bip

Finanse i Rachunkowość – II Stopień

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Kierunek Finanse i rachunkowość znakomicie wpisuje się w misję Uczelni, która dąży do tego, aby każdy jej absolwent posiadł przede wszystkim praktyczne umiejętności oraz wykształcił w sobie kompetencje społeczne i kreatywne postawy konieczne do stawienia czoła wyzwaniom, jakie stawia rynek w rozwijającej się gospodarce globalnej. Wynika to z faktu, iż studia na tym kierunku skupiają się na sprawach związanych z gospodarowaniem zasobami pieniężnymi, ewidencją zawieranych transakcji, instrumentami finansowymi, jakie są do tego używane, oraz analizą i kontrolą przepływów finansowych we wszelkich podmiotach funkcjonujących we współczesnej gospodarce. Bez elementarnej wiedzy o finansach i rachunkowości nie może dzisiaj sprawnie funkcjonować nawet gospodarstwo domowe. Natomiast bez dobrych fachowców z tej dziedziny nie może się dziś obejść żaden podmiot gospodarczy, poczynając od jednoosobowej firmy rodzinnej, poprzez wszelkiego rodzaju, typu i wielkości przedsiębiorstwa, instytucje i jednostki samorządu terytorialnego, a skończywszy na największym podmiocie, jakim jest państwo.


Organizacja studiów

Studia magisterskie trwają cztery semestry, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Studia mają profil praktyczny – co oznacza duży udział zajęć praktycznych w planie studiów: warsztaty, laboratoria, ćwiczenia, konwersatoria i praktyki zawodowe. Zajęcia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwenci uzyskują tytuł magistra.


Kontynuacja nauki

Absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę na studiach doktoranckich na kierunku Finanse i rachunkowość, Ekonomia lub na studiach podyplomowych


Co zyskujesz studiując Finanse i rachunkowość w StSW

Przede wszystkim kameralne warunki studiowania w niewielkich grupach, w przyjaznym otoczeniu i blisko miejsca stałego zamieszkania. Dodatkowym atutem studiów w StSW jest możliwość wyjazdu na wizytę studyjną w Irlandii oraz na Słowacji, by wspólnie ze studentami z tych krajów tworzyć i realizować dobre praktyki edukacyjne. Możesz również uczestniczyć w programie Erasmus+ i zdobywać doświadczenie praktyczne zarówno w kraju, jak i za granicą.

Specjalności

Rachunkowość i rewizja gospodarcza

Cel

Studenci specjalności: rachunkowość i rewizja gospodarcza, zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej (pomiar i ujęcie przebiegu działalności gospodarczej, odpowiednie przygotowanie danych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych), rachunkowości zarządczej (wykorzystanie rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji) oraz rewizji gospodarczej (kontrola gospodarcza, badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, w tym analiza finansowa) w odniesieniu do różnych branż (działalność produkcyjna, handlowa, bankowa, ubezpieczeniowa, sektor publiczny).

W programie kształcenia ujęto zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek (prawo spółek, prawo podatkowe, prawo dewizowe i prawo papierów wartościowych) oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą (przedsiębiorczość, rozwój, kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, etyka biznesu, techniki negocjacji, audyt personalny), w tym problemy handlu zagranicznego i rachunkowości międzynarodowej. Prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz badanie sprawozdań finansowych zaprojektowano w procesie kształcenia również przy zastosowaniu technik komputerowych, które są szeroko wykorzystywane w przedsiębiorstwach i przez biegłych rewidentów.

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in.: podatki pośrednie i bezpośrednie, zaawansowana rachunkowość budżetowa, konsolidacja sprawozdań finansowych, rachunkowość instrumentów finansowych, kadry i płace, rewizja finansowa, rachunkowość międzynarodowa, zarządzanie płynnością, zatrudniający jako płatnik składek

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez księgowych, biegłych rewidentów, menedżerów i praktyków biznesu.

Dla kogo?

Specjalność kierowana jest do osób chcących podjąć pracę na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansowych, analityka w biurach doradczych i firmach audytorskich. Absolwenci tej specjalności są też chętnie zatrudniani w organach skarbowych i administracji państwowej oraz samorządowej. Dzięki holistycznemu profilowi specjalności, absolwenci będą również gotowi do podjęcia współpracy z audytorem lub biegłym rewidentem.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • ogólnym finansowym, ekonomicznym i prawnym dotyczącym przebiegu procesów gospodarczych,
 • rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji budżetowanych netto, agencji wykonawczych, instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych,
 • rachunkowości finansowej, zarządczej i rewizji gospodarczej w odniesieniu do różnych branż,
 • prawnych uwarunkowań funkcjonowania spółek oraz zarządzania jednostką gospodarczą, w tym problematyką handlu zagranicznego i rachunkowości międzynarodowej,
 • audytu podmiotów sektora  finansów publicznych,
 • rozumienia pojęć i języka rachunkowości i rewizji gospodarczej.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • biurach doradczych i firmach audytorskich,
 • organach skarbowych,
 • administracji krajowej i samorządowej,
 • korporacjach międzynarodowych i jednostkach gospodarczych.

