bip

Instytut Pedagogiki w celu należytego przygotowania studentów do podejmowania wyzwań zawodowych – prowadzi działalność naukową, badawczą i praktyczną.

Aktywność działalności naukowo-badawczej połączonej z praktyką przejawia się w różnego rodzaju formach

Aktywność działalności naukowo-badawczej połączonej z praktyką przejawia się w różnego rodzaju formach, dla przykładu podano niektóre z nich, takie jak:

– Konferencja: Edukacja. W kręgu mowy, języka i komunikacji. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa, tematyka- Zaburzenia komunikacji językowej w rodzinie. Manipulacje w rodzinie patologicznej,

– I Konferencja Profilaktyki Społecznej, Płaszczyzna współpracy i realizacja działań z zakresu profilaktyki społecznej, wystąpienie: Projektowanie strategii profilaktyki środowiskowej, Konferencja dla pracowników i studentów,

– Seminarium naukowe pedagogów, Profilaktyka w teorii i praktyce, konferencja studencka,

– Konferencja: Psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka w warunkach izolacji więziennej. Interdyscyplinarne sympozjum naukowe; Zachowania agresywno-przemocowe a metody pracy
w warunkach izolacji więziennej,
konferencja organizowana wspólnie z Wyższą Szkołą Handlową w Radomiu, Aresztem Śledczym w Radomiu oraz Polskim Towarzystwem Penitencjarnym,

– Konferencje Metodyczne „ Nauka dla Praktyki” Zachowania ryzykowne. Diagnoza i refleksja, Zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży, Mediacje rówieśnicze,Gry i zabawy ruchowo- muzyczne w języku angielskim.

– Seminarium Naukowe Pedagogów, Interdyscyplinarny wymiar profilaktyki i resocjalizacji,

– Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Edukacja-Zdrowie- Środowisko, Współczesne zagrożenia zdrowia – profilaktyka edukacyjna i środowiskowa, organizowana wspólnie z Polskim Towarzystwem Medycyny Środowiskowej, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytutem Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie,

– Bezpieczny Senior – kampania społeczna w Myślenicach, realizowana we współpracy ze Strażą Miejska w Myślenicach oraz Komendą Policji,

– Konferencja: Zarządzanie i marketing w edukacji. Nowoczesne koncepcje i metody działań w zmieniającej się rzeczywistości – regionalna konferencja zorganizowana przez Filię w Myślenicach StSW oraz Wydawnictwo EduFakty,

– wykład monograficzne w języku angielskim prowadzone przez wykładowców z zagranicy – Program Erasmus,

– Seminarium Naukowe, Psychospołeczne i edukacyjne uwarunkowania funkcjonowania dziecka: Poczucie bezpieczeństwa uczniów w przestrzeni szkolnej,

Wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Myślenicach: Przemoc wobec seniorów, aspekty skrywanej przemocy emocjonalnej; Bezpieczna kobieta; Cykl życia, mózg cywilizacja; Bezpieczeństwo człowieka w obliczu zagrożeń;

VI Edycja Kursu Samoobrony dla Kobiet, Bezpieczna kobieta,realizowany we współpracy ze Strażą Miejską w Myślenicach,

– współpraca ze szkołami: Liceum Ogólnokształcące w Myślenicach, Myślenicki Dzień WiosnyForum Kształcenia i Zatrudnienia Młodych – Global Job Meeting

cykliczna impreza środowiskowa: Święto Niepodległości Irlandii – Dzień świętego Patryka

– Seminarium Naukowe – Praktyka pielęgniarska w systemie wsparcia i pomocy osobom potrzebującym, chorym i niepełnosprawnym,

– Kurs z zakresu Pierwszej Pomocy, Myślenicka Grupa Poszukiwawczo – Ratownicza z Psami,

– Konferencja :Edukacja zdrowotna i pomoc społeczna w wymiarze międzynarodowym -StSW
i Starostwo Powiatowe w Myślenicach,

– Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Bezpieczeństwo XXI wieku. Bezpieczeństwo społeczne
w wymiarze regionalnym,

– Debata społeczna: STOP HEJTOWI – debata w środowisku Powiatu Myślenickiego z udziałem młodzieży szkół średnich oraz wybitnych ekspertów i służb policyjnych, i inne.