bip

Praktyki w ramach Programu Erasmus+

1. Rekrutacja

Warunki udziału w rekrutacji

Aby wyjechać na studia w ramach Programu Erasmus+ musisz spełniać poniższe warunki:

 • musisz posiadać aktywny status studenta StANS, tzn. nie możesz korzystać z przerw o charakterze urlopowym, nie możesz być skreślony z listy studentów lub zawieszony w prawach studenta;
 • musisz posiadać kapitał mobilności;
 • musisz deklarować znajomość języka obcego, w którym będzie realizowana mobilność w stopniu pozwalającym Ci na jej realizację;
 • musisz w terminie dostarczyć dokumentację aplikacyjną;
 • musisz zapoznać się z Regulaminem realizacji mobilności edukacyjnych oraz Zasadami wyjazdów na studia i praktykę.

Kto może wziąć udział w mobilności?

Na praktykę mogą wyjechać wszyscy studenci, którzy ukończyli pierwszy rok studiów. Każdy student dysponuje następującym kapitałem mobilności:

 • do 12 miesięcy w przypadku studiów licencjackich;
 • do 12 miesięcy w przypadku studiów magisterskich;
 • do 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich.

Wybór organizacji przyjmującej

Mobilność studenta/absolwenta w celu odbycia praktyki zawodowej (SMP) realizowana jest z podmiotem, z którym Uczelnia oraz student/absolwent, przed rozpoczęciem mobilności, podpiszą trójstronne porozumienie o programie praktyk (ang. LA-T).

Wyjazdy na praktyki nie wymagają podpisania umowy międzyinstytucjonalnej (ang. Inter-Institutional Agreement) pomiędzy Uczelnią, a organizacją przyjmującą. Podmiot, który dopełni wskazanych formalności nabywa status organizacji przyjmującej – Uczelnia nie prowadzi wykazu organizacji przyjmujących na praktyki zawodowe.

Organizacją przyjmującą może być:

 • każda publiczna lub prywatna organizacja z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem prowadząca działalność na rynku pracy lub w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i badań naukowych i innowacji;
 • organizacja niekomercyjna non-profit, stowarzyszenie, organizacja pozarządowa;
 • instytucja prowadząca poradnictwo zawodowe, doradztwo zawodowe i usługi informacyjne;
 • instytucja szkolnictwa wyższego z państwa członkowskiego UE lub państwa trzeciego stowarzyszonego z Programem.

Organizacją przyjmującą, w celu uniknięcia ewentualnego konfliktu interesów lub podwójnego finansowania, nie mogą być: instytucje UE i inne organy UE (wyczerpujący wykaz tych instytucji jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej) oraz organizacje zarządzające programami UE, np. agencje narodowe programu Erasmus+,

Formularz aplikacyjny i rozmowa rekrutacyjna

Aby wziąć udział w rekrutacji należy wypełnić i złożyć do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ w odpowiednim terminie
formularz aplikacyjny.

Student/absolwent, który spełnił warunki uczestnictwa w Programie zostanie zaproszony na rozmowę rekrutacyjną (stacjonarną lub online).

Ocena punktowa

Komisja Rekrutacyjna podczas rozmowy kwalifikacyjnej dokonuje oceny punktowej każdego kandydata, który spełnił warunki uczestnictwa w Programie. Brak udziału kandydata w rozmowie kwalifikacyjnej uniemożliwia przeprowadzenie oceny punktowej w ramach procesu rekrutacji.

Każdy z członków trzyosobowej Komisji Rekrutacyjnej będzie oceniać kandydata w dwóch poniższych kategoriach:

 • poziom motywacji kandydata i wiedzy o zasadach realizacji Programu Erasmus+ (w skali 1-5, gdzie 1-bardzo niski poziom motywacji i wiedzy, 5-bardzo wysoki poziom motywacji i wiedzy);
 • poziom biegłości językowej (w skali 1-5, gdzie 1-bardzo niski poziom biegłości, 5-bardzo wysoki poziom biegłości).


2. Przed mobilnością

Po pozytywnym przejściu rekrutacji, student/absolwent jest zobowiązany do złożenia dokumentów w Biurze Współpracy Międzynarodowej.

Niezbędne dokumenty

 • Training Agreement (LA-T)
 • Formularz osobowy wraz kopią dokumentu tożsamości
 • Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
 • Potwierdzony przez Kwesturę brak zaległości w opłatach za czesne
 • List akceptacyjny wystawiony przez instytucję partnerską
 • Potwierdzenie ukończenia pierwszego testu biegłości językowej
 • Polisę ubezpieczeniową (dopiero po podpisaniu trójstronnego porozumienia LA-T)

Porozumienie o programie praktyk (LA-T)

Realizacja mobilności studentów/absolwentów w celu odbycia praktyki (SMP/SMT) wymaga zawarcia trójstronnego porozumienia o programie praktyk między organizacją wysyłającą, organizacją przyjmującą oraz uczestnikiem Programu. Porozumienie musi zostać zawarte przed terminem rozpoczęcia realizacji mobilności.

Porozumienie o programie praktyk LA-T określa program mobilności oraz rezultaty mobilności. Praktyka, w zależności od jej typu (praktyka obowiązkowa, praktyka dodatkowa, staż zawodowy) może nie mieć przypisanych punktów ECTS, ale musi być powiązana z kierunkiem kształcenia uczestnika Programu.

