bip

Praca socjalna

Dostępne w miastach

Koncepcja  kształcenia

Praca socjalna jest kierunkiem o profilu praktycznym realizowanym na studiach pierwszego stopnia. Koncepcja kształcenia na kierunku praca socjalna jest ściśle powiązana z istniejącymi wymaganiami formalnymi prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i  profilu  – program kształcenia uwzględnia zarówno kierunkowe efekty uczenia się, jak również charakterystyki Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Celem studiów jest pobudzenie u studentów aktywności poznawczej oraz  przygotowanie absolwentów do zaistnienia w konkretnych przestrzeniach rynku pracy i zdobycie przez nich kwalifikacji oraz kompetencji do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych związanych
z wybraną specjalnością z zakresu pracy socjalnej: praca socjalna z seniorami oraz asystent rodziny. Studia licencjackie na kierunku: praca socjalna realizują cele związane z szeroko rozumianą praktyką pracy socjalnej w różnych środowiskach i w odniesieniu do różnych grup wiekowych. Studia trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w sferze pracy socjalnej.

Podstawowym, a zarazem najbardziej ogólnym celem kształcenia na kierunku: praca socjalna jest przekazanie studentom nowoczesnej i praktycznej wiedzy z zakresu nauk społecznych oraz kształtowania myślenia o jej przydatności i skuteczności rozwiązywania niejednokrotnie bardzo trudnych spraw ludzkich, problemów społecznych i zawodowych w ramach zawodu pracownika socjalnego; przygotowanie do podjęcia pracy w roli samodzielnych wykwalifikowanych pracowników, mających wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do realizacji zadań w różnego rodzaju organizacjach, zwłaszcza gminnych, powiatowych i samorządowych, instytucjach, podmiotach ekonomii społecznej, stowarzyszeniach związanych z pomocą społeczną i wsparciem socjalnym.

Jest to też kierunek tworzący w środowisku społecznym  nową jakość dyskursu, przełamujący stereotypy nt. uchodźców, bezdomnych, a nawet inspirujący nowe wydarzenia społeczne o charakterze lokalnym (konferencje naukowe, współpraca z instytucjami, grupy wolontariuszy itp.).

Studia pierwszego stopnia na kierunku: praca socjalna pozwalają na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w zmieniającej się rzeczywistości ekonomiczno-prawnej, organizacyjnej i społecznej. Posiadane przez absolwenta kwalifikacje o charakterze ogólnym i szczegółowym ulokowane są w trzech, powiązanych ze sobą sferach: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne.

Student pracy socjalnej nabywa umiejętność rozwiązywania problemów w obszarach rzeczywistości społecznej, w których potrzebna jest profesjonalna pomoc zwłaszcza tam, gdzie występuje niewydolność w funkcjonowaniu jednostkowym i społecznym, m. in. z powodu: ubóstwa, sieroctwa, sieroctwa społecznego, eurosieroctwa, przemocy w rodzinie, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, starości, bezradności częstokroć dziedziczonej po rodzicach, współczesnych uzależnień (np. od komputera), alkoholizmu, narkomanii, prostytucji, samobójstw, przestępczości, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, migracji i uchodźstwa oraz innych sytuacjach kryzysowych (m.in. klęski żywiołowe, emigracja zarobkowa rodziców, długotrwała choroba w rodzinie).

Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach takich jak: regionalne ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie i ośrodki pomocy społecznej, a także do pracy:
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w domach pomocy społecznej dla osób starszych oraz
w placówkach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie, a także
w ośrodkach wsparcia, w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów, w zakładach karnych oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom.

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, absolwent pracy socjalnej spełnia wymagania formalne do podjęcia zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, a także jako asystent rodziny, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, kierownik placówki wsparcia dziennego, wychowawca w placówce wsparcia dziennego, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz jest uprawniony do prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Specjalności

Asystent rodziny

Absolwent kierunkupraca socjalna posiada kompetencje i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych. Stosuje  metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ocenia podejmowane działania służące rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości i umiejętności zdobywania środków utrzymania. Rozpoznaje cechy dysfunkcyjności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa. Jest przygotowany do przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego, współpracy ze środowiskami społecznymi). Ma umiejętności pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Jest przygotowany do kierowania służbami społecznymi, projektowania społecznego, inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Absolwent specjalności asystent rodziny jest przygotowany jest do pracy jako asystent rodziny, wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz jest uprawniony do prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych

Praca socjalna z seniorami

Absolwent kierunku praca socjalna posiada kompetencje i sprawności niezbędne do realizacji zadań stawianych przed pracownikiem socjalnym: dokonywania diagnozy (analizy i oceny) sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup (w tym grup ryzyka) i społeczności lokalnych. Stosuje  metody, techniki i środki interwencji socjalnej oraz ocenia podejmowane działania służące rozwiązywaniu problemów w zakresie ograniczonych możliwości i umiejętności zdobywania środków utrzymania. Rozpoznaje cechy dysfunkcyjności rodziny w pełnieniu zadań opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawności, patologii społecznej, nieprzystosowania społecznego i uchodźstwa. Jest przygotowany do przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji między jednostkami a społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego, współpracy ze środowiskami społecznymi). Ma umiejętności pobudzania samozaradności indywidualnej (działań samopomocowych) u osób, rodzin, grup i środowisk społecznych. Jest przygotowany do kierowania służbami społecznymi, projektowania społecznego, inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom oraz powoływania instytucji świadczących pomoc – zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Absolwent pracy socjalnej z seniorami jest przygotowany jest do pracy na stanowisku pracownika socjalnego w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, ośrodkach terapii zajęciowej, świetlicach środowiskowych, terapeutycznych, socjoterapeutycznych, organizacjach i stowarzyszeniach samopomocowych.