bip

Finance & Accounting – Master’s Degree

Available in cities

Majors

Rachunkowość i rewizja gospodarcza

Cel

Studenci specjalności: rachunkowość i rewizja gospodarcza, zdobywają wiedzę z zakresu rachunkowości finansowej (pomiar i ujęcie przebiegu działalności gospodarczej, odpowiednie przygotowanie danych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych), rachunkowości zarządczej (wykorzystanie rachunku kosztów w podejmowaniu decyzji) oraz rewizji gospodarczej (kontrola gospodarcza, badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, w tym analiza finansowa) w odniesieniu do różnych branż (działalność produkcyjna, handlowa, bankowa, ubezpieczeniowa, sektor publiczny).

W programie kształcenia ujęto zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania spółek (prawo spółek, prawo podatkowe, prawo dewizowe i prawo papierów wartościowych) oraz zagadnienia szeroko rozumianego zarządzania jednostką gospodarczą (przedsiębiorczość, rozwój, kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, etyka biznesu, techniki negocjacji, audyt personalny), w tym problemy handlu zagranicznego i rachunkowości międzynarodowej. Prowadzenie rachunkowości finansowej i zarządczej oraz badanie sprawozdań finansowych zaprojektowano w procesie kształcenia również przy zastosowaniu technik komputerowych, które są szeroko wykorzystywane w przedsiębiorstwach i przez biegłych rewidentów.

Dla kogo?

Specjalność kierowana jest do osób chcących podjąć pracę na stanowisku księgowego, specjalisty ds. finansowych, analityka w biurach doradczych i firmach audytorskich. Absolwenci tej specjalności są też chętnie zatrudniani w organach skarbowych i administracji państwowej oraz samorządowej. Dzięki holistycznemu profilowi specjalności, absolwenci będą również gotowi do podjęcia współpracy z audytorem lub biegłym rewidentem.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • ogólnym finansowym, ekonomicznym i prawnym dotyczącym przebiegu procesów gospodarczych,
 • rachunkowości finansowej przedsiębiorstw, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji budżetowanych netto, agencji wykonawczych, instytucji kredytowych i ubezpieczeniowych,
 • rachunkowości finansowej, zarządczej i rewizji gospodarczej w odniesieniu do różnych branż,
 • prawnych uwarunkowań funkcjonowania spółek oraz zarządzania jednostką gospodarczą, w tym problematyką handlu zagranicznego i rachunkowości międzynarodowej,
 • audytu podmiotów sektora  finansów publicznych,
 • rozumienia pojęć i języka rachunkowości i rewizji gospodarczej.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • biurach doradczych i firmach audytorskich,
 • organach skarbowych,
 • administracji krajowej i samorządowej,
 • korporacjach międzynarodowych i jednostkach gospodarczych.

Finanse publiczne

Cel

Specjalność: finanse publiczne dedykowana jest osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych oraz doskonalić swoje umiejętności jako pracownicy administracji publicznej. Przedmioty realizowane w ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć laboratoryjnych mają przygotować absolwentów do roli pracowników średniego szczebla jednostek sektora finansów publicznych oraz stanowić bazę do dalszego awansu zawodowego w tych instytucjach.

Studenci w trakcie przygotowywania magisterium zostaną przygotowani do samodzielnej pracy urzędnika administracji publicznej z uwzględnieniem nowoczesnej nauki i wiedzy o finansach unii europejskiej, państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także warunków współpracy administracji publicznej z praktyką gospodarczą.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do osób pragnących podjąć pracę jako pracownik średniego szczebla jednostek sektora finansów publicznych. Absolwenci przygotowani są do pracy na stanowiskach menedżerskich i do współtworzenia instytucji publicznych w obszarze działalności finansowej lub do współpracy z jednostkami sektora finansów publicznych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • ogólnym finansowym, ekonomicznym i prawnym dotyczącym przebiegu procesów gospodarczych,
 • procesów i zasad zachodzących w stosunkach finansowych gromadzenia, podziału i wydatkowania środków finansowych występujących w finansach publicznych,
 • zasad gospodarowania środkami publicznymi oraz aktualnej roli i zadań administracji publicznej w Polsce,
 • audytu finansów publicznych,
 • rozumienia pojęć i języka rachunkowości.

Rozwijasz i doskonalisz swoje umiejętności praktyczne m.in. w zakresie:

 • samodzielnego rozwiązywania problemów,
 • prawidłowego realizowania zadań stawianych urzędnikom administracji publicznej,
 • samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu finansowego i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć, w ramach finansów publicznych,
 • podejmowania racjonalnych i trafnych decyzji bieżących i perspektywicznych.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • biurach doradczych,
 • organach skarbowych,
 • administracji krajowej i samorządowej,
 • korporacjach międzynarodowych i jednostkach gospodarczych.