospodarczych, społecznych, naukowych i kulturowych powoduje, że zacierają się tradycyjne podziały na zawody, a w stosunku do pracowników będą rosły oczekiwania w odniesieniu do wiedzy i umiejętności, które są kapitałem dla innowacyjnej gospodarki i nowoczesnych społeczeństw. W takich warunkach człowiek musi być stale gotowy do uczenia się nowych rzeczy, a często też do zmiany zawodu. Dlatego rośnie znaczenie idei uczenia się przez całe życie (lifelong learning, w skrócie LLL) oraz konieczność formalnego uznawania wartości kompetencji zdobytych nie tylko w szkole i na uczelni, a także poza nią. Również szkoły wyższe powinny budować elastyczne programy nauczania z możliwością potwierdzania i certyfikowania kwalifikacji cząstkowych. Ważnym krokiem w nowej polityce dotyczącej edukacji i rynku pracy stało się przyjęcie generalnej zasady, że podstawą nadania kwalifikacji są efekty uczenia się. W kontekście nowego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, efektami uczenia się nazywamy to, co w wyniku różnego typu aktywności człowiek wie i rozumie (wiedza), oraz co potrafi wykonać (umiejętności), a także jego zdolność do podejmowania określonego rodzaju odpowiedzialności (kompetencje społeczne). Efekty uczenia się mogą być osiągane w różny sposób: podczas regularnej nauki w szkole, na dodatkowych kursach, szkoleniach, stażach i praktykach, realizowanych poza systemem szkolnym (edukacja poza formalna), w ramach pracy zawodowej, wolontariatu oraz rozwijania pasji i zainteresowań (uczenie się nieformalne).

Instytut będzie oferował kursy i szkolenia, które będą kształcić, uzupełniać i poszerzać efekty uczenia się, tak by absolwent mógł przystąpić do walidacji, czyli egzaminu certyfikującego.

Odbiorcy:

 1. Osoby aktywne zawodowo, które chcą zmienić stanowisko pracy bądź zawód, żeby lepiej wykorzystywać swoje kompetencje nabyte w trakcie pracy lub w ramach swoich aktywności pozazawodowych;
 2. Osoby, w trakcie formalnego procesu kształcenia, które chcą poszerzyć specjalistyczne kwalifikacje i udokumentować to odpowiednim certyfikatem;
 3. Osoby, które z różnych powodów są wykluczone z rynku pracy (np. przez długotrwałe bezrobocie) lub są zagrożone wykluczeniem, a osiągnęły nowe efekty uczenia się ważne z punktu widzenia szans na zatrudnienie;
 4. Osoby powracające na rynek pracy po dłuższej przerwie, w trakcie której uzyskały nowe kompetencje (np. opiekując się dziećmi lub innymi członkami rodziny);
 5. Osoby, które przedwcześnie zakończyły edukację formalną i w późniejszym czasie chcą w trybie eksternistycznym zdobyć wykształcenie;
 6. Osoby, które osiągnęły nowe kompetencje poprzez zaangażowanie w wolontariat lub realizację swoich zainteresowań i chciałyby uzyskać kwalifikacje potwierdzające to, czego się nauczyły (np. w celu uzyskania awansu w hierarchii organizacji, w której działają na zasadzie wolontariatu).
ZSK to przyszłość rynku pracy!


Informacje dla pracowników

Zapraszam Dyrektorów i pracowników Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach do przygotowania kursów i szkoleń zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, tak by po ukończeniu nauki absolwent mógł przystąpić do walidacji kwalifikacji i otrzymać certyfikat.

Zintegrowany System Kwalifikacji podstawą określenia kwalifikacji i certyfikowania:

 1. określa zasady i standardy potwierdzania kwalifikacji – dzięki czemu zapewniona jest jakość kwalifikacji,
 2. ułatwia potencjalnym pracownikom poświadczanie posiadanych kompetencji – nawet jeśli nie mają wykształcenia kierunkowego,
 3. zwiększa szansę zdobycia pracy w kraju i za granicą – dzięki międzynarodowej rozpoznawalności certyfikatów,
 4. pomaga pracodawcom rozpoznać wartość pracownika i inwestować w rozwój zawodowy kadr.

