bip

Koordynowanie opracowania 12 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych zgodnie z umową nr 150/2022 zawartą z Instytutem Badań Edukacyjnych 

W czerwcu 2022 r. z oferty studiów naszej Uczelni zostało wybranych i opracowanych 12 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem systemu informatycznego w języku polskim i angielskim do zamieszczenia w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji.

Opisy kompetencji absolwenta zostały wyrażone w kategoriach tego co absolwent wie, rozumie i potrafi wykonać, uwzględniały również poziom zaawansowania posiadanych wiadomości i umiejętności oraz samodzielności w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu ról w zespole/zarządzaniu zespołem.

Zamieszczenie powyższych opisów w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji daje naszej uczelni możliwość prezentowania swojej oferty w europejskim systemie informowania o kursach i kwalifikacjach na portalu Europass oraz informacji o nadawanych kwalifikacjach na tle oferty innych uczelni realizujących podobne programy kształcenia w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Dla osób korzystających z oferty dydaktycznej naszej Uczelni (kandydatów, studentów, pracodawców) opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego oraz ich wprowadzenie do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ma duże znaczenie, ponieważ zdecydowanie zwiększa dostęp do informacji publicznej o oferowanych programach kształcenia.

Dzięki zamieszczeniu opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego budowana jest WIARYGODNOŚĆ (informacji, kwalifikacji i uczelni), która stanowi podstawę do porównywania kwalifikacji, dokonywania wyborów, a także jest gwarancją jakości oferty dydaktycznej i jej związków z aspektami praktycznymi wykształcenia.

Zadaniem Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych było:

  • przygotowanie oferty StANS dotyczącej wykonania 12 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych (dla kierunków studiów: Pedagogika, Psychologia, Ekonomia, Marketing i biznes elektroniczny, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo wewnętrzne),
  • zorganizowanie w maju 2022 r. seminarium online „Przygotowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego”, które prowadzili eksperci z IBE,
  • koordynowanie realizacji formalności związanych z podpisaniem umowy przez StANS dotyczącej wykonania 12 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych,
  • koordynowanie opracowania przez inne instytuty StANS pod kierunkiem ich Dyrektorów 12 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych przygotowanych z wykorzystaniem systemu informatycznego,
  • zamieszczanie opracowanych 12 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych w generatorze (narzędziu do składania syntetycznych opisów kwalifikacji) udostępnionym przez IBE,
  • koordynowanie realizacji formalności związanych z weryfikacją merytoryczną powyższych opisów, ich zatwierdzeniem i rozliczeniem wykonanego dzieła.