Finanse publiczne

Cel

Specjalność: finanse publiczne dedykowana jest osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych oraz doskonalić swoje umiejętności jako pracownicy administracji publicznej. Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych mają przygotować absolwentów do roli pracowników średniego szczebla jednostek sektora finansów publicznych oraz stanowić bazę do dalszego awansu zawodowego w tych instytucjach.

Studenci w trakcie przygotowywania magisterium zostaną przygotowani do samodzielnej pracy urzędnika administracji publicznej z uwzględnieniem nowoczesnej nauki i wiedzy o finansach unii europejskiej, państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także warunków współpracy administracji publicznej z praktyką gospodarczą.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do osób pragnących podjąć pracę jako pracownik średniego szczebla jednostek sektora finansów publicznych. Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowiskach menedżerskich i do współtworzenia instytucji publicznych w obszarze działalności finansowej lub do współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • ogólnym finansowym, ekonomicznym i prawnym dotyczącym przebiegu procesów gospodarczych,
 • procesów i zasad zachodzących w stosunkach finansowych gromadzenia, podziału i wydatkowania środków finansowych występujących w finansach publicznych,
 • zasad gospodarowania środkami publicznymi oraz aktualnej roli i zadań administracji publicznej w Polsce,
 • audytu finansów publicznych,
 • rozumienia pojęć i języka rachunkowości.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • prawidłowego realizowania zadań stawianych urzędnikom administracji publicznej,
 • samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu finansowego i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w ramach finansów publicznych,
 • podejmowania racjonalnych i trafnych decyzji bieżących i perspektywicznych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • biurach doradczych,
 • organach skarbowych,
 • administracji krajowej i samorządowej,
 • korporacjach międzynarodowych i jednostkach gospodarczych.

Menadżer finansowy

Cel

Celem specjalności menedżer finansowy jest dostarczenie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz wyposażenie w niezbędne kompetencje, które pozwolą absolwentom uzyskać zatrudnienie na stanowiskach zarządczych do spraw finansowych w przedsiębiorstwach oraz w instytucjach finansowych.

 

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in. finanse Unii Europejskiej, zarządzanie finansami jednostek samorządowych, zarządzanie ryzykiem w instytucjach kredytowych, nowoczesne usługi finansowe, współpraca organizacji gospodarczych z bankiem, zarządzanie instytucjami finansowymi, zarządzanie projektami inwestycyjnymi, zarządzanie wartością przedsiębiorstwa.

Realizowane przedmioty zakładają wielowymiarowe podejście do zarządzania finansami, prezentując uniwersalne i kompleksowe rozwiązania problemów finansowych, uwzględniające najnowsze trendy i zjawiska obserwowane w sferze finansów. Przedmioty w ramach tej specjalności prowadzone są przez nauczycieli posiadających wieloletnie doświadczenie akademickie oraz praktyków biznesu związanych z zarządzaniem i finansami.

 

Dla kogo?

Specjalność menedżer finansowy adresowana jest do osób, które chcą nabyć umiejętności menedżerskie oraz które chcą realizować i rozwijać swoją karierę zawodową w zakresie finansów. Adresatami specjalności są osoby, które oprócz wiedzy wysoko cenią praktykę, gdyż duży nacisk kładzie się na zajęcia ćwiczeniowe i warsztatowe, umożliwiające zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce gospodarczej.

 

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent specjalności menedżer finansowy posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa,
 • doboru właściwych usług finansowych w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa i warunków rynkowych,
 • stosowania metod w zakresie zarządzania instytucjami kredytowymi,
 • pozyskiwania środków z Unii Europejskiej,
 • metody i narzędzi ewidencji i sprawozdawczości finansowej wykorzystywanych na szczeblu samorządowym,
 • oceny efektywności i zarządzania projektami inwestycyjnymi,
 • ryzyka występującego w instytucjach finansowych oraz metod jego pomiaru,
 • gospodarki finansowej banków oraz przedsiębiorstw.

 

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach zarządczych w:

 • bankach i instytucjach finansowych,
 • biurach doradztwa i pośrednictwa finansowego,
 • korporacjach międzynarodowych i jednostkach gospodarczych,
 • jednostkach administracji publicznej.