bip

Pedagogika – I Stopień

Dostępne w miastach

Misja

Misją kierunku jest kształcenie studentów zgodnie z potrzebami społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, zdolnych do tworzenia nowych wartości, społecznych, kulturowych i ekonomicznych, kształtowanie u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez całe zawodowe życie otwartość na zmiany, innowacyjność, mobilność intelektualną oraz potrzebę ciągłego uczenia się, a także tworzenie warunków dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych, jednocześnie nastawionych na kierowanie się wartościami.

Koncepcja kształcenia na kierunku: pedagogika jest ściśle powiązana z istniejącymi wymaganiami formalnymi prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu – program kształcenia uwzględnia szczegółowe efekty uczenia się kompatybilne z szeroko rozumianą praktyką zawodową.

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

Studia I stopnia licencjackie, 3-letnie o profilu praktycznym

Specjalności:

  • resocjalizacja,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w sferze pedagogiki w określonych specjalnościach.

Celem studiów jest pobudzenie u studentów aktywności poznawczej oraz przygotowanie absolwentów do zaistnienia w konkretnych przestrzeniach rynku pracy i zdobycie przez nich kwalifikacji oraz kompetencji do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych związanych
z wybraną specjalnością.

Studia licencjackie na kierunku pedagogika realizują cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną w różnych środowiskach i w odniesieniu do różnych grup wiekowych.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku pedagogika zostaje wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i w niezbędnym wymiarze z zakresu podstaw jej nauk pomocniczych, głównie psychologii i socjologii. Ponadto absolwent nabywa podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu komunikacji interpersonalnej, diagnostyki pedagogicznej, organizowania własnego warsztatu pracy pedagogicznej oraz projektowania i wdrażania działań z zakresu wybranej specjalności. Nabyte kompetencje weryfikowane są
w toku praktyk.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada kompetencje pozwalające na samodzielne radzenie sobie z typowymi zadaniami związanymi z działalnością pedagogiczną, zgodnie ze specjalnością, projektowanie własnych rozwiązań problemowych, wdrażanie tych rozwiązań oraz ich ewaluację. Nabyte kompetencje pozwalają mu na stosowanie metod naukowego poznania dla rozpoznawania problemów, diagnozowania zjawisk i procesów edukacyjnych i tym samym podejmowania próby ich wyjaśniania i postulowania rozwiązań w typowych sytuacjach pedagogicznych.

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, z uwzględnieniem praktyk, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.

Absolwent jest przygotowany do planowania własnej drogi rozwoju i kariery zawodowej.

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu i tytułu licencjata.

Po ukończeniu studiów, absolwent posiada kompetencje pozwalające na podjęcie studiów II stopnia, bądź studiów podyplomowych.

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, a także osobami z niepełnosprawnością i różnymi dysfunkcjami. Absolwent studiów jest przygotowany do współpracy ze służbami wspierającymi rodzinę, instytucjami opieki i wychowania; projektowania i realizowania środowiskowej działalności profilaktycznej; do diagnozowania wpływów środowiska i minimalizowania jego negatywnych działań, a także wspomagania procesu wychowania z wyeksponowaniem działań opiekuńczych.

Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspierających rodzinę, instytucjach przeciwdziałających patologiom społecznym.

Pedagogika resocjalizacyjna

W przygotowaniu…