bip

Działalność koła naukowego Pedagogów

W ramach założonych działań doskonalących wiedzę, umiejętności i kompetencje w roku akademickim postanowiono położyć główny nacisk na rozwój osobisty, którego doskonalenie może przyczynić się do osiągnięcia sukcesu. W obecnym czasie istnieją poważne trudności z odnalezieniem się na rynku pracy, zatem zarówno wiedza teoretyczna, jak i ćwiczenia warsztatowe pozwolą na wyeksponowanie najbardziej wartościowych cech młodego człowieka, rozbudzą jego potrzeby, wzmocnią aktywność i kreatywność w działaniu.

Niezwykle ważną sprawą w doskonaleniu kompetencji tzw. kluczowych jest sprawna umiejętność posługiwania się różnymi programami informatycznymi. W szkołach i placówkach oświatowych bardzo popularnym programem jest: System Zarządzania Szkołą, stąd na bazie analizy tego programu w ramach pierwszego w tym roku spotkania członków koła naukowego – przeanalizowano cele, zasady oraz poszczególne działy i obszary struktury placówki objęte systemem. Spotkanie było tym bardziej interesujące, iż zaproszony gość – instruktor Dyrektor szkoły prezentował program i omawiał jego poszczególne działy. W przyszłości mogą być studentom przydatne tego typu doświadczenia.

W codziennym życiu nie zawsze jest czas na konstruktywne przemyślenie parametrów własnego rozwoju, dlatego też następne spotkanie poświęcone zostało tej problematyce, ale w kontekście pozytywnego myślenia. Przygotowane przez studentów wystąpienia wywołały falę dyskusji, która zaowocowała pewnymi wnioskami i wskazówkami na przyszłość.
A przeprowadzone zajęcia warsztatowe pozwoliły na uaktywnienie różnych cech osobowości oraz zapoznały z zasadami treningu autogennego. Młodzi ludzie, często zagubieni w szarej codzienności nie lubią się chwalić, nie wykorzystują swoich atutów, mocnych stron, mają obniżony poziom wartości, żyją w ciągłym stresie i tego typu rozmowy, dyskusje i ćwiczenia warsztatowe pomagają im wzmocnić swoje JA, uświadamiają potrzebę doskonalenia i docenienia tego, co posiadają, a także uczą pracy nad kształtowaniem pozytywnych cech osobowości pedagoga.

Kolejnym etapem pracy nad rozwojem osobowości było spotkanie z psychologiem i przygotowany przez studentów referat dotyczący konfliktu, sposobów rozwiązywania oraz radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, stresowych. Takie sytuacje nie są studentom obce, bowiem każdy egzamin, a nawet wystąpienie publiczne sprawia niektórym trudności. Jednakże posiadając odpowiednią wiedzę i wykorzystując pewne techniki studenci mogą sobie wypracować pewien sposób radzenia sobie w sytuacjach problemowych, przygotować swój organizm na w miarę bezpieczne i konstruktywne funkcjonowanie.

Umiejętność opanowywania stresu i innych reakcji emocjonalnych w ramach ćwiczeń warsztatowych kontynuowana była w dalszej części prac koła, gdzie odbyło się spotkanie na bazie przygotowanego przez studentów referatu z funkcjonariuszem Aresztu Śledczego w Kielcach. Gość opowiadając o specyfice pracy oraz pełnionej funkcji i realizacji zadań ukazywał wartość inteligencji emocjonalnej, wskazywał na pewne kierunki pracy nad własna osobowością. Dyskusja oscylowała wokół sloganu: <wolny kraj, wolno mówić wszystko> i ukazywała walory inteligencji emocjonalnej, atrybuty adekwatnego panowania nad emocjami i przekierowