bip

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Dostępne w miastach

(z możliwością ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku)

Misja kierunku

Misją kierunku jest kształcenie studentów zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa informacyjnego oraz kształtowania u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez całe zawodowe życie otwartość na zmiany, innowacyjność, mobilność intelektualną oraz potrzebę ciągłego uczenia się.

Absolwent kierunku uzyskuje kwalifikacje zgodnie z założeniami nowego profesjonalizmu rozwijając swoje dyspozycje intelektualne i osobowościowe do refleksyjnego interpretowania rzeczywistości społecznej i edukacyjnej. Absolwenci należą do grupy specjalistów w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas I-III szkoły podstawowej.


Organizacja studiów

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia stacjonarne, kierunek kształcenia o profilu praktycznym w trakcie 5-letnich studiów jednolitych magisterskich, 10 semestrów, studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra.


Kontynuacja nauki

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć naukę na studiach podyplomowych umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, bądź na studiach III stopnia – doktoranckich promujących rozwój naukowo-badawczy.


Co zyskuję studiując

Podejmując studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna studenci mają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych.
W toku studiów realizują praktyki krajowe i zagraniczne. Dzięki wieloletniej współpracy
z partnerami zagranicznymi mogą je odbywać w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Słowacji
i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego. Kończąc studia absolwenci uzyskują fascynujący zawód nauczyciela, który jest ponadczasowy i niezwykle satysfakcjonujący.


Opis kierunku

Absolwent studiów Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, studia magisterskie  potrafi wykorzystać poszerzoną wiedzę pedagogiczną, psychologiczną, socjologiczną do realizacji procesów edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, wie jak interpretować złożone zjawiska społeczne i sytuacje opiekuńczo-wychowawcze oraz zna zasady funkcjonowania systemu edukacji Wie jak współpracować z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i uczniów  w trudnej sytuacji życiowej, potrafi wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów o charakterze praktycznym z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, potrafi  animować, monitorować i dokonywać ewaluacji zajęć edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych; prowadzić adekwatne oddziaływania w stosunku do wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz stosować nowoczesne metody w pracy z dzieckiem zdolnym; współpracować ze specjalistami, diagnozować potrzeby, możliwości i ograniczenia dzieci i uczniów oraz indywidualizować proces kształcenia i wychowania, Absolwent jest gotowy do samokształcenia i kreatywnego samorozwoju, potrafi refleksyjnie ocenić swoją rolę zawodową i postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola w różnych typach placówek wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I-III w szkołach podstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.