bip

Internal Security

Available in cities

Degree course mission

Education aimed at providing professional knowledge, acquiring appropriate qualifications, skills and social competences, duly preparing staff for state uniformed services, future employees of state institutions and private companies in the security and protection sector.


Organization of studies

First cycle degree program (Bachelor’s degree) last 3 years (6 semesters). Full-time and part-time form is offered. Non-stationary classes are twice a month on Saturday and Sunday.


Continuation of learning

A graduate has the opportunity to continue education on a second-cycle degree program in the same field of study or a related one in any higher education institution in the country providing such degree program.


What do you gain by studying Internal Security at Old Polish University

By choosing Internal Security degree course, students are confident that the learning process is oriented towards them and structured in such a way as to stimulate them to think creatively and plan their own development.

Students are encouraged to take all kinds of initiatives that go beyond the field of education (membership of scientific circles related to various aspects of internal security, participation in conferences, seminars, symposia not covered by the field of education, internships, etc.).

Students can develop their scientific interests by participating in research projects conducted by the Institute of Security and Health Sciences. A great advantage of this degree program is, apart from modern forms and methods of education, professional scientific and didactic staff. Almost 100% lecturers are with practical vocational training. In parallel to their degree program, students have the opportunity to participate in courses and trainings organized by the University.

Majors

Crisis management

Cel

Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego. W ramach tej specjalności studenci poznają: sposoby organizacji i funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w tym instytucji zarządzania kryzysowego, techniki oraz środki zabezpieczenia obiektów w tym elementów infrastruktury krytycznej. Rozwijają umiejętności analizy zagrożeń bezpieczeństwa płynących z zachodzących procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych, kulturowych i pedagogicznych w skali państwowej i międzynarodowej. Uzyskują wiedzę na temat metod prognozowania sytuacji kryzysowych oraz szkolą i rozwijają umiejętności symulacji i analizy ich przebiegu. Poznają specyfikę bezpieczeństwa procesów logistycznych oraz zarządzania kryzysowego.

Dla kogo?

Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów szkół średnich, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze zarządzania kryzysowego.

Praktyczny wymiar kształcenia

Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).

Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +.

Perspektywy zawodowe

Specjalność: zarządzanie kryzysowe, przygotowuje absolwentów do pracy w administracji publicznej na stanowiskach odpowiedzialnych za kwestie obronności i zarządzania kryzysowego. Zapewnia również szkolenie z umiejętności korzystania z procedur i systemów teleinformatycznych używanych w zarządzaniu kryzysowym oraz systemów technicznego zabezpieczenia w obiektach, coraz szerzej wykorzystywanych w przedsiębiorstwach na stanowiskach zarządzania ryzykiem.

Public security and property protection (including detective qualifications)

Cel

Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym i bezpieczeństwa społecznego i porządku publicznego.

Powyższa specjalność oferuje studentom możliwość poznania systemów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ustroju służb gwarantujących bezpieczeństwo państwa. Ma za zadanie przygotować studentów do wykonywania czynności w zakresie profesjonalnej organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa. Studenci uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, ochrony infrastruktury krytycznej, a także taktyki i techniki operacyjnej. Poznają i szkolą techniki samoobrony oraz umiejętności symulacji i analizy ich przebiegu.

Dla kogo?

Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów szkół średnich, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa.

Kierujemy ją do wszystkich, którzy swoja przyszłość wiążą z wykonywaniem zawodów związanych z rozwojem i bezpieczeństwem państwa, w jednostkach służb cywilnych oraz do osób zatrudnionych w resortach służb mundurowych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).

Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +. Absolwenci tej specjalności mogą ubiegać się o licencję detektywa.

Perspektywy zawodowe

Koncepcja kształcenia na tym kierunku i poziomie studiów, zakładająca praktyczny profil kształcenia, osadza wiedzę w kontekście możliwości jej wykorzystania w różnych obszarach działalności zawodowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, m.in. w policji, służbach specjalnych, straży pożarnej, straży granicznej, krajowej administracji skarbowej, firmach detektywistycznych, w firmach ochrony osób i mienia, także przy realizacji projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych środowisk lokalnych.

Będą mogli również podjąć zatrudnienie w placówkach i instytucjach zajmujących się pomocą społeczną, organizacjach pozarządowych realizujących działania prewencyjne, profilaktyczne, wreszcie w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.