Linki do stron dotyczących kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji (PRK) i Europejska Rama Kwalifikacji (ERK)
Zintegrowany System Kwalifikacji
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

Dokumenty prawne dotyczące kwalifikacji

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część ogólna)
Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 (część szczegółowa)

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 jako polityka na rzecz rozwijania umiejętności zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie

Zachodzące współcześnie zmiany, wynikające z globalizacji, rozwoju technologii, starzejącego się społeczeństwa, wzrostu migracji, urbanizacji czy zielonej ekonomii, wyznaczają zestaw umiejętności warunkujących powodzenie w życiu społecznym i na rynku pracy. Zaliczają się do nich przede wszystkim umiejętności przekrojowe, w tym umiejętności cyfrowe, w zakresie gotowości do uczenia się, myślenia krytycznego, rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, czy adaptacji do nowych warunków. Ich rosnące znaczenie wynika między innymi z globalnych trendów, powodujących zmiany w organizacji pracy i roli pracownika, szybką dezaktualizację posiadanych umiejętności i rosnące zapotrzebowanie na nowe oraz zwiększenie nacisku na te umiejętności, które trudniej jest poddać procesowi automatyzacji.

W kontekście tych wyzwań, inwestowanie w dopasowanie umiejętności do przewidywanych i aktualnych potrzeb społecznych oraz rynkowych wymaga systematycznego i wszechstronnego podejścia do polityk w zakresie umiejętności.

Zintegrowana Strategia Umiejętności wyznacza ramy służące:

 • projektowaniu i wdrażaniu spójnej polityki na rzecz rozwijania umiejętności w myśl idei uczenia się przez całe życie;
 • zapewnieniu równego dostępu do informacji o zasobach umiejętności i zapotrzebowaniu na nie, doradztwa edukacyjnego i zawodowego oraz do ofert edukacyjnych i szkoleniowych związanych z rozwojem umiejętności;
 • wzmocnieniu świadomości znaczenia rozwoju umiejętności przez całe życie dla osiągania korzyści indywidualnych, gospodarczych i społecznych;
 • zwiększeniu aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej we wszystkich grupach społecznych, zwłaszcza wśród osób o niskich umiejętnościach lub narażonych na wykluczenie społeczne.

Celem nadrzędnym Zintegrowanej Strategii Umiejętności jest tworzenie możliwości i warunków do rozwoju umiejętności niezbędnych do wzmocnienia kapitału społecznego, włączenia społecznego, wzrostu gospodarczego i osiągnięcia wysokiej jakości życia. Realizacja tego celu opiera się na sześciu obszarach priorytetowych:

 • podnoszeniu poziomu umiejętności kluczowych u dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
 • rozwijaniu i upowszechnianiu kultury uczenia się nastawionej na aktywny i ciągły rozwój umiejętności;
 • zwiększeniu udziału pracodawców w rozwoju i lepszym wykorzystaniu umiejętności;
 • budowaniu efektywnego systemu diagnozowania i informowania o obecnym stanie i zapotrzebowaniu na umiejętności;
 • wypracowaniu skutecznych i trwałych mechanizmów współpracy i koordynacji międzyresortowej oraz międzysektorowej w zakresie rozwoju umiejętności;
 • wyrównywaniu szans w dostępie do rozwoju i możliwości wykorzystania umiejętności.

W ZSU 2030 (część szczegółowa) zdefiniowano następujące Obszary oddziaływania:

 • Obszar oddziaływania I: Umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • Obszar oddziaływania II: Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry zarządzające,
 • Obszar oddziaływania III: Rozwijanie umiejętności w edukacji formalnej – kadry uczące,
 • Obszar oddziaływania IV: Rozwijanie umiejętności poza edukacją formalną,
 • Obszar oddziaływania V: Rozwijanie i wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy,
 • Obszar oddziaływania VI: Doradztwo zawodowe,
 • Obszar oddziaływania VII: Współpraca pracodawców z edukacją formalną i pozaformalną,
 • Obszar oddziaływania VIII: Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności.

Obszary oddziaływania wpisują się w priorytety określone w ZSU 2030 (część ogólna) oraz rekomendacje zawarte w raporcie Strategia umiejętności OECD: Polska.

Źródło: ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI 2030 (część ogólna i część szczegółowa)

Aktualności i komunikaty