bip

Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną. Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami.

Nazwa Programu Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa i teologa, humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Wraz z nową perspektywą finansową (2021-2027) poszerzono założenia Erasmusa+, który w rezultacie stał się bardziej innowacyjny i inkluzywny, a także bardziej cyfrowy. Będzie miał też kluczowe znaczenie dla planowanego do 2025 r. utworzenia Europejskiego Obszaru Edukacji, dzięki któremu Unia Europejska zamierza m.in. zapewnić wszystkim młodym ludziom dostęp do edukacji i szkoleń jak najwyższej jakości, umożliwić osobom uczącym się łatwe przemieszczanie się między systemami edukacji w różnych krajach, a także dać im możliwość znalezienia pracy w całej Europie.

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych posiada kartę ECHE 2021-2027 (European Charter for Higher Education) uprawniającą ją do aplikowania o granty w ramach wszystkich akcji oferowanych przez program Erasmus+.

ERASMUS+ 2021-2027: FACTSHEET

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW W PROGRAMIE ERASMUS+ 2022

2022 ANNUAL WORK PROGRAM „ERASMUS+” (IN ENGLISH)

Erasmus + 2021-2027 w StANS – dokumenty

Erasmus Policy Statement 2021-2027

Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027

Erasmus Student Charter

Pakiet informacyjny MSZ

• Kod uczelni: PL KIELCE08
• Nr karty ECHE 2021-2027: 101012667
• Organisation ID (OID): E10090890
• Participant Identity Code (PIC): 949406125

STRONA NARODOWEJ AGENCJI ERASMUS+ 2021-2027

Uczelniany Koordynator programu Erasmus+

mgr Marta Telus
m.telus@stans.edu.pl
international@stans.edu.pl
tel. 668 836 432
 

Koordynator Uczelniany programu Erasmus + to pracownik naukowo-dydaktyczny upoważniony przez Rektora do prowadzenia programu
w skali całej uczelni.

Zadaniem koordynatora uczelnianego jest opracowywanie dokumentów współpracy uczelni z zagranicą (w tym Karty Erasmusa), zarządzanie programem od strony organizacyjnej i finansowej, sporządzanie raportów i sprawozdań z funkcjonowania programu, tworzenie klimatu zaangażowania na uczelni w sprawy Erasmusa, ścisła współpraca z władzami rektorskimi, koordynowanie prac w instytutach oraz pośredniczenie w kontaktach uczelni z Narodową Agencją w Warszawie i Komisją Europejską w Brukseli.

Uczelniany koordynator administruje programem na szczeblu uczelni, prowadzi ewidencję wyjazdów/przyjazdów stypendystów oraz projektów partnerskich w ramach Erasmus+. Koordynator pomaga przy załatwianiu spraw formalnych, takich jak organizacja wypłat stypendiów, składanie sprawozdań z wyjazdów i innych.

Dla studentów

Wyjazdy studentów w ramach programu

W ramach Programu Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i na praktyki do krajów uczestniczących w Programie oraz do niektórych krajów partnerskich. Student ma prawo wyjechać do uczelni/instytucji, z którymi Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach posiada podpisane umowy bilateralne. Do krajów uczestniczących w Programie Erasmus zalicza się 33 państwa określane jako kraje programu tj. 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,  Islandię, Liechtenstein, Norwegię,  Turcję, byłą Jugosłowiańską Republikę Macedonii. Nowością w programie Erasmus+ od roku akademickiego 2014/2015 jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu może się odbyć w ciągu 1 roku od ukończenia studiów. Rekrutacja na wyjazd absolwenta odbywa się na ostatnim roku studiów.

Jak ubiegać się o wyjazd w Programie Erasmus+

– Zapoznaj się z zasadami rekrutacji obowiązującymi w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w danym roku akademickim.

– Pamiętaj, że możesz wyjechać tylko do uczelni/instytucji partnerskiej współpracującej z Uczelnią.

– Złóż wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie i zgłoś się na rozmowę kwalifikacyjną.

– Po zakwalifikowaniu na wyjazd – przestrzegaj wskazówek przekazanych przez Koordynatora Programu Erasmus+

Krok po kroku

Rekrutacja

1. Skontaktuj się z koordynatorem Erasmus+ StSW w celach informacyjnych.

2. Przyjdź na spotkania rekrutacyjne.

3. Złóż odpowiednie dokumenty aplikacyjne Komisji Erasmus+.

4. Czekaj na ogłoszenie wyników przez Komisję Erasmus+.

Po rekrutacji

1. Skontaktuj się z koordynatorem Erasmus+ StSW w celu przygotowania i podpisania odpowiedniej dokumentacji oraz przygotowania warunków wyjazdu (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, warunki funkcjonowania).

2. Złóż wymaganą dokumentację w określonym czasie.

3. Czekaj na akceptację Uczelni zagranicznej/Partnera zagranicznego

4. Kup bilet i wyjedź.

W trakcie pobytu

1. Bądź w kontakcie z koordynatorem Erasmus+ StSW.

2. Dopilnuj wszystkich formalności według wytycznych ustalonych wcześniej.

3. Daj z siebie wszystko i dbaj o reputację swojej Uczelni.

4. Uzyskaj zaliczenia.

Po powrocie

1. Dopilnuj aby Uczelnia zagraniczna/Instytucja Partnerska przygotowała dla Ciebie wymaganą dokumentację.

2. Skontaktuj się po powrocie ze swoim Koordynatorem w celu zaliczenia okresu studiów/ praktyki na podstawie przedłożonej dokumentacji.

3. Wypełnij resztę wszystkich założonych w umowie Erasmus+ zobowiązań.

Opis systemu opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej wspierającej mobilność studentów, pracowników naukowych i pracowników administracyjnych krajowych i zagranicznych

Studenci krajowi – wyjazdy na studia

Biuro Marketingu i Współpracy jest jednostką organizacyjną, która ma na celu sprawowanie pieczy i koordynowanie wyjazdów studentów na studia w ramach programu Erasmus+. Przez cały rok intensywnie promuje się możliwości wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne do uczelni partnerskich. Biuro dzieli swoje zadania na trzy podstawowe piony: przed wyjazdem, w trakcie wyjazdu oraz po przyjeździe osoby z zagranicy do uczelni macierzystej.

