bip

Marketing i biznes elektroniczny

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Przygotowanie absolwentów kierunku do korzystania z technologii cyfrowych i sieci Internetu w szeroko rozumianym biznesie internetowym, jako odpowiedzi na potrzeby rynku zarówno europejskiego jak i polskiego. Efektem procesu kształcenia na tym kierunku, jako realizacja misji, są umiejętności wykorzystania wiedzy, metod i narzędzi analitycznych do efektywnych działań w Internecie i szeroko rozumianym biznesie elektronicznym.


Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów, zarówno w systemie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studia mają profil praktyczny – co oznacza duży udział zajęć praktycznych w planie studiów: warsztaty, laboratoria, ćwiczenia, konwersatoria i praktyki zawodowe. Zajęcia kończą się egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.


Kontynuacja nauki

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich kierunku: Marketing i biznes elektroniczny lub na kierunkach pokrewnych takich jak: Ekonomia, Zarządzanie, Marketing, itp.


Co zyskujesz studiując Marketing i biznes elektroniczny w StSW:

 • dostęp do aktualnej wiedzy,
 • zajęcia z praktykami,
 • kształcenie nastawione na umiejętności i rozwijanie kreatywności,
 • rozwój kompetencji społecznych: praca w grupach, podnoszenie efektywności umiejętności komunikacyjnych, budowanie poczucia własnej wartości itp.,
 • możliwość odbycia praktyk w firmach z Małopolski,
 • możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus Plus.

Specjalności

Marketing internetowy

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat możliwości wykorzystania Internetu w działalności marketingowej oraz poznanie zasad funkcjonowania rynku internetowego. Program specjalności zakłada jednocześnie nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystywanie narzędzi typowych dla marketingu internetowego oraz formułowanie strategii marketingowej firmy w środowisku wirtualnym.

Absolwent specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie metod i technik wykorzystania Internetu w działalności marketingowej w przedsiębiorstwach funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Specjalność przygotowuje studentów do projektowania i wdrażania internetowych kampanii promocyjnych, zarządzania całokształtem działań w obszarze marketingu internetowego, prowadzenia badań w środowisku internetowym oraz analizy i badań Internetu.

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in.: podstawy ewaluacji, programy komputerowe w analizie biznesowej, analizy statystyczne na bazach danych, marketing w social media, metody wizualne, promocja internetowa – narzędzia.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez specjalistów IT i praktyków biznesu.

Dla kogo?

Specjalność kierowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach, korporacjach, organizacjach non profit, administracji na stanowiskach związanych z działalnością marketingowa z wykorzystaniem Internetu. Również do osób planujących prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej poprzez oferowanie usług marketingowych w sieci.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m. in. w zakresie:

 • zarządzania,
 • marketingu,
 • przedsiębiorczości i innowacji,
 • analizy modeli biznesowych,
 • programów komputerowych w analizie biznesowej i e-biznesie,
 • badania rynku,
 • socjologii mediów i reklamy,
 • zarządzania projektami w sieci,
 • projektowania i zarządzania stroną Internetową,
 • komunikacji w biznesie,
 • działania sklepów i witryn Internetowych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m. in. w zakresie:

 • programowania i realizowania działań marketingowych w sieci,
 • wykorzystywania Internetu do sprzedaży i komunikacji z klientami,
 • programowania kampanii marketingowych w Internecie,
 • budowania kontaktów i lojalności z klientami,
 • budowaniu marki i działaniach PR w Internecie,

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w:

 • agencjach interaktywnych,
 • portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci,
 • firmach doradczych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż,
 • instytucjach sektora publicznego,
 • organizacjach non-profit.

Absolwenci zajmują stanowiska specjalistów w zakresie marketingu internetowego. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Handel elektroniczny i budowanie relacji w sieci

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest zdobycie przez studentów specjalistycznej wiedzy z zakresu handlu elektronicznego, poznanie problematyki zarządzania sprzedażą na różnych rynkach. Przedmioty specjalnościowe takie jak: e-biznes oraz programy komputerowe w e-biznesie, będą miały za zadanie pogłębienie wiedzy studentów w obszarze możliwości i wykorzystania tych programów w biznesie elektronicznym. Program specjalności zakłada jednocześnie nabycie praktycznych umiejętności pozwalających na wykorzystywanie narzędzi typowych dla handlu internetowego oraz formułowania strategii budowania relacji środowisku wirtualnym.

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in.: metody projektowania jakości w usługach, programy komputerowe w e-biznesie, projekt mikrobiznesu, psychologia sprzedaży w internecie, e-handel, zarządzanie w e-handlu.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez specjalistów IT i praktyków biznesu.

Dla kogo?

Specjalność kierowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach i na stanowiskach związanych z handlem w Internecie oraz w innych organizacjach gdzie istotne jest budowanie efektywnych relacji z klientami w sieci. Również do osób planujący prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej  z wykorzystaniem Internetu.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m. in. w zakresie:

 • zarządzania,
 • marketingu,
 • przedsiębiorczości i innowacji,
 • analizy modeli biznesowych,
 • programów komputerowych w analizie biznesowej i e-biznesie,
 • e-biznesu,
 • zarządzania w e-biznesie,
 • zarządzania projektami w sieci,
 • projektowania i zarządzania stroną Internetową,
 • komunikacji w e-biznesie,
 • działania sklepów i witryn Internetowych.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m. in. w zakresie:

 • programowania i realizowania handlu elektronicznego,
 • wykorzystywania narzędzi Internetu do sprzedaży i komunikacji z klientami,
 • budowania i zarządzania sklepami i witrynami internetowymi,
 • budowania kontaktów i lojalności z klientami,
 • bezpieczeństwa w gospodarce elektronicznej.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w:

 • agencjach interaktywnych,
 • portalach, wortalach i innych firmach działających w sieci,
 • firmach doradczych,
 • działach marketingu przedsiębiorstw różnych branż,
 • instytucjach sektora publicznego,
 • organizacjach non-profit.

Absolwenci zajmują stanowiska specjalistów w zakresie handlu internetowego i kontaktów z klientami. Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwiają także zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.