bip

Ekonomia – I Stopień

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych. Studia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają na uzyskanie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i prywatnych) – głównie na stanowiskach operacyjnych w kraju i za granicą. Absolwent posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego


Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Studia mają profil praktyczny – co oznacza duży udział zajęć praktycznych w planie studiów: warsztaty, laboratoria, ćwiczenia, konwersatoria i praktyki zagraniczne. Zajęcia kończą się egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.


Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich kierunku: Ekonomia lub na kierunkach pokrewnych bądź też na studiach podyplomowych.

Co zyskujesz studiując Ekonomię w StSW

 • dostęp do aktualnej wiedzy,
 • zajęcia z praktykami,
 • kształcenie nastawione na umiejętności i rozwijanie kreatywności,
 • rozwój kompetencji społecznych: praca w grupach, podnoszenie efektywności umiejętności komunikacyjnych, budowanie poczucia własnej wartości itp.,
 • możliwość odbycia praktyk w firmach krajowych,
 • możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus Plus.

Specjalności

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń z zakresu rachunkowości wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego.

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in.: marketing usług finansowych, finanse i rachunkowość podmiotów gospodarczych, finanse osobiste, finanse samorządowe, pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, rozliczenia finansowe w gospodarce, zagraniczne źródła finansowania, budżetowanie w controllingu, doradztwo kredytowe, doradztwo ubezpieczeniowe, finansowe systemy informatyczne, rachunkowość i audyt podatkowy, rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez księgowych, biegłych rewidentów, menedżerów i praktyków biznesu.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy.

Praktyczny wymiar kształcenia

 • absolwent ma podstawową wiedzę w zakresie sposobów postrzegania oraz metod pomiaru i wyceny, a także zasad dokumentacji i ewidencji składników majątku, źródeł finansowania i zdarzeń gospodarczych w podmiotach gospodarczych, w tym m.in. w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • posiada ogólną wiedzę o formach i sposobach komunikowania informacji finansowych,
 • absolwent zna podstawowe zasady i mechanizmy oraz specyfikę prowadzenia gospodarki finansowej przez podmioty gospodarcze, jednostki sektora finansów publicznych
  i gospodarstwa domowe oraz podstawowe ryzyka towarzyszące tej gospodarce,
 • zna podstawowe metody, techniki analizy kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, metody, techniki wyceny prostych instrumentów finansowych; procedury, techniki i narzędzia kontroli sprawdzających i zarządczych oraz procedury, techniki i narzędzia postępowań audytowych,
 • posiada wiedzę w zakresie krajowego prawa gospodarczego, w tym bilansowego, finansowego, podatkowego, bankowego, ubezpieczeniowego; wiedzę na temat struktury systemu finansowego oraz systemu podatkowego.

Perspektywa zawodowa

Studia przygotowują do pracy w:

 • zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw,
 • komórkach księgowości, rachunku kosztów, controllingu, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw,
 • komórkach analizy ekonomicznej, analizy finansowej, planowania finansowego, zarządzania ryzykiem,
 • instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszach emerytalnych,
 • publicznej administracji rządowej i samorządowej, instytucjach świadczących usługi publiczne (np. edukacyjne, zdrowotne, zapewnienia porządku publicznego), agencjach rozwoju regionalnego, funduszach celowych,
 • instytucjach kontrolnych (kontroli skarbowej, celnej, regionalnych izbach obrachunkowych,
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych i audytorskich,
 • firmach doradztwa finansowego,
 • kancelariach podatkowych.

Ekonomika i organizacja w hotelarstwie i turystyce

Cel

Celem kształcenia na studiach I stopnia, specjalność: Ekonomika i organizacja w hotelarstwie i turystyce jest nabycie wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej i zachowaniu się podmiotów gospodarczych w warunkach silnej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży turystycznej, nabycie umiejętności organizowania i obsługi różnego rodzaju imprez turystycznych oraz świadczenia szerokiej gamy usług turystycznych oferowanych przez biura podróży i zakłady hotelarskie, czy wreszcie nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw kierowania przedsiębiorstwem turystycznym.

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in.: organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomika turystyki, geografia turystyczna, marketing w turystyce, organizacja i obsługa rynku turystycznego, podstawy nauki o przedsiębiorstwie turystycznym, zagospodarowanie turystyczne kraju, zarządzanie finansami firm turystycznych, ochrona praw konsumenta na rynku turystycznym, system informacji i rezerwacji w turystyce, transport w turystyce, zarządzanie jakością w turystyce.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez praktyków biznesu związanych z branżą turystyczną.

Dla kogo?

Studia dla osób przedsiębiorczych i aktywnych, ciekawych świata i lubiących podróżować.

Teoretyczna wiedza zdobyta podczas wykładów weryfikowana jest nie tylko podczas ćwiczeń i konwersatoriów, ale również podczas wyjazdów na ciekawe praktyki.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie:

 • kompleksowego świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych (dział marketingu; reklama i promocja, zarządzanie, praca w recepcji, w restauracjach, barach, pubach i in.),
 • organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych,
 • zarządzania w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej,
 • profesjonalnej obsługi klienta,
 • swobodnego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym.

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w następujących typach placówek:

 • biura podróży, ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjne, pensjonatach,
 • sektor hotelowy, restauracyjny na statkach pasażerskich morskich i śródlądowych,
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe,

Przygotowanie zawodowe zapewnia zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych i hotelarskich.

Przykładowe miejsca pracy:

 • hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe,
 • firmy zajmujące się organizacją szkoleń i wyjazdów integracyjnych,
 • firmy organizujące kongresy i konferencje,
 • sektor hotelowy, restauracyjny na statkach pasażerskich morskich i śródlądowych,
 • firmy zajmujące się rozwojem sieci hotelowych i pozyskiwaniem nowych miejsc pod ich budowę,
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe i gastronomiczne.