Przed wyjazdem osoby ubiegającej się, Biuro Marketingu i Współpracy organizuje dni otwarte, podczas których interesariuszom przekazywane są podstawowe informacje dotyczące programu Erasmus+. Osoba ubiegająca się o wyjazd ma możliwość zapoznania się z listą uczelni partnerskich, programem nauczania obowiązującym na danej uczelni, zwyczajami panującymi w kraju docelowym oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi dokumentacji niezbędnej do wyjazdu. Biuro dostarcza wszystkie wiadomości, które mają na celu usprawnienie przebiegu wyjazdu na studia. Działania Biura Marketingu i Współpracy skierowane są również na pomoc studentom krajowym w kontaktach z uczelnią partnerską w celu zapewnienia studentowi zakwaterowania oraz wyżywienia. Przed wyjazdem student otrzymuje część przysługującego mu dofinansowania na funkcjonowanie w kraju docelowym. Biuro Marketingu i Współpracy zajmuje się pełną logistyką wyjazdu studenta tj. koordynuje drogę studenta od momentu wyjazdu z kraju do momentu dojazdu studenta do organizacji partnerskiej.

W trakcie wyjazdu, student ma możliwość zgłaszania problemów do pracowników biura telefonicznie bądź drogą mailową. Szybka reakcja i pełna obsługa umożliwia szybkie niwelowanie problemów. Biuro Marketingu i Współpracy oferuje również wyjeżdżającemu 24 godzinną opiekę nad studentem. Po zakończeniu okresu studiów, Biuro odpowiada za bezpieczny transport studentów do Polski.

Po przybyciu do kraju pracownicy biura są zobligowani do kontaktu ze studentem, w celu pomocy przyjeżdżającemu w rozliczeniu się ze stosownych dokumentów, które uzyskał podczas pobytu zagranicą. Po rozliczeniu się z dokumentów oraz wypełnieniu obowiązkowej ankiety, student otrzymuje pozostałą część przysługującego mu dofinansowania.

Studenci krajowi – wyjazdy na praktyki

Istotnym aspektem działania Biura Marketingu i Współpracy jest organizowanie praktyk studenckich. Przed wyjazdem na praktyki organizuje się tak zwane „interview” z menedżerami hoteli oraz firm pośredniczących w praktykach, które ma na celu przekazanie studentom niezbędnych informacji dotyczących profilu działania danej organizacji oraz nakreślenie osobom ubiegającym się, zakresu ich obowiązków na praktyce. Studenci wyjeżdżający na praktykę są otoczeni specjalną opieką. Biuro przygotowuje praktykantów w zakresie językowym, tj. organizuje wszelkiego rodzaju kursy, które mają ułatwić studentowi komunikację w kraju docelowym. Praktykantom przysługuje również dofinansowanie z programu Erasmus+.

Przed wyjazdem student otrzymuje część przysługującego mu dofinansowania, które jest przeznaczone na adaptację praktykanta w państwie docelowym. Naszym zadaniem jest również dbanie o to by student czuł się dobrze w jednostce partnerskiej oraz by otrzymywał pełne wynagrodzenie we właściwym czasie.

Pobyt studenta jest monitorowany. Organizowane są wyjazdy przedstawicieli StSW, w celu kontroli pracy studenta oraz kontroli warunków bytowych. Praktykanci mają możliwość kontaktowania się z pracownikami Biura Marketingu i Współpracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Pracownicy są odpowiedzialni za niwelowanie ewentualnych problemów. Należy również wspomnieć, iż pracownicy biura są w ciągłym kontakcie z menedżerami hoteli. Sprawdzana jest nie tylko praca naszych studentów, ale również wywiązywanie się menedżerów z warunków, które zostały zaoferowane studentowi przed wyjazdem na praktykę.

Po powrocie praktykanta Biuro odpowiada również za dostarczenie studentowi przysługującego mu certyfikatu z odbytych praktyk. W gestii Biura leży również to, by praktyka studencka była zaliczona na poczet praktyki obowiązkowej. Pracownicy biura odpowiadają również, za to by student po powrocie dostarczył wymagane dokumenty oraz wypełnił stosowne ankiety. Po wykonaniu niezbędnych czynności przez praktykanta, dostaje resztę należnej kwoty.

Studenci zagraniczni – przyjazdy na studia

Biuro Marketingu i Współpracy zajmuje się nie tylko wyjazdami studentów z StSW, ale również koordynuje przyjazdy studentów z uczelni partnerskich do Uczelni. Każdy student z jednostki partnerskiej wykazujący chęć studiowania na naszej uczelni otrzymuje od Biura wszystkie informacje dotyczące wymaganych dokumentów i procedur. Biuro Marketingu i Współpracy zajmuje się ustalaniem indywidualnych programów nauczania dla każdego zagranicznego studenta.

Przed przyjazdem studenta z uczelni partnerskiej, pracownicy biura zajmują się sprawami organizacyjnymi związanymi z jego przyjazdem. Począwszy od pomocy w znalezieniu zakwaterowania, aż do ostatniego dnia pobytu studenta. Przyjeżdżający student od początku zyskuje opiekę koordynatora, który pomaga mu zaadaptować się w nowym miejscu, opiekuje się nim podczas całego pobytu oraz przekazuje mu wszelkie pożądane informacje związane ze studiowaniem w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach. W trakcie pobytu studenta z zagranicy, w ramach programu Erasmus+, uzyskuje on pełną pomoc od Biura Marketingu i Współpracy.

