bip

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Dla kogo: Kurs ten jest przeznaczony dla osób posiadających kwalifikacje zawodowe, które chcą nabyć uprawnienia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Uczestnicy „Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu” powinni spełniać wymagania określone w § 10 ust. 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 391), tj. posiadać:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kurs obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki oraz umiejętności dydaktycznych w łącznym wymiarze 48 godz., w tym zagadnienia z zakresu: pedagogiki, psychologii i metodyki – łącznie 40 godz. i umiejętności dydaktycznych – 8 godz.

Treści kształcenia: obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki niezbędnej do wykonywania zadań instruktora praktycznej nauki zawodu.

UKOŃCZENIE KURSU: umożliwia przyjmowanie stażystów i praktykantów w zakładach usługowych (fryzjerskich, kosmetycznych, krawieckich itp.), restauracjach, hotelach, placówkach handlowych (sklepach), zakładach produkcyjnych, placówkach służby zdrowia, jednostkach administracji publicznej, samorządu terytorialnego i innych.

Ogólna liczba godzin: 48

Kwalifikacje: uprawnienia pedagogiczne dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z dnia 28 lutego 2019 r. Poz. 391)

Organizacja kursu: Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu prowadzony jest dwutorowo: w formie stacjonarnej – zajęcia weekendowe lub popołudniowe (dla uczestników preferujących taką formę kształcenia) oraz w formie blended-learningowej (dla uczestników preferujących mieszaną formę kształcenia, w tym kształcenie na odległość) – 4 tygodnie zajęć: stacjonarnych (w tym zajęcia kształtujące umiejętności dydaktyczne) i na platformie e-learningowej.

Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie min. 60 % punktów za wykonanie zadań oraz zdanie egzaminu składającego się z dwóch części: części pisemnej i części praktycznej.

Cena kursu: 650 zł

Informacji udziela Dziekanat StSW w Kielcach tel. 041 345 85 88