Ekonomika jednostek samorządu terytorialnego

Cel

Celem studiów licencjackich na specjalności: Ekonomika jednostek samorządu terytorialnego jest kształcenie absolwentów przygotowanych z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej, z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich.

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in.: gospodarka lokalna, administracja publiczna, ekonomika miasta, finanse samorządowe, przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, samorządowa polityka przestrzenna, analiza funduszy UE, e-administracja, marketing terytorialny, samorząd terytorialny w UE, diagnostyka ekonomiczna gospodarki lokalnej, samorządowa polityka gospodarcza, samorządowa polityka społeczna.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez pracowników administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego.

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do osób pragnących podjąć pracę bądź zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych w sferze administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji pozarządowych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent tej specjalności:

 • ma wiedzę o teoriach wyboru ekonomicznego i społecznego w skali lokalnych
  i regionalnych układów terytorialnych,
 • ma wiedzę dotyczącą społecznych i gospodarczych funkcji samorządów terytorialnych oraz podmiotów gospodarki samorządowej. Zna procedury postępowania administracyjnego w samorządzie terytorialnym. Ma wiedzę nt. nowoczesnych sposobów organizacji administracji publicznej (e-administracji),
 • ma wiedzę w zakresie gospodarki lokalnej i ekonomiki miasta,
 • ma wiedzę o finansach samorządów terytorialnych,
 • ma wiedzę dotyczącą społeczeństwa obywatelskiego oraz lokalnym i regionalnym kapitale społecznym,
 • ma wiedzę o podmiotach oraz zasadach i procedurach stanowienia prawa lokalnego,
 • zna teorie dotyczące innowacyjności i konkurencyjności gospodarki lokalnej i regionalnej,
 • zna metod gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych statystycznych dla lokalnych i regionalnych jednostek terytorialnych.

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach sektora publicznego, administracji rządowej, biur obrotu nieruchomościami, urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, w sektorze organizacji pozarządowej, może również znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych w charakterze menadżera i specjalisty, który zajmuję się działalnością z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń.

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń dobrze przygotowujących do rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania racjonalnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania jednostką gospodarczą.

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in.: budżetowanie inwestycji, nauka o przedsiębiorstwie, innowacje w rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie, małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce lokalnej, controlling, finanse przedsiębiorstw, lokalizacje przedsiębiorstw, marketing w przedsiębiorstwie, społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw, systemy informatyczne w przedsiębiorstwie, zarządzanie międzynarodowe.

Przedmioty prowadzone są przez doświadczoną kardę dydaktyczną posiadającą doświadczenie akademickie i dorobek naukowy oraz przez, biegłych rewidentów, menedżerów i praktyków biznesu.

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu ekonomiki oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie:

 • ogólnoekonomicznym, dotyczącej działania gospodarki w skali makro i mikro,
 • globalizacji i wpływu uwarunkowań międzynarodowych na gospodarkę, rynek i postęp,
 • podstaw rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych,
 • specjalistycznej znajomości metod analizy finansowej, ekonomicznej i gospodarowania zasobami materialnymi,
 • przygotowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
 • wykorzystania informatycznych programów finansowych do podejmowania decyzji.

Perspektywa zawodowa

Absolwent tej specjalności będzie nie tylko przygotowany do prowadzenia własnego biznesu, ale także do podejmowania pracy w jednostkach gospodarczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Ponadto uzyskane umiejętności i kompetencje dają podstawy do efektywnego i konkurencyjnego działania na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy, swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz umiejętnego wykorzystywania technologii informacyjnych.

Ekonomika transportu i logistyki

Cel

Specjalność ekonomika transportu i logistyki wychodzi naprzeciw dynamicznemu rozwojowi sektora Transport-Spedycja-Logistyka (TSL). Ma ona na celu kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów organizujących i realizujących operacyjną działalność logistyczną w instytucjach i podmiotach gospodarczych.

 

Przedmioty realizowane w ramach tej specjalności to m.in. ekonomika transportu, logistyka transportowa, infrastruktura przedsiębiorstw transportowych, logistycznych i spedycyjnych, inżynieria ruchu w transporcie, modelowanie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw transportowych, logistycznych i  spedycyjnych, ekonomiczne i techniczne podstawy budowy pojazdów samochodowych, projektowanie działalności firm transportowych, logistycznych i spedycyjnych, strategie konkurencji współczesnych firm transportowych, logistycznych i  spedycyjnych, analiza ekonomiczna w transporcie, logistyce i spedycji.

Przedmioty te realizowane są przez doświadczonych nauczycieli akademickich oraz praktyków związanych z branżą TSL.

 

Dla kogo?

Specjalność ekonomika transportu i logistyki adresowana jest do wszystkich, którzy chcą być profesjonalnie przygotowani do samodzielnej pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w branży Transport-Spedycja-Logistyka.

 

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent specjalności ekonomika transportu i logistyki posiada praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy procesów logistycznych i transportowych,
 • zarządzania procesami logistycznymi,
 • planowania i organizacji łańcucha dostaw,
 • planowania i tworzenia systemów logistycznych,
 • zastosowania logistycznych narzędzi informatycznych i technologii informatycznych,
 • zarządzania flotą transportową w przedsiębiorstwie,
 • kalkulacji i optymalizacji kosztów transportu,
 • przepisów celnych i przewozowych.

 

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w:

 • przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych,
 • centrach logistycznych, przedsiębiorstwach kurierskich i magazynowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • przedsiębiorstwach zaopatrzenia i dystrybucji,
 • może również podjąć własną działalność gospodarczą.