bip

Pedagogika – I Stopień

Dostępne w miastach

Misja

Misją kierunku jest kształcenie studentów zgodnie z potrzebami społeczeństwa informacyjnego i gospodarki wiedzy, zdolnych do tworzenia nowych wartości, społecznych, kulturowych i ekonomicznych, kształtowanie u studentów predyspozycji potrzebnych do życia w społeczeństwie permanentnej transformacji, pozwalających utrzymywać przez całe zawodowe życie otwartość na zmiany, innowacyjność, mobilność intelektualną oraz potrzebę ciągłego uczenia się, a także tworzenie warunków dla kształtowania się i upowszechniania postaw innowacyjnych i przedsiębiorczych, jednocześnie nastawionych na kierowanie się wartościami.

Koncepcja kształcenia na kierunku: pedagogika jest ściśle powiązana z istniejącymi wymaganiami formalnymi prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu – program kształcenia uwzględnia szczegółowe efekty uczenia się kompatybilne z szeroko rozumianą praktyką zawodową.

Kierunek ten adresowany jest do osób zainteresowanych wychowaniem, dzieckiem, edukacją, komunikacją, pracą z drugim człowiekiem.

Studia I stopnia licencjackie, 3-letnie o profilu praktycznym

Specjalności:

  • resocjalizacja,
  • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Studia trwają 6 semestrów i skoncentrowane są na przygotowaniu absolwentów do podejmowania różnorodnych działań w sferze pedagogiki w określonych specjalnościach.

Celem studiów jest pobudzenie u studentów aktywności poznawczej oraz przygotowanie absolwentów do zaistnienia w konkretnych przestrzeniach rynku pracy i zdobycie przez nich kwalifikacji oraz kompetencji do realizacji profesjonalnych zadań zawodowych związanych
z wybraną specjalnością.

Studia licencjackie na kierunku pedagogika realizują cele związane z szeroko rozumianą praktyką pedagogiczną w różnych środowiskach i w odniesieniu do różnych grup wiekowych.

Absolwent studiów licencjackich na kierunku pedagogika zostaje wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki i w niezbędnym wymiarze z zakresu podstaw jej nauk pomocniczych, głównie psychologii i socjologii. Ponadto absolwent nabywa podstawowe umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu komunikacji interpersonalnej, diagnostyki pedagogicznej, organizowania własnego warsztatu pracy pedagogicznej oraz projektowania i wdrażania działań z zakresu wybranej specjalności. Nabyte kompetencje weryfikowane są
w toku praktyk.

Absolwent studiów pierwszego stopnia posiada kompetencje pozwalające na samodzielne radzenie sobie z typowymi zadaniami związanymi z działalnością pedagogiczną, zgodnie ze specjalnością, projektowanie własnych rozwiązań problemowych, wdrażanie tych rozwiązań oraz ich ewaluację. Nabyte kompetencje pozwalają mu na stosowanie metod naukowego poznania dla rozpoznawania problemów, diagnozowania zjawisk i procesów edukacyjnych i tym samym podejmowania próby ich wyjaśniania i postulowania rozwiązań w typowych sytuacjach pedagogicznych.

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów, z uwzględnieniem praktyk, co gwarantuje kompleksowe teoretyczne i praktyczne przygotowanie do zawodu.

Absolwent jest przygotowany do planowania własnej drogi rozwoju i kariery zawodowej.

Studia kończą się uzyskaniem dyplomu i tytułu licencjata.

Po ukończeniu studiów, absolwent posiada kompetencje pozwalające na podjęcie studiów II stopnia, bądź studiów podyplomowych.

Specjalności

Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika profil praktyczny ma rzetelną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie wybranej ścieżki kształcenia.

Osoba posiadająca ww. kwalifikacje posiada zaawansowaną wiedzę pedagogiczną dotyczącą terminologii stosowanej w pedagogice, specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, jej miejsca w systemie nauk i jej powiązań z innymi naukami, nurtów i współczesnych kierunków pedagogicznych oraz subdyscyplin i powiązań z innymi dyscyplinami. Dysponuje wiedzą dotyczącą więzi społecznych i ich prawidłowości. Dzięki posiadanym kwalifikacjom absolwent umiejętnie komunikuje się z osobami z różnych kontekstów społecznych, potrafi dopasować formę wsparcia do potrzeb klienta na podstawie zdobytej wiedzy dotyczącej wychowania, uczenia się, nauczania oraz znajomości specyfiki różnych środowisk wychowawczych. Dodatkowo, potrafi komunikować się,  w tym dyskutować na temat zagadnień z zakresu pedagogiki z zastosowaniem specjalistycznej terminologii, także w języku obcym (na poziomie B2). Absolwent wykazuje się znajomością podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych i ich oczekiwań. W swoich działaniach wykorzystuje znajomość metodyki wykonywania typowych zadań, norm, procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej, zasad etyki zawodu pedagoga oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach oświatowych.

Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, które student odbywa w wybranych placówkach. Dzięki tej formie nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych student ma możliwość nabycia praktycznego doświadczenia, które daje podstawy do budowania warsztatu zawodowego.

W ramach specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Absolwent uzyskuje wiedzę pedagogiczną umożliwiającą organizowanie i realizację procesów wychowawczych oraz profilaktycznych w obrębie działań opiekuńczych oraz wspomagających rozwój człowieka
i wsparcia rodziny. Absolwent jest przygotowany do oceny sytuacji wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia działań profilaktycznych w zakresie opieki i wychowania. Ponadto posiada wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwoju człowieka, organizowania czasu wolnego, metod i form pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Absolwent specjalności: Pedagogika opiekuńczo –wychowawcza (kierunek: Pedagogika, studia pierwszego stopnia, profil praktyczny)
Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach środowiskowych typu świetlice, klubach, ogniskach wychowawczych, w internatach, bursach, w jednostkach samorządu terytorialnego, w fundacjach i stowarzyszeniach, w żłobkach, w domach pomocy społecznej, w ośrodkach wsparcia społecznego i zagrożeń rozwojowych w charakterze asystenta i opiekuna środowiskowego, w klubach osiedlowych, placówkach TPD, w instytucjach realizujących działania profilaktyczne oraz wspierające dzieci, rodziców, wychowawców w działaniach opiekuńczych, wychowawczych.

Resocjalizacja

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika profil praktyczny ma rzetelną wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie wybranej ścieżki kształcenia.

Osoba posiadająca ww. kwalifikacje posiada zaawansowaną wiedzę pedagogiczną dotyczącą terminologii stosowanej w pedagogice, specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, jej miejsca w systemie nauk i jej powiązań z innymi naukami, nurtów i współczesnych kierunków pedagogicznych oraz subdyscyplin i powiązań z innymi dyscyplinami. Dysponuje wiedzą dotyczącą więzi społecznych i ich prawidłowości. Dzięki posiadanym kwalifikacjom absolwent umiejętnie komunikuje się z osobami z różnych kontekstów społecznych, potrafi dopasować formę wsparcia do potrzeb klienta na podstawie zdobytej wiedzy dotyczącej wychowania, uczenia się, nauczania oraz znajomości specyfiki różnych środowisk wychowawczych. Dodatkowo, potrafi komunikować się, w tym dyskutować na temat zagadnień z zakresu pedagogiki z zastosowaniem specjalistycznej terminologii, także w języku obcym (na poziomie B2). Absolwent wykazuje się znajomością podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych i ich oczekiwań. W swoich działaniach wykorzystuje znajomość metodyki wykonywania typowych zadań, norm, procedur stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej, zasad etyki zawodu pedagoga oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach oświatowych.

Dopełnieniem kształcenia teoretycznego są praktyki, które student odbywa w wybranych placówkach. Dzięki tej formie nabywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych student ma możliwość nabycia praktycznego doświadczenia, które daje podstawy do budowania warsztatu zawodowego.

W ramach specjalności:  Resocjalizacja Absolwent dysponuje wiedzą pedagogiczną, psychologiczną oraz socjologiczną o funkcjonowaniu człowieka w różnych strukturach społecznych: rodzinie, grupie rówieśniczej. Wyposażony jest w wiadomości z zakresu środowisk społecznych, w tym patologicznych oraz dysfunkcyjnych. Absolwent ma umiejętność diagnozowania sytuacji problemowych, konstruowania i wdrażania programów naprawczych, w tym profilaktycznych. Wyposażony jest on także w umiejętności tworzenia własnych narzędzi metodycznych służących do rozwiązywania problemów społecznych i pedagogicznych. Ponadto Absolwent jest świadomy etycznego wymiaru w pracy resocjalizacyjnej.
Nabyta wiedza, umiejętności i kompetencje umożliwiają podjęcie pracy w placówkach w instytucjach systemu opieki, wychowania prowadzących działania o charakterze resocjalizacyjnym: policyjnych, izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych, aresztach śledczych, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych, wychowawczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, w środowisku otwartym jako pedagog ulicy.