bip

Ekonomia – I Stopień

Dostępne w miastach

Misja kierunku

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ekonomicznych. Studia przygotowują do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Wiedza, umiejętności i kompetencje pozwalają na uzyskanie pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i prywatnych) – głównie na stanowiskach operacyjnych w kraju i za granicą. Absolwent posiada także niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej. Potrafi poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Absolwent jest dobrze przygotowany do podjęcia kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Studentom oferujemy możliwość odbywania praktyk zawodowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki wieloletniej współpracy z partnerami zagranicznymi nasi studenci mogą odbywać praktyki w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji i innych miejscach na świecie. Praktyki zawsze łączymy z nauką języka obcego


Organizacja studiów

Studia trwają sześć semestrów, zarówno w systemie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Studia mają profil praktyczny – co oznacza duży udział zajęć praktycznych w planie studiów: warsztaty, laboratoria, ćwiczenia, konwersatoria i praktyki zagraniczne. Zajęcia kończą się egzaminem dyplomowym. Słuchacze uzyskują tytuł licencjata.


Kontynuacja nauki

Absolwent studiów I stopnia może kontynuować naukę na studiach magisterskich kierunku: Ekonomia lub na kierunkach pokrewnych bądź też na studiach podyplomowych.

Co zyskujesz studiując Ekonomię w StSW

 • dostęp do aktualnej wiedzy,
 • zajęcia z praktykami,
 • kształcenie nastawione na umiejętności i rozwijanie kreatywności,
 • rozwój kompetencji społecznych: praca w grupach, podnoszenie efektywności umiejętności komunikacyjnych, budowanie poczucia własnej wartości itp.,
 • możliwość odbycia praktyk w firmach krajowych,
 • możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus Plus.

Specjalności

Zarządzanie procesem zmian i Design Thinking

Cel

Celem kształcenia na tej specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń niezbędnych w dziedzinie zarządzania procesami i projektami w organizacjach. Kształcenie wykorzystuje najnowsze koncepcje konkurencyjności i modele biznesowe, w tym głównie metodologię Design Thinking. Jest to metoda tworzenia innowacyjnych produktów i usług w oparciu o głębokie zrozumienie problemów i potrzeb użytkowników końcowych. Pozwala na kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych produktów, innowacyjnych technologii, usług, strategii, procesów, programów edukacyjnych, a nawet modeli biznesowych. Absolwenci przygotowani są do pracy w biznesie, przemyśle, edukacji czy administracji, gdzie wykorzystanie metody Design Thinking wspiera rozwój innowacji i daje gwarancję niestandardowych rozwiązań.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w firmach, korporacjach, fundacjach, szkołach i administracji na stanowiskach, gdzie programowane i wdrażane są zmiany poprzez innowacje, ale nie poprzez kopiowanie i ulepszanie, tylko poprzez wdrażanie oryginalnych rozwiązań opartych na głęboko rozpoznanych potrzebach użytkowników.

Praktyczny wymiar kształcenia

Zdobędziesz wiedzę m.in. w zakresie:

 • ogólnoekonomicznym, dotyczącą działania gospodarki w skali makro i mikro,
 • globalizacji i wpływu uwarunkowań międzynarodowych na gospodarkę, rynek i postęp,
 • specjalistycznej znajomości metod analizy finansowej, ekonomicznej i gospodarowania zasobami materialnymi,
 • przygotowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
 • istoty i znaczenia innowacyjności w budowaniu konkurencyjność organizacji,
 • metodologii Design Thinking.

Rozwijasz umiejętności m. in. w zakresie:

 • analizowania warunków i przebiegu procesów gospodarczych,
 • podejmowania decyzji dotyczących przyjmowanych modeli biznesowych i kierunków zmian,
 • analizowania zmian zachodzących na rynku i potrzeb użytkowników końcowych produktów i usług,
 • programowania procesu zmian,
 • wykorzystania metodologii Design Thinking do wyznaczania kierunków rozwoju.

Perspektywy zawodowe

Po ukończeniu studiów znajdziesz pracę w:

 • firmach i korporacjach nastawionych na elastyczne dopasowanie się do zmian na rynku i w potrzebach klientów,
 • własnej firmie zbudowanej na innowacyjnym pomyśle odpowiadającym na niezaspokojone potrzeby klientów,
 • instytucjach samorządowych wdrażających ideę inteligentnych specjalizacji,
 • instytucjach otoczenia biznesu oferujących usługi i doradztwo w zakresie zarządzania zmianami,
 • instytucjach oświatowych nastawionych na wdrażanie innowacyjnych metod nauczania.

