bip

Pedagogy – First-Cycle Studies

Available in cities

Degree course mission

The mission of the course is to educate students in accordance with the needs of the information society and knowledge economy, capable of creating new values, social and cultural. The aim of the program is to provide students with the necessary skills to live in a society of permanent transformation, allowing them to maintain openness to change, innovativeness, intellectual mobility and the need for continuous learning throughout their professional lives, as well as to create conditions for the development and dissemination of innovative and entrepreneurial attitudes, while at the same time being value-driven.

The concept of education in the field of pedagogy is closely related to the existing formal requirements for conducting studies at a specific field, level and profile. The program includes detailed learning outcomes compatible with broadly understood professional practice.

The course is addressed to people interested in upbringing, children, education, communication and working with other people.

3-year Bachelor’s degree, practical profile

The Bachelor’s degree program last 6 semesters and is focused on preparing graduates to undertake various activities in the field of pedagogy in specific specialties.

The aim of the program is to stimulate students’ cognitive activity and to prepare graduates for existence in specific areas of the labor market and to acquire qualifications and competences for the implementation of professional professional tasks related to the selected specialty.

Bachelor’s degree program in pedagogy pursues goals related to broadly understood pedagogical practice in various environments and in relation to different age groups.

A graduate of Bachelor’s degree program in the field of pedagogy has basic knowledge of pedagogy and, to the necessary extent, with the basics of its ancillary sciences, mainly psychology and sociology. In addition, the graduate acquires basic social skills and competences in interpersonal communication, pedagogical diagnostics, organizing own pedagogical workshop and designing and implementing activities in the selected specialty. The acquired competences are verified in the course of internships.

A graduate of Bachelor’s degree program has the competence to cope independently with typical tasks related to pedagogical activity, in accordance with the specialty, designing own problem solutions, implementing these solutions and their evaluation. The acquired competences allow to use methods of scientific cognition to recognize problems, diagnose educational phenomena and processes, and thus attempt to explain them and postulate solutions in typical pedagogical situations.

The education is provided as a form of lectures, training and workshops, including internships, that guarantees comprehensive theoretical and practical preparation for the profession.

Graduates are prepared to plan their own development and career.

Students obtain a bachelor’s degree.

Graduate has the competence to take up a second-cycle or post-graduate degree program.

Majors

Speech therapy

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, a także osobami z niepełnosprawnością i różnymi dysfunkcjami. Studia przygotowują w pełni  do  pracy diagnostyczno-terapeutycznej z osobami z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji  oraz do działań z zakresu profilaktyki logopedycznej  i wczesnej interwencji na poziomie poradnictwa ogólnego. Absolwent studiów jest przygotowany do współpracy ze służbami wspierającymi rodzinę, instytucjami opieki i wychowania; diagnozowania i projektowania oraz realizowania działalności terapeutycznej, a także wspomagania procesu wychowania z wyeksponowaniem niwelowania zaburzeń komunikacji.

Absolwent może podjąć zatrudnienie w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspierających rodzinę, prywatnych gabinetach logopedycznych.

Resocialization

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi, młodzieżą, przejawiającymi symptomy niedostosowania społecznego, z zaburzeniami zachowania, bądź objętych kuratelą sądową, oraz młodocianymi i osobami dorosłymi, które weszły w konflikt z prawem. Absolwent studiów jest przygotowany do prowadzenia działań resocjalizacyjnych obejmujących proces opieki, wychowania i terapii. Współpracuje ze służbami wspierającymi rodzinę, instytucjami opieki i wychowania w zakresie projektowania i realizowania środowiskowej działalności profilaktycznej, diagnozowania wpływów środowiska i minimalizowania jego negatywnych działań, a także wspomagania procesu wychowania z wyeksponowaniem działań resocjalizujących.

Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach socjoterapeutycznych, instytucjach przeciwdziałającym patologiom społecznym, sądach, policji, zakładach karnych.

Childcare education

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i starszymi, a także osobami z niepełnosprawnością i różnymi dysfunkcjami. Absolwent studiów jest przygotowany do współpracy ze służbami wspierającymi rodzinę, instytucjami opieki i wychowania; projektowania i realizowania środowiskowej działalności profilaktycznej; do diagnozowania wpływów środowiska i minimalizowania jego negatywnych działań, a także wspomagania procesu wychowania z wyeksponowaniem działań opiekuńczych.

Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wspierających rodzinę, instytucjach przeciwdziałających patologiom społecznym.

Early and pre-school education

Celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do pracy z dziećmi w charakterze nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w ramach kształcenia zintegrowanego w klasach I-III szkoły podstawowej. Absolwent studiów jest przygotowany do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Ponadto do współpracy z rodzicami, instytucjami opieki i wychowania. Absolwent wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów. Jest przygotowany do realizowania zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, wynikających z roli nauczyciela przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Absolwenci mogą pełnić rolę nauczyciela w placówkach wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela szkoły podstawowej w zakresie kształcenia zintegrowanego w klasach I-III, placówkach zapewniających opiekę całodobową oraz w żłobkach i klubach dziecięcych.