bip

Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Nazwa Programu Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Wraz z nową perspektywą finansową (2021-2027) poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych posiada kartę ECHE 2021-2027 (European Charter for Higher Education) uprawniającą ją do aplikowania o granty w ramach wszystkich akcji oferowanych przez program Erasmus+.

ERASMUS+ 2021-2027: FACTSHEET

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 2022

2022 ANNUAL WORK PROGRAM „ERASMUS+” (IN ENGLISH)


Mobilności edukacyjne są niezwykle istotne dla studentów, ponieważ dają im możliwość rozwoju umiejętności i poszerzania horyzontów.
Co więcej, pozwalają zdobyć konkretne kompetencje, zarówno twarde, jak i miękkie. Elastyczność myślenia, empatyczna postawa, krytyczne myślenie, umiejętność pracy w grupie, umiejętność komunikowania się – to tylko kilka elementów, które są niezwykle istotne na dzisiejszym rynku pracy. 

Co mówi Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ – dr Marta Telus – na temat udziału studentów w mobilnościach edukacyjnych?
Obejrzyj wideo i aplikuj o wyjazd!

 

Dla studentów

Program Erasmus+ uznawany jest za jeden z najbardziej znanych, ale również najbardziej wartościowych programów UE skierowanych do uczelni wyższych. Studenci (i niedawni absolwenci) mogą wyjechać na:

  • semestralne bądź roczne studia do uczelni partnerskiej – studenci wybierają uczelnię, spośród tych, z którymi StANS ma podpisane umowy bilateralne. Międzyinstytucjonalną umowę uczelnia może również podpisać z nowym partnerem.
  • praktyki – studenci i niedawni absolwenci mogą uczestniczyć w praktykach w różnych przedsiębiorstwach i instytucjach. Praktyki trwają od 5 dni do 12 miesięcy. Aby znaleźć miejsce praktyk możesz posłużyć się dedykowaną wyszukiwarką jak np.: https://erasmusintern.org/
  • mieszane, krótkie programy intensywne (BIP – blended-intensive programme) – to wyjazd krótkookresowy (trwający od 5 do 30 dni), który jest połączony z mobilnością wirtualną.

Podstawowe zasady funkcjonowania Programu Erasmus+ w StANS określa Regulamin mobilności edukacyjnych w ramach Programu Erasmus+ przeznaczony dla studentów i absolwentów StANS, a także Zasady wyjazdów na studia/praktykę przygotowywane na dany rok akademicki.

 

 

Dla pracowników

W ramach programu Erasmus+ nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach, mogą skorzystać z możliwości wyjazdu do uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub instytucji szkoleniowych w celach szkoleniowych w krajach programu i krajach partnerskich.

 

Erasmus + 2021-2027 w StANS – dokumenty

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Erasmus Student Charter

Pakiet informacyjny MSZ

• Kod uczelni: PL KIELCE08
• Nr karty ECHE 2021-2027: 101012667
• Organisation ID (OID): E10090890
• Participant Identity Code (PIC): 949406125

STRONA NARODOWEJ AGENCJI ERASMUS+ 2021-2027

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+

dr Marta Telus
m.telus@stans.edu.pl
international@stans.edu.pl
tel. 668 836 432
 

Koordynator Uczelniany programu Erasmus + to pracownik naukowo-dydaktyczny upoważniony przez Rektora do prowadzenia programu
w skali całej uczelni.

Zadaniem koordynatora uczelnianego jest opracowywanie dokumentów współpracy uczelni z zagranicą (w tym Karty Erasmusa), zarządzanie programem od strony organizacyjnej i finansowej, sporządzanie raportów i sprawozdań z funkcjonowania programu, tworzenie klimatu zaangażowania na uczelni w sprawy Erasmusa, ścisła współpraca z władzami rektorskimi, koordynowanie prac w instytutach oraz pośredniczenie w kontaktach uczelni z Narodową Agencją w Warszawie i Komisją Europejską w Brukseli.

Uczelniany koordynator administruje programem na szczeblu uczelni, prowadzi ewidencję wyjazdów/przyjazdów stypendystów oraz projektów partnerskich w ramach Erasmus+. Koordynator pomaga przy załatwianiu spraw formalnych, takich jak organizacja wypłat stypendiów, składanie sprawozdań z wyjazdów i innych.

Aktualności i komunikaty