bip

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dostępne w miastach

(z możliwością ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku)

Misja kierunku

Misją kierunku jest kształcenie studentów zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa informacyjnego oraz kształtowania u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez całe zawodowe życie otwartość na zmiany, innowacyjność, mobilność intelektualną oraz potrzebę ciągłego uczenia się.

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje zgodnie z założeniami nowego profesjonalizmu rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej i edukacyjnej. Absolwenci należą do grupy specjalistów w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.


Organizacja studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne, kierunek kształcenia o profilu praktycznym w trakcie 5-letnich studiów jednolitych magisterskich, 10 semestrów, studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.


Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć naukę na studiach podyplomowych umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, bądź na studiach III stopnia – doktoranckich promujących rozwój naukowo-badawczy.


Co zyskuję studiując

Podejmując studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studenci mają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych.
W toku studiów realizują praktyki krajowe i zagraniczne. Dzięki wieloletniej współpracy
z partnerami zagranicznymi mogą je odbywać w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Słowacji
i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego. Kończąc studia absolwenci uzyskują fascynujący zawód nauczyciela, który jest ponadczasowy i niezwykle satysfakcjonujący.


Opis kierunku

Celem kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest przygotowanie studentów do podjęcia w przyszłości w sposób odpowiedzialny nauczycielskich zadań, umożliwiając im skonfrontowanie zdobytych kompetencji z rzeczywistością szkolną
i zastosowanie ich w działaniu.

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna umożliwia w trakcie studiów zdobycie szerokiej wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych i naukowych. Student pogłębia swoje kompetencje w zakresie samodzielności, uczciwości i dyscypliny. Otwarty jest na zmieniające się potrzeby otoczenia, w tym potrzeby rynku pracy. Poprzez realizację szerokiej oferty praktyk podejmuje aktywną i intensywną współpracę z placówkami przedszkolnymi i szkołami podstawowymi. Kształcenie na kierunku praktycznym czyni go konkurencyjnym i pożądanym kandydatem do ubiegania się o potencjalne miejsca pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas I-III szkoły podstawowej.

Zajęcia na studiach prowadzone są zarówno przez naukowców-badaczy związanych z wczesną edukacją, jak i osoby mające uznane doświadczenie praktyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły minimum szkołę średnią, posiadające maturę.

Program kształcenia pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej obejmuje praktyki ogólnopedagogiczne oraz dydaktyczno-wychowawcze, które są realizowane zamiennie z kształceniem teoretycznym. Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna opracowano nową koncepcję spersonalizowanego wyboru atrakcyjnych przedmiotów i zajęć w programie kształcenia. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna obejmuje w swoim programie także przedmioty do wyboru prowadzone w języku angielskim.

Absolwent kończący 5-letni cykl kształcenia przygotowujący do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej to profesjonalnie przygotowany specjalista posiadający odpowiednie umiejętności w wielu obszarach.