Student zobowiązany jest do uzgodnienia typu praktyki (praktyka obowiązkowa, praktyka dodatkowa, staż zawodowy) z Pełnomocnikiem Rektora ds. Kształcenia Praktycznego przed rozpoczęciem mobilności. Ustalony typ praktyki należy zadeklarować w porozumieniu o programie praktyk LA-T.

Umowa finansowa

Realizacja mobilności wymaga zawarcia umowy finansowej pomiędzy organizacją wysyłającą a studentem/absolwentem zakwalifikowanym do uczestnictwa w Programie. Umowa musi zostać zawarta przed rozpoczęciem mobilności.

Umowa finansowa podpisywana jest w przypadku mobilności uczestnika otrzymującego stypendium z funduszy UE programu Erasmus+, stypendium zerowe lub stypendium z funduszy UE programu Erasmus+ połączone z dofinansowaniem zerowym.

Wsparcie finansowe przyznawane uczestnikom Programu będzie zależało od kraju mobilności. Informacje o obowiązujących stawkach stypendium oraz potencjalnym dodatkowym dofinasowaniu przedstawiane są w Zasadach wyjazdów na studia i praktykę w ramach Programów Erasmus+ przeznaczone dla studentów i absolwentów StANS.

Przed rozpoczęciem mobilności uczelnia wypłaca studentowi 80% kwoty przyznanego stypendium Erasmus+. Wypłata drugiej transzy stypendium w wysokości 20% nastąpi po spełnieniu obowiązku rozliczenia się z mobilności poprzez przekazanie wymaganych dokumentów Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+.

Test biegłości językowej

Uczestnik Programu, przed rozpoczęciem okresu mobilności, musi wypełnić test biegłości językowej z pomocą internetowej platformy wsparcia językowego online. Wynik testu biegłości językowej nie wpływa na ocenę poprawności realizacji mobilności.

Numer konta bankowego

Uczelnia wypłaca studentowi stypendium w wysokości określonej w walucie EUR wyłącznie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany w umowie finansowej (ang. Grant Agreement).

Zalecane jest, aby rachunek uczestnika Programu prowadzony był w walucie EURO. W przypadku posiadania rachunku prowadzonego w innych walutach, w ramach transakcji mogą zostać pobrane dodatkowe prowizje i/lub koszty przewalutowania, które obniżą wartość otrzymanych środków. Uczelnia nie odpowiada za koszty, prowizje, obciążenia nałożone na uczestnika z tytułu ww. przypadków.

Ubezpieczenie

Uczestnik Programu, przed rozpoczęciem okresu mobilności, musi uzyskać we własnym zakresie ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). Koszt zakupu ubezpieczenia ponosi uczestnik Programu.

Ubezpieczenie musi obejmować swoim zakresem koszty repatriacji oraz być ważne przez cały okres mobilności na terenie kraju/ów tranzytu i kraju docelowym (kraju organizacji przyjmującej).

Rekomendowane jest posiadanie przez uczestnika Programu ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, pokrywającego koszty leczenia za granicą na terenie Unii Europejskiej (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, EKUZ). Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, wydawana jest bezpłatnie przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wiza i legalizacja pobytu

Osoba zainteresowana udziałem w Programie posiadająca obywatelstwo inne niż państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego zobowiązana jest, już na etapie przystępowania do procesu rekrutacji, do zapoznania się z przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium kraju organizacji przyjmującej w związku z planowanym tam pobytem, w charakterze uczestnika Programu.

Uregulowanie prawne pobytu w kraju organizacji przyjmującej, jeżeli jest wymagane (np. uzyskanie wizy), z uwagi na charakter procedur prawnych, pozostaje wyłącznym obowiązkiem osoby zainteresowanej udziałem w Programie – brak tego uregulowania może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy finansowanej lub może stanowić przesłankę do rozwiązania tej umowy (brak możliwości realizacji mobilności fizycznej).

Uczelnia dołoży wszelkich możliwych starań na rzecz wsparcia danej osoby w zakresie uregulowania prawnego pobytu w kraju organizacji przyjmującej.


3. W trakcie mobilności

Po rozpoczęciu okresu mobilności student jest zobowiązany przekazać Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ następujące dokumenty:

 • potwierdzenia przyjazdu do uczelni partnerskiej (Confirmation of Arrival),
 • dokumentu potwierdzającego odbycie podróży do danego kraju,
 • ewentualnych zmian w Training Agreement.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów podczas realizacji mobilności Uczestnik Programu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania przedstawiciela organizacji przyjmującej oraz Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ (wskazana jest komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) o tym fakcie.


4. Po zakończeniu mobilności

Po zakończeniu okresu mobilności, student/absolwent jest zobowiązany do dostarczenia Uczelnianemu Koordynatorowi Programu Erasmus+ następujących dokumentów:

 • Confirmation letter – dokument, w oryginale, potwierdzający okres odbytej mobilności podpisany przez koordynatora w uczelni przyjmującej,
 • Training Agreement After Mobility,
 • Potwierdzenia wypełnienia Indywidualnego raportu EU Survey.


5. Rezygnacja

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie Uczestnik Programu zobowiązany jest złożyć rezygnację na piśmie do Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+. W oświadczeniu musi wskazać powód rezygnacji z udziału w Programie.

W przypadku rezygnacji z udziału w Programie w momencie rozpoczęcia procesu organizacji mobilności, student zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji również organizacji przyjmującej.

Rezygnacja z udziału w Programie może skutkować koniecznością zwrotu części lub całości przyznanego stypendium. Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+ w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od rezygnacji z udziału w Programie dokona rozliczenia mobilności.Proces aplikacji o wyjazd na praktykę w ramach
Programu Erasmus+