bip

Opracowanie 8 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych zgodnie z umową nr 427/2022 zawartą z Instytutem Badań Edukacyjnych 

W grudniu 2022 r. z oferty studiów naszej Uczelni zostało opracowanych przez Dziekanów: Instytutu Pedagogiki StANS oraz Instytutu Nauk Ekonomicznych StANS 8 pozostałych opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego.

Tak jak opisy syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych opracowane w czerwcu 2022 r. ramach poprzedniej umowy z IBE (nr 150/2022), powyższe opisy wykonano również w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej) i zamieszczono w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Opisy kompetencji absolwenta zostały wyrażone w kategoriach tego co absolwent wie, rozumie i potrafi wykonać, uwzględniały również poziom zaawansowania posiadanych wiadomości i umiejętności oraz samodzielności w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu ról w zespole/zarządzaniu zespołem.

Zamieszczenie powyższych opisów w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji daje naszej uczelni możliwość prezentowania swojej oferty w europejskim systemie informowania o kursach i kwalifikacjach na portalu Europass oraz informacji o nadawanych kwalifikacjach na tle oferty innych uczelni realizujących podobne programy kształcenia w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Dla osób korzystających z oferty dydaktycznej uczelni (kandydatów, studentów, pracodawców) opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego oraz ich wprowadzenie do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ma duże znaczenie, ponieważ zdecydowanie zwiększa dostęp do informacji publicznej o oferowanych programach kształcenia.

Dzięki zamieszczeniu opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego budowana jest WIARYGODNOŚĆ (informacji, kwalifikacji i uczelni), która stanowi podstawę do porównywania kwalifikacji, dokonywania wyborów, a także jest gwarancją jakości oferty dydaktycznej i jej związków z aspektami praktycznymi wykształcenia.

Zadaniem Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych było:

  • przygotowanie dla IBE oferty StANS dotyczącej wykonania 8 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych (dla kierunków studiów: Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Marketing i biznes elektroniczny, Ekonomia, Praca socjalna),
  • koordynowanie realizacji formalności związanych z podpisaniem umowy przez StANS dotyczącej wykonania 8 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych,
  • koordynowanie opracowania 8 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych przez Instytut Pedagogiki StANS (4 opisy) oraz Instytut Nauk Ekonomicznych StANS (4 opisy),
  • zamieszczanie opracowanych 8 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych w generatorze (narzędziu do składania syntetycznych opisów kwalifikacji) udostępnionym przez IBE,
  • koordynowanie realizacji formalności związanych z weryfikacją merytoryczną powyższych opisów, ich zatwierdzeniem i rozliczeniem wykonanego dzieła.