Pracownicy biura otaczają przyjeżdżających studentów całodobową opieką. W razie jakichkolwiek niepowodzeń związanych z planem zajęć, zakwaterowaniem bądź innymi niedogodnościami, studenci zagraniczni są zobligowani do kontaktu z pracownikami Biura w celu rozwiązania problemu. Pracownicy odpowiadają również za zorganizowanie studentom zagranicznym wolnego czasu. Organizowane są wszelkiego rodzaju wyjazdy, dzięki którym przyjeżdżający może poznać region  oraz całą Polskę. Staramy się aby studenci z uczelni partnerskich byli angażowani w życie uczelni, co z reguły przyczynia się do podniesienia ich umiejętności.

Wyjazd każdego studenta zagranicznego jest skrupulatnie planowany jeden miesiąc przed jego rzeczywistym odjazdem. Gromadzone są wszystkie dokumenty oraz ustalana jest logistyka jego odjazdu. Po wyjeździe studentów do ich uczelni macierzystych, pracownicy biura dbają o jak najszybsze dostarczenie wszelkich dokumentów.

Studenci zagraniczni – przyjazdy na praktyki

Koordynacja przyjazdów studentów zagranicznych na praktyki to kolejne zadanie Biura Marketingu i Współpracy. Studenci wyrażający chęć przyjazdu na praktyki, są otaczani pełną opieką Biura. Studenci mogą odbywać praktyki między innymi w hotelach, restauracjach oraz biurach podróży na terenie województwa świętokrzyskiego. Biuro zajmuje się gromadzeniem dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia praktyk.

Przyjeżdżający otrzymują darmowe zakwaterowanie i wyżywienie oraz przysługujące im wynagrodzenie. Biuro Marketingu i Współpracy ma za zadanie sprawowanie pieczy nad poprawnym przebiegiem praktyki każdego studenta. Pracownicy biura nadzorują każdego studenta z osobna. W razie niepowodzeń opiekunowie praktyk, tj. pracownicy biura, reagują i rozwiązują zaistniałe problemy. Biuro utrzymuje stały kontakt z pracodawcami oferującymi praktyki dla studentów. Istotne jest monitorowanie pracodawców jak i praktykantów.

Pracownicy Biura starają się aby student przebywający na praktyce czuł się swobodnie i bezpiecznie. Co jakiś czas organizowane są wyjazdy przedstawicieli Biura Marketingu i Współpracy do praktykantów, w celu sprawdzenia ich warunków pracy oraz zaangażowania w praktykę. W razie ewentualnych pytań bądź niedogodności, każdy praktykant może kontaktować się z pracownikami biura telefonicznie bądź mailowo. Pracownicy Biura dbają również o to by wynagrodzenie było wypłacane w odpowiednim czasie i w całości.

Przed odjazdem praktykantów, pracownicy biura przekazują studentom dokumenty niezbędne do rozliczenia się z praktyk na uczelni macierzystej. Biuro Marketingu i Współpracy zajmuje się również nadzorowaniem powrotów studentów do krajów pochodzenia.

Stawiane wymagania oraz sugestie dotyczące wyjazdów studentów

Rekrutacja:

Odbywa się w oparciu o zasady respektujące wszelkie ogólne zasady Programu oraz ewentualne dodatkowe wymagania wynikające z decyzji podjętych przez uczelnię. Zasady rekrutacji, oceny i selekcji studentów ubiegających się o wyjazd są zatwierdzane przez Władze Uczelni.

Kryteria selekcji:

Kryteriami oceny, które zawsze będą brane pod uwagę przy kwalifikacji kandydatów na wyjazdy są:

– wyniki w nauce – dotyczy studiów i praktyki;

– znajomość języka obcego, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni przyjmującej studenta oraz w instytucji przyjmującej na praktykę;

Dodatkowi beneficjenci:

W przypadku dużej liczby kandydatów uczelnia ma prawo do stosowania dodatkowych kryteriów selekcji zgodnie z podjętymi decyzjami.

Przygotowanie językowe:

Uczelnia akceptować będzie tylko i wyłącznie studentów posiadających dostateczne kwalifikacje językowe, pozwalające im na studiowanie w języku uzgodnionym pomiędzy stronami.

Wysokość stypendium:

Określenie wysokości stypendium wypłacanego studentom będzie uzależnione od wysokości otrzymanych na ten cel środków, ustalonych limitów oraz decyzji podjętych przez Komisję ds. Programu ERASMUS+ przy zachowaniu zasady jednakowych stawek miesięcznego stypendium do tych samych krajów docelowych/ ośrodków akademickich/ instytucji partnerskich.

Zasady realizacji wyjazdów studentów na praktyki

1. Student zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus+ musi spełniać następujące kryteria formalne: być zarejestrowany jako student studiów pierwszego lub drugiego stopnia, będącej stroną umowy przez cały czas trwania pobytu na stypendium.

2. Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie trwania danego projektu Erasmus+.

3. Pobyt studenta w instytucji partnerskiej – w przedsiębiorstwie – nie może być krótszy niż 2 miesiące.

4. Stypendium programu Erasmus+ przyznaje się w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia studenta. Praktyka może być praktyką obowiązkową lub nieobowiązkową (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

UWAGA!
Wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ na praktykę wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin.

5. W procesie rekrutacji studentów na wyjazdy uczelnia bierze pod uwagę osiągnięcia studenta (wyniki w nauce), poziom znajomości języka obcego oraz kolejność zgłoszeń.

6. Każdy student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane pełne zaliczenie okresu/ praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmującej i uznanie go za równoważny z okresem praktyki w uczelni macierzystej.

7. Dla każdego wyjeżdżającego studenta w ramach programu Erasmus+ zostanie uzgodniony przed wyjazdem indywidualny program praktyki do zrealizowania w instytucji przyjmującej w formie dokumentu (Porozumienie o programie praktyki Training Agreement, TA), podpisany przez trzy strony: uczelnię macierzystą, instytucję przyjmującą i studenta.