Ekonomika i finanse przedsiębiorstw

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń z zakresu rachunkowości wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności przez wszystkie przedsiębiorstwa i inne organizacje zgodnie z polskimi i unijnymi regulacjami prawa bilansowego i podatkowego.

Dla kogo?

Specjalność adresowana jest do wszystkich, którzy chcą podjąć pracę w różnych instytucjach rynku finansowego i organizacjach gospodarczych, takich jak: banki, biura rachunkowe, fundusze emerytalne, towarzystwa ubezpieczeniowe, jednostki administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowo-handlowe, firmy konsultingowe, giełdy.

Praktyczny wymiar kształcenia

 • absolwent ma podstawową wiedzę w zakresie sposobów postrzegania oraz metod pomiaru i wyceny, a także zasad dokumentacji i ewidencji składników majątku, źródeł finansowania i zdarzeń gospodarczych w podmiotach gospodarczych, w tym m.in. w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • posiada ogólną wiedzę o formach i sposobach komunikowania informacji finansowych,
 • absolwent zna podstawowe zasady i mechanizmy oraz specyfikę prowadzenia gospodarki finansowej przez podmioty gospodarcze, jednostki sektora finansów publicznych
  i gospodarstwa domowe oraz podstawowe ryzyka towarzyszące tej gospodarce,
 • zna podstawowe metody, techniki analizy kondycji finansowej podmiotów gospodarczych, metody, techniki wyceny prostych instrumentów finansowych; procedury, techniki i narzędzia kontroli sprawdzających i zarządczych oraz procedury, techniki i narzędzia postępowań audytowych,
 • posiada wiedzę w zakresie krajowego prawa gospodarczego, w tym bilansowego, finansowego, podatkowego, bankowego, ubezpieczeniowego; wiedzę na temat struktury systemu finansowego oraz systemu podatkowego.

Perspektywa zawodowa

Studia przygotowują do pracy w:

 • zarządach i radach nadzorczych przedsiębiorstw,
 • komórkach księgowości, rachunku kosztów, controllingu, kontroli wewnętrznej przedsiębiorstw,
 • komórkach analizy ekonomicznej, analizy finansowej, planowania finansowego, zarządzania ryzykiem,
 • instytucjach bankowych, ubezpieczeniowych, biurach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych, otwartych funduszach emerytalnych,
 • publicznej administracji rządowej i samorządowej, instytucjach świadczących usługi publiczne (np. edukacyjne, zdrowotne, zapewnienia porządku publicznego), agencjach rozwoju regionalnego, funduszach celowych,
 • instytucjach kontrolnych (kontroli skarbowej, celnej, regionalnych izbach obrachunkowych,
 • biurach rachunkowych,
 • firmach konsultingowych i audytorskich,
 • firmach doradztwa finansowego,
 • kancelariach podatkowych.

Hotelarstwo i turystyka

Cel

Celem kształcenia na studiach I stopnia, specjalność: hotelarstwo i turystyka jest nabycie wiedzy o funkcjonowaniu gospodarki rynkowej i zachowaniu się podmiotów gospodarczych w warunkach silnej konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży turystycznej, nabycie umiejętności organizowania i obsługi różnego rodzaju imprez turystycznych oraz świadczenia szerokiej gamy usług turystycznych oferowanych przez biura podróży i zakłady hotelarskie, czy wreszcie nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw kierowania przedsiębiorstwem turystycznym.

Dla kogo?

Studia dla osób przedsiębiorczych i aktywnych, ciekawych świata i lubiących podróżować.

Teoretyczna wiedza zdobyta podczas wykładów weryfikowana jest nie tylko podczas ćwiczeń i konwersatoriów, ale również podczas wyjazdów na ciekawe praktyki.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie:

 • kompleksowego świadczenia usług hotelarskich i gastronomicznych (dział marketingu; reklama i promocja, zarządzanie, praca w recepcji, w restauracjach, barach, pubach i in.),
 • organizacji i techniki pracy w obiektach hotelarskich i gastronomicznych,
 • zarządzania w branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej,
 • profesjonalnej obsługi klienta,
 • swobodnego posługiwania się językiem angielskim i drugim wybranym językiem obcym.

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności znajdzie zatrudnienie w następujących typach placówek:

 • biura podróży, ośrodki wypoczynkowe i rekreacyjne, pensjonatach,
 • sektor hotelowy, restauracyjny na statkach pasażerskich morskich i śródlądowych,
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe,

Przygotowanie zawodowe zapewnia zdobyta wiedza z zakresu zarządzania, problematyki ekonomicznej, finansowej i marketingu w sferze usług turystycznych i hotelarskich.