UWAGA!
Wszystkie zmiany wprowadzane do TA przez którąkolwiek ze stron wymagają potwierdzenia na piśmie.
Jeżeli praktyka nie jest integralną częścią studiów w uczelni macierzystej, uczelnia zadba by odnotować fakt jej realizacji w suplemencie do dyplomu.

8. Student zostanie poinformowany o konieczności otrzymania z instytucji przyjmującej potwierdzenia zrealizowania założeń programowych praktyki z jej oceną wystawioną przez opiekuna praktyki w instytucji przyjmującej oraz – jeżeli do TR nie został wpisany okres pobytu – pisemnego zaświadczenia o okresie pobytu studenta w tej instytucji.

9. Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej warunki zostaną przez studenta spełnione okres praktyki zostanie mu uznany i potraktowany jako równoważny z odpowiednim okresem praktyki w uczelni macierzystej.

10. Wypłata stypendiów krajowych (np. socjalne, za wyniki w nauce, inne), do których student nabył prawo przed wyjazdem, będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w instytucji partnerskiej.

11.  Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w programie Erasmus+ zostanie sporządzona pisemna umowa.

12. Każdy student wyjeżdżający w programie Erasmus+ otrzyma Kartę Studenta Erasmus+.

13. Przy wyjazdach na praktykę uczelnia macierzysta, instytucja przyjmująca i student zakwalifikowany na praktykę powinny zapoznać się z Kartą Jakości Praktyki Erasmus+, czyli dokumentem określającym zadania i obowiązki każdej ze stron w odniesieniu do organizacji praktyki studenckiej.

14. Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy. Preferowaną formą przekazania stypendium jest przelew bankowy.

15. Student powinien być poinformowany przez uczelnię macierzystą o obowiązku uzyskania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE.

16. Student powinien być ubezpieczony (koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków) na czas podróży i pobytu w instytucji partnerskiej. Uczelnia powinna uzgodnić konieczność posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, co jest szczególnie istotne w przypadku wyjazdów studentów na praktykę.

17. Po powrocie z instytucji przyjmującej student jest zobowiązany wypełnić Ankietę Stypendysty Erasmus+ według wzoru ogłoszonego przez Narodową Agencję w systemie ankiet on-line.

UWAGA!
Wypełnienie Ankiety Stypendysty Erasmus+ w systemie on-line jest niezbędne do finansowego rozliczenia wyjazdu. Ankieta jest obowiązkowym elementem finansowego rozliczenia stypendium.

Zasady finansowania i wypłaty stypendiów dla studentów

1.  Wszystkie kandydatury beneficjentów i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję ds. Programu ERASMUS+.

2.  Stypendium przyznawane jest na okres pobytu w uczelni/instytucji partnerskiej, obliczane z dokładnością do 1 dnia.

3.  Około tydzień przed planowaną datą wyjazdu studenci podpisują z uczelnią macierzystą umowę stanowiącą podstawę do przekazania stypendium Erasmus+.

4.  Stawki miesięczne stypendium są uzależnione od kraju docelowego i kształtują się następująco:

Wysokość dofinansowania dla studentów Erasmus+

Tabela C Wyjazdy studentów z prawem do dodatku socjalnego na studia i praktykę
Kraje należące do danej grupy

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+ studia/praktyka Miesięczna stawka w złotych wypłacana  z budżetu PO WER
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 500 euro/600 euro 2 995 zł
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 450 euro/550 euro 2 781  zł
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia[1], Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry 400 euro/500 euro 2 567 

 

Tabela D – Wyjazdy studentów niepełnosprawnych na studia i praktykę 

Kraje należące do danej grupy Miesięczna stawka stypendium w PLN

Studia

(kwota ryczałtowa)

Miesięczna stawka stypendium w PLN

Praktyka     

(kwota ryczałtowa)

Miesięczna stawka obowiązująca
w programie Erasmus+ studia
Miesięczna stawka obowiązująca w programie Erasmus+ praktyka
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 2 139 PLN 2 567 PLN 500 euro 600 euro
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 1 925 PLN 2 353 PLN 450 euro 550 euro
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Macedonia Północna (FYROM), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 1 711 PLN 2 139 PLN 400 euro 500 euro
Dodatkowe dofinansowanie wynikające z potrzeb osoby niepełnosprawnej Uzależnione od potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikające z wniosku złożonego do FRSE.

FRSE ma prawo do zredukowania wnioskowanej kwoty i decyduje o ostatecznej wysokości przyznanego dofinansowania.

Koszty rzeczywiste rozliczane na podstawie dowodów finansowych.

 

 

 

 

 

[1] Pod warunkiem podpisania stosownej umowy pomiędzy UE a Serbią

* Osoby uprawnione do stypendium socjalnego – dodatkowo 200 euro miesięcznie – Uwaga! Tylko przy wyjazdach na studia!

5. Stypendium jest wypłacane po podpisaniu umowy przez studenta i Rektora.

6. Sposób wypłaty stypendium określa umowa finansowa.

7. Ostateczna wysokość stypendium jest ustalana po powrocie studenta, na podstawie zaświadczenia wydanego przez uczelnię partnerską. W sytuacji, gdy okres pobytu podany w zaświadczeniu nie jest tożsamy z podanym w umowie, wysokość stypendium może ulec zmianie.

8. Otrzymane stypendium z budżetu Programu Erasmus+ jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych, a nie pełnych kosztów związanych z pobytem w uczelni/instytucji partnerskiej.

9.  Wypłata stypendium nastąpi zgodnie z umową finansową.

10. Okres pobytu za granicą jest obliczana na podstawie tzw. „Letter of Confirmation” (Potwierdzenie okresu pobytu) z uczelni/instytucji partnerskiej z określonymi datami pobytu.

11. Studenci, którzy wyjeżdżają na semestr zimowy mogą ubiegać się o przedłużenie pobytu na semestr letni. W tym celu należy:

– uzyskać zgodę uczelni macierzystej (Koordynatora Programu Erasmus+);

– uzyskać zgodę uczelni partnerskiej;

– sporządzić Learning Agreement na II semestr.