Przykładowe miejsca pracy:

 • hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe,
 • firmy zajmujące się organizacją szkoleń i wyjazdów integracyjnych,
 • firmy organizujące kongresy i konferencje,
 • sektor hotelowy, restauracyjny na statkach pasażerskich morskich i śródlądowych,
 • firmy zajmujące się rozwojem sieci hotelowych i pozyskiwaniem nowych miejsc pod ich budowę,
 • własne przedsiębiorstwo świadczące usługi noclegowe i gastronomiczne.

Ekonomika jednostek samorządu terytorialnego

Cel

Celem studiów licencjackich na specjalności: Ekonomika jednostek samorządu terytorialnego jest kształcenie absolwentów przygotowanych z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania administracji publicznej i gospodarczej, z uwzględnieniem odpowiedniej wiedzy prawnej, ekonomicznej oraz wiedzy o społeczeństwie, zwłaszcza związanej z funkcjonowaniem organizacji i zbiorowości ludzkich.

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do osób pragnących podjąć pracę bądź zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych w sferze administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji pozarządowych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent tej specjalności:

 • ma wiedzę o teoriach wyboru ekonomicznego i społecznego w skali lokalnych
  i regionalnych układów terytorialnych,
 • ma wiedzę dotyczącą społecznych i gospodarczych funkcji samorządów terytorialnych oraz podmiotów gospodarki samorządowej. Zna procedury postępowania administracyjnego w samorządzie terytorialnym. Ma wiedzę nt. nowoczesnych sposobów organizacji administracji publicznej (e-administracji),
 • ma wiedzę w zakresie gospodarki lokalnej i ekonomiki miasta,
 • ma wiedzę o finansach samorządów terytorialnych,
 • ma wiedzę dotyczącą społeczeństwa obywatelskiego oraz lokalnym i regionalnym kapitale społecznym,
 • ma wiedzę o podmiotach oraz zasadach i procedurach stanowienia prawa lokalnego,
 • zna teorie dotyczące innowacyjności i konkurencyjności gospodarki lokalnej i regionalnej,
 • zna metod gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych statystycznych dla lokalnych i regionalnych jednostek terytorialnych.

Perspektywa zawodowa

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach sektora publicznego, administracji rządowej, biur obrotu nieruchomościami, urzędach wojewódzkich, urzędach miast i gmin, starostwach powiatowych, w sektorze organizacji pozarządowej, może również znaleźć zatrudnienie w firmach prywatnych w charakterze menadżera i specjalisty, który zajmuję się działalnością z zakresu bankowości, finansów i ubezpieczeń.

Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw

Cel

Celem kształcenia na specjalności jest dostarczenie studentom wiedzy, praktycznych umiejętności i podstawowych doświadczeń dobrze przygotowujących do rozwiązywania problemów ekonomicznych i podejmowania racjonalnych decyzji na różnych szczeblach zarządzania jednostką gospodarczą.

Dla kogo?

Oferta studiów skierowana jest do osób zainteresowanych poszerzaniem i pogłębianiem wiedzy z zakresu ekonomiki oraz gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi.

Praktyczny wymiar kształcenia

Absolwent zdobędzie wiedzę m.in. w zakresie:

 • ogólnoekonomicznym, dotyczącej działania gospodarki w skali makro i mikro,
 • globalizacji i wpływu uwarunkowań międzynarodowych na gospodarkę, rynek i postęp,
 • podstaw rachunkowości i analizy sprawozdań finansowych,
 • specjalistycznej znajomości metod analizy finansowej, ekonomicznej i gospodarowania zasobami materialnymi,
 • przygotowania i samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej,
 • zarządzania zasobami ludzkimi i współpracy z innymi uczestnikami procesów gospodarczych,
 • wykorzystania informatycznych programów finansowych do podejmowania decyzji.

Perspektywa zawodowa

Absolwent tej specjalności będzie nie tylko przygotowany do prowadzenia własnego biznesu, ale także do podejmowania pracy w jednostkach gospodarczych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Ponadto uzyskane umiejętności i kompetencje dają podstawy do efektywnego i konkurencyjnego działania na regionalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy, swobodnego komunikowania się w sprawach zawodowych w europejskiej przestrzeni społeczno-gospodarczej oraz umiejętnego wykorzystywania technologii informacyjnych.