UWAGA!

Okres ten może być finansowany z budżetu Programu ERASMUS+ pod warunkiem posiadania przez Uczelnię wystarczających środków finansowych. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania studenta o przedłużenie okresu nauki za granicą, podpisywany jest aneks do umowy przedłużający pobyt i ewentualne przyznanie dodatkowych środków finansowych.

Zasady wyjazdów studentów – studia

Wymiana studentów może być realizowana tylko i wyłącznie z uczelnią posiadającą KARTĘ ERASMUS+, ECHE (ważną w danym roku akademickim), z którą została podpisana umowa bilateralna przewidująca wymianę studentów.

Krok I

Kwalifikacja studenta przez Komisję Erasmus+

Krok II

Spełnienie następujących kryteriów przez studenta:

– należy być oficjalnie zarejestrowany na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/ inżyniera lub magistra,

– należy być (w momencie wyjazdu na studia) studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia,

– pobyt studenta w uczelni partnerskiej w celu zrealizowania części studiów nie może być krótszy niż 3 miesiące lub pełen najkrótszy cykl kształcenia (np. trymestr lub semestr) i nie może być dłuższy niż 1 rok akademicki,

– minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego.

WAŻNE!

Studenci z zaświadczeniem o niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie. Szczegóły na www.erasmusplus.org.pl. Studenci ze stypendium socjalnym dostają dodatkowo 200 Euro /msc. Stypendium w ramach programu ERASMUS+ przyznaje się wyłącznie w celu zrealizowania części określonego programu studiów licencjackich/ inżynierskich, magisterskich w uczelni partnerskiej. Z każdym studentem zakwalifikowanym na wyjazd w ramach programu ERASMUS sporządza się pisemną umowę.

Krok III

Student zakwalifikowany na wyjazd otrzymuje Kartę Studenta Erasmusa+.

Krok IV

Student zakwalifikowany na wyjazd otrzymuje stypendium, którego wysokość jest ogłaszana w dokumencie „Zasady finansowania i wypłaty stypendiów w ramach Programu ERASMUS+ na dany rok akademicki”.

Przekazanie stypendium studentowi może nastąpić tylko pod warunkiem zaakceptowania przez studenta wszystkich warunków umowy. Wysokość stypendium jest wyrażona w EURO i zostanie wypłacona w sposób uzgodniony pomiędzy stronami. Przy uzgadnianiu sposobu wypłaty stypendium Uczelnia uwzględnia zalecenia NA (National Agency), aby część stypendium była wypłacona studentowi przed jego wyjazdem, a pozostała część – w ratach uzależnionych od długości pobytu. Uczelnia może zdecydować o niewypłacaniu całości należnego stypendium przed zakończeniem pobytu w uczelni partnerskiej, a dopiero po przedłożeniu wszystkich dokumentów wymaganych przez uczelnię macierzystą po powrocie z uczelni partnerskiej.

Wszelkie zasady (z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium) odnoszą się także do studentów, którzy spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe uczestniczą w wyjazdach nie otrzymując stypendium (studenci Erasmusa+ bez stypendium).

Stypendium otrzymane przez indywidualnego studenta jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni partnerskiej (koszty podróży, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Stypendium nie jest przewidziane na pokrycie pełnych kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą.

Krok V

Student zakwalifikowany na wyjazd powinien mieć zagwarantowane:

– zaliczenie okresu studiów zrealizowanych w uczelni partnerskiej pod warunkiem uzyskania niezbędnej ilości punktów ECTS.

– Koordynator Programu Erasmus+ w porozumieniu z Dziekanem Wydziału, musi uzgodnić przed wyjazdem indywidualny program studiów do zrealizowania w uczelni partnerskiej w formie dokumentu „Porozumienie o programie zajęć” – Learning Agreement (LA) podpisanego przez trzy strony: uczelnię macierzystą, uczelnię przyjmującą i studenta. Wszelkie zmiany wprowadzane do „Porozumienia o programie zajęć” przez którąkolwiek ze stron wymagają formy pisemnej.

– Koordynator Programu Erasmus+ wraz z Dziekanem Wydziału dołożą wszelkich starań, aby przy sporządzaniu LA nie dopuszczać do powstawania istotnych różnic programowych w stosunku do standardów nauczania dla danego kierunku studiów. W przypadkach, gdy różnic tych nie da się uniknąć, muszą być one określone przed wyjazdem, a uczelnia macierzysta i student powinni uzgodnić termin i sposób ich uzupełnienia.

Student zostanie poinformowany o konieczności otrzymania na koniec pobytu w uczelni partnerskiej pisemnego zaświadczenia o pobycie w tej uczelni wraz z wykazem zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w formie „Wykazu Zaliczeń” – Transcript of Records (TR).

Krok VI

Jeżeli wszystkie uzgodnione w formie pisemnej warunki zostaną przez studenta spełnione, okres studiów/ przedmioty/ zaliczenia/ egzaminy zostaną mu uznane i potraktowane jako równoważne z odpowiednim okresem studiów/ przedmiotami/ zaliczeniami/ egzaminami w uczelni macierzystej. Decyzję o tym, czy uzgodnione warunki zostały spełnione przez studenta podejmuje uczelnia macierzysta po konsultacji z uczelnią przyjmującą. W przypadku stwierdzenia niezgodności, decyzję co do zakresu zaliczenia podejmuje uczelnia macierzysta, która może także zdecydować, czy niespełnienie określonych warunków przez studenta rodzi konieczność zwrotu części lub całości otrzymanego stypendium. Zwrot stypendium nie będzie wymagany od studenta w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych, określanych jako “siła wyższa”. W tym przypadku konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody od Agencji Narodowej.

Krok VII

Uczelnia przyjmująca nie może żądać od studenta opłat za naukę (czesne, wpisowe, opłaty egzaminacyjne, opłaty za korzystanie z laboratoriów, bibliotek, itp.). Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki itp.) jest dopuszczalne na warunkach identycznych, jakie obowiązują studentów lokalnych. Jeżeli student opłaca czesne za naukę w uczelni macierzystej, może on być zobowiązany do kontynuacji tych opłat w czasie studiów w uczelni partnerskiej. Wszelkie przypadki naruszania zasady nie pobierania opłat za naukę przez uczelnię przyjmującą powinny być zgłaszane do Narodowej Agencji. Wypłata wszelkich stypendiów krajowych (socjalnych, za wyniki w nauce, innych), do których student nabył prawo przed wyjazdem będzie kontynuowana w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej. Student ma zagwarantowane prawo do ubiegania się o stypendia krajowe również po powrocie do uczelni macierzystej.

Krok VIII

Student ma obowiązek posiadania ubezpieczenia na czas podróży i pobytu w uczelni partnerskiej:

– w przypadku wyjazdu do krajów UE – Europejską Kartę Zdrowia wydaną przez NFZ;

– w przypadku wyjazdu do Turcji – inne honorowane w tym kraju ubezpieczenie;

– inne, dodatkowe indywidualne ubezpieczenie, wykupione przez studenta. Kopię ubezpieczenia należy przedłożyć przed wyjazdem do Koordynatora Programu Erasmus+.

Krok IX

Student po powrocie z uczelni partnerskiej ma obowiązek wypełnić Ankietę on-line.

Zasady rekrutacji studentów w ramach programu Erasmus+

1. Rekrutacja studentów na studia oraz praktyki w ramach programu ERASMUS+ odbywa się w StSW na poszczególnych wydziałach.

2. Kwalifikacja studentów na semestr letni  powinna być zakończona do 30 kwietnia, a na semestr zimowy i na praktyki do 30 grudnia. Dokumenty rekrutacyjne złożone po tym terminie również będą rozpatrywane pod warunkiem posiadania wolnych środków.

3. Studenci powinni złożyć następujące dokumenty oraz spełniać następujące warunki:

Wyjazd na studia:

– Podanie (Application Form),

– Porozumienie (LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES)

– Wykaz zaliczeń z poprzednich lat studiów

– Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Wyjazd na praktykę:

– Podanie (Application Form),

– Porozumienie (LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP)

– Wykaz zaliczeń z poprzednich lat studiów

– Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

4. Kryteria Rekrutacji: Komisja ds. Programu Erasmus+ StSW analizuje złożone podania i przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne. Komisja bierze pod uwagę znajomość języka obcego, średnią ze studiów oraz opinię opiekuna. Studenci zostaną zakwalifikowani na listy główną i rezerwową. Liczebność studentów na liście głównej jest ograniczona ilością dostępnych środków finansowych na dany rok akademicki oraz liczebnością mobilności studentów uzgodnioną z uczelniami partnerskimi w umowach bilateralnych.

5. Protokół zawierający opis zastosowanych kryteriów oraz listę zakwalifikowanych osób Koordynator Erasmus+ przekazuje do wiadomości studentów.

6. Kandydatury i wysokość stypendium są zatwierdzane przez Komisję ds. Programu ERASMUS+  w składzie: Rektor, Kanclerz, Dziekani Wydziałów oraz Koordynator Programu Erasmus+.

7. Studenci, którzy nie zostali zakwalifikowani na wyjazd z powodu ograniczonych środków finansowych uczelni, zostaną wpisani na listę rezerwową.

8. W przypadku rezygnacji studentów z wyjazdu, na ich miejsce przyjmowani są w pierwszej kolejności studenci z listy rezerwowej.

Student może napisać odwołanie od wyników rekrutacji do Dziekana Wydziału.

Ubezpieczenie w zakresie mobilności – studia, praktyki

Każdy stypendysta wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany we własnym zakresie dopilnować wykupu ubezpieczenia zdrowia za granicą.

Każdy stypendysta Erasmus+ jest zobowiązany do uzyskania tzw. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego: EKUZ, OC, NNW

Szczegółowe informacje odnośnie EKUZ – na stronie NFZ : http://www.nfz.gov.pl

Opcjonalnie można wykupić dodatkowe ubezpieczenie w wybranej firmie ubezpieczeniowej np. EURO 26

Karta studenta Erasmus+

Uczestnik mobilności, który w pierwszym teście językowym OLS - przed rozpoczęciem mobilności - osiągnął wynik C2 jest zwolniony z wykonania drugiego testu językowego po zakończeniu mobilności.

Uczestnik mobilności, który w pierwszym teście językowym OLS – przed rozpoczęciem mobilności – osiągnął wynik C2 jest zwolniony z wykonania drugiego testu językowego po zakończeniu mobilności.

Pobierz

Zasady przygotowania językowego w zakresie mobilności w Programie Erasmus+

Studenci zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ powinni znać język angielski na poziomie B1 (lub obowiązujący język wykładowy uzgodniony wcześniej – inny niż angielski ) w stopniu umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach lub praktyce.

Uczelnia macierzysta umożliwia studentom zakwalifikowanym do wyjazdu w ramach Erasmusa+ nieodpłatne uczestniczenie w 50-godzinnym kursie przygotowawczym języka angielskiego w środowisku międzynarodowym wraz ze studentami Erasmus+ z innych państw (incoming students). Celem kursu jest polepszenie znajomości języka specjalistycznego z danej dziedziny. Termin rozpoczęcia kursu ogłaszany jest przez koordynatora Erasmus+  na stronie internetowej uczelni.

Przed wyjazdem do uczelni/instytucji partnerskiej student ma obowiązek podejścia do testu biegłości językowej:

obowiązkowy test online: Online Linguistic Support (OLS) – wsparcie językowe online , testy biegłości językowej i kursy językowe,

Praktyka (SMP) w polskiej instytucji zlokalizowanej za granicą

W związku z powtarzającymi się pytaniami uprzejmie informujemy, że zgodnie z informacją zawartą w „Przewodniku po programie Erasmus+” instytucjami, do których nie można wysłać studentów na praktykę są:

– instytucje UE i inne organy UE, w tym wyspecjalizowane agencje, których wykaz jest dostępny na stronie internetowej: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en;

– organizacje zarządzające programami UE, np. Narodowe Agencje Programu Erasmus+ (w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego dofinansowania).

Praktyka w programie Erasmus+ może być realizowana przez studenta w innej niż wyżej wskazana organizacji międzynarodowej lub polskiej instytucji zlokalizowanej za granicą, która prowadzi działalność w kraju programu Erasmus+, do którego wyjeżdża stypendysta i która jest zarejestrowana jako podmiot prowadzący działalność zgodnie z regulacjami obowiązującymi w tym kraju. Zadania stawiane studentowi podczas praktyki i określone w „Porozumieniu o programie praktyki” (LA) muszą gwarantować pracę w środowisku międzynarodowym oraz rozwój kompetencji właściwych dla pracy w takim środowisku, w tym także kompetencji językowych. Decyzja o tym, czy propozycja praktyki spełnia warunek pracy w środowisku międzynarodowym i czy może być za taką uznana, biorąc pod uwagę ww. zasady programu Erasmus+ oraz regulacje uczelni dotyczące realizacji praktyki zagranicznej przez studentów, należy do uczelni. W przypadku pozytywnej decyzji, LA takiego stypendysty musi być przygotowane z wyjątkową starannością, aby nie było żadnych wątpliwości co do międzynarodowego charakteru takiej mobilności.

OLS (Online Linguistic Support) - Polish Course Opportunity

We encourage our University Partners and their students who are going to study in Old Polish University in Kielce within Erasmus+ Mobility Programme to benefit from the possibility to learn Polish language on OLS Platform: http://erasmusplusols.eu

Note:

When a student has successfully passed I OLS test in English (before mobility) with a result B2 – he/she may be granted the opportunity of taking Polish language course.

Academic Planner App

Drodzy Studenci Erasmusa przyjeżdżający do Polski!

Witamy i dziękujemy za wybranie Polski jako miejsca realizacji Waszych studiów w najbardziej ekscytującym czasie w Waszej karierze akademickiej. Poczujcie się jak w domu i zajrzyjcie do Academic Planner – aplikacji, która z pewnością pomoże Wam podczas pobytu w naszym kraju. Academic Planner podpowiada jak można spędzić wolny czas, poleca strony, które warto odwiedzić i podpowiada, jak radzić sobie z napotkanymi problemami. Poznajcie historię Polski, jej tradycje i kulturę. Doświadczcie naszej polskiej gościnności, nawiążcie trwałe przyjaźnie, a także nauczcie się języka polskiego.

Dla pracowników

Krok po kroku

Rekrutacja

1. Skontaktuj się z koordynatorem Erasmus+ StSW w celach informacyjnych.

2. Przyjdź na spotkania rekrutacyjne.

3. Złóż odpowiednie dokumenty aplikacyjne Komisji Erasmus+.

4. Czekaj na ogłoszenie wyników przez Komisję Erasmus+.

Po rekrutacji

1. Skontaktuj się z koordynatorem Erasmus+ StSW w celu przygotowania i podpisania odpowiedniej dokumentacji oraz przygotowania warunków wyjazdu (zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, warunki funkcjonowania).

2. Złóż wymaganą dokumentację w określonym czasie.

3. Czekaj na akceptację Uczelni zagranicznej/Partnera zagranicznego

4. Wyjedź.

W trakcie pobytu

1. Bądź w kontakcie z koordynatorem Erasmus+ StSW.

2. Dopilnuj wszystkich formalności według wytycznych ustalonych wcześniej.

Po powrocie

1. Dopilnuj aby Uczelnia zagraniczna/Instytucja Partnerska przygotowała wymaganą dokumentację.

2. Skontaktuj się po powrocie ze swoim Koordynatorem Erasmus+ w celu zaliczenia okresu wyjazdu na podstawie przedłożonej dokumentacji.

3. Wypełnij resztę wszystkich założonych w umowie Erasmus+ zobowiązań.

Opis systemu opieki naukowej, dydaktycznej i materialnej wspierającej mobilność studentów, pracowników naukowych i pracowników administracyjnych krajowych i zagranicznych

Krajowi pracownicy naukowi – wyjazdy w celach prowadzenia wykładów

W ramach programu Erasmus+ pracownicy naukowi mają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w uczelniach partnerskich.

Przed wyjazdem Biuro Marketingu i Współpracy dostarcza koniecznych informacji związanych między innymi z możliwością wyboru przez pracownika uczelni, w której będzie prowadził zajęcia oraz instrukcji dotyczących wypełnienia i dostarczenia dokumentów. Jeśli chodzi o pracowników, podobnie jak dla studentów, Biuro organizuje warsztaty językowe, dzięki którym pracownik naukowy będzie w stanie sprawnie komunikować się w kraju docelowym. Przed każdym wyjazdem pracownika StSW, pracownicy biura informują pracowników naukowych o warunkach funkcjonowania w danym kraju oraz wielkości przysługującego im dofinansowania.

W trakcie pobytu w uczelni partnerskiej, pracownik ma stały kontakt z Koordynatorem jego pobytu. Istotne dla pracowników Biura jest możliwe usprawnienie całego procesu wyjazdowego pracowników naukowych. Biuro koordynuje wyjazd pracownika od momentu złożenia przez niego odpowiednich dokumentów, do momentu rozliczenia się z wyjazdu naukowego. Pracownicy biura odpowiadają również za planowanie powrotu pracowników naukowych do uczelni macierzystej.

Po powrocie pracownik naukowy jest zobowiązany do zdania wszystkich uzyskanych przez niego dokumentów do Koordynatora wyjazdu. Po wykonaniu niezbędnych czynności, Biuro przekazuje pracownikowi kopię certyfikatu, który określa czas pobytu i ilość zrealizowanych przez pracownika godzin.

Krajowi pracownicy administracyjni – wyjazdy na szkolenia

Biuro Marketingu i Współpracy zajmuje się również koordynowaniem wyjazdów pracowników administracyjnych na szkolenia do organizacji, z którymi współpracuje Staropolska Akademia Nauk Stosowanych w Kielcach. Pracownicy biura mają obowiązek przekazania wszystkich informacji dotyczących szkoleń, każdemu potencjalnie zainteresowanemu pracownikowi administracyjnemu. Każdy pracownik dostaje dofinansowanie z programu Erasmus+. Biuro ma za zadanie pośredniczyć pomiędzy pracownikami, a organizacją partnerską, co oznacza, iż Biuro pomaga w organizowaniu wyjazdu oraz jego nadzorowaniu.

Wyjeżdżający otrzymuje od Biura informacje dotyczące zakresu jego obowiązków w organizacji partnerskiej. Jeśli chodzi o pobyt pracownika administracyjnego za granicą i związane z tym niedogodności, pracownicy biura są zobligowani do szybkiego reagowania w razie ich wystąpienia. Pobyty pracowników są szczegółowo monitorowane.

Po powrocie pracowników administracyjnych, Biuro jest zobowiązane do zebrania kompletu dokumentów związanych z pobytem pracownika w jednostce partnerskiej. Biuro Marketingu i Współpracy oferuje również pomoc wracającym pracownikom jeśli występują problemy z wypełnieniem niezbędnej dokumentacji. Istotne jest również aby pracownicy biura zadbali aby certyfikaty wystawione przez jednostki partnerskie, zostały dostarczone pracownikom administracyjnym w wyznaczonym czasie.

Zagraniczni pracownicy naukowi – przyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych

Pracownicy naukowi z uczelni partnerskich mają możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych w Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach. Pracownicy Biura sprawują pieczę nad przyjazdem pracowników zagranicznych od momentu przysłania dokumentów do STSW, aż do momentu rozliczenia się z wyjazdu.

Przed przyjazdem pracownika naukowego do uczelni w celu prowadzenia zajęć, Biuro Marketingu i Współpracy kolekcjonuje niezbędne dokumenty oraz ustala indywidualny program prowadzenia zajęć na STSW. Pracownicy naukowi zdobywają doświadczenie zawodowe oraz zapoznają się z kulturą organizacyjną panującą Naszej uczelni. Pracownicy biura odpowiadają za koordynację pobytu pracownika z uczelni partnerskiej. Biuro Marketingu i Współpracy ma za zadanie pomóc pracownikom zagranicznym w adaptacji na uczelni, to znaczy, zaznajomić ich ze zwyczajami uczelni, rozkładem zajęć oraz planem administracyjnym uczelni. Dla chętnych pracowników zagranicznych, Biuro organizuje również zajęcia języka polskiego.

W trakcie pobytu w StSW, pracownik zagraniczny ma stały kontakt z koordynatorem jego pobytu. Uzyskuje on wszelkie informacje dotyczące ewentualnych zmian w programie nauczania bądź w razie jakichkolwiek problemów może on skontaktować się z Biurem. Istotnym aspektem dla działania Biura jest sprawne nadzorowanie procesu naukowego pracowników przyjeżdżających do Uczelni. Pracownicy Biura mają za zadanie również planowanie powrotu pracowników naukowych. Biuro jest zobligowane do przekazania przyjeżdżającemu pracownikowi certyfikatu, który określa czas pobytu oraz ilość zrealizowanych przez pracownika godzin.

Zagraniczni pracownicy administracyjni – przyjazdy na szkolenia

Koordynowanie przyjazdów pracowników  na szkolenia do StSW to kolejne zadanie Biura Marketingu i Współpracy. Pracownicy biura przekazują niezbędne informacje dotyczące szkoleń każdemu pracownikowi zagranicznemu, który wyraża chęć odbycia szkolenia na Naszej Uczelni. Biuro zajmuje się gromadzeniem danych niezbędnych do odbycia szkolenia przez zagranicznych pracowników administracyjnych.

Pracownicy biura współpracując z innymi jednostkami uczelni ustalają zakres obowiązków szkoleniowych dla przybyłych pracowników administracyjnych. Przyjazdy zagranicznych pracowników administracyjnych są monitorowane. W razie jakichkolwiek problemów, przyjeżdzający jest zobligowany do kontaktu z opiekunem. Pracownicy biura dbają również o to by należne certyfikaty wystawione przez Naszą Uczelnię, zostały dostarczone zagranicznym pracownikom administracyjnym.

Zasady przygotowania językowego w zakresie mobilności w Programie Erasmus+

Pracownicyi zakwalifikowani na wyjazd w ramach programu Erasmus+ powinni znać język angielski na poziomie B1 (lub obowiązujący język wykładowy uzgodniony wcześniej – inny niż angielski ) w stopniu umożliwiającym uczestniczenie w zajęciach lub praktyce.

Przed wyjazdem do uczelni/instytucji goszczącej, uczelnia macierzysta sprawdza stopień znajomości języka wykładowego uczelni goszczącej w jeden z następujących sposobów:

przedłożenie koordynatorowi Erasmus+ stosownego dokumentu instytucji zewnętrznej potwierdzającego znajomość języka wykładowego uczelni goszczącej.

Ubezpieczenie w zakresie mobilności – studia, praktyki

Każdy stypendysta wyjeżdżający za granicę w ramach programu Erasmus+ jest zobowiązany we własnym zakresie dopilnować wykupu ubezpieczenia zdrowia za granicą.

Każdy stypendysta Erasmus+ jest zobowiązany do uzyskania tzw. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego: EKUZ, OC, NNW

Szczegółowe informacje odnośnie EKUZ – na stronie NFZ : http://www.nfz.gov.pl

Opcjonalnie można wykupić dodatkowe ubezpieczenie w wybranej firmie ubezpieczeniowej np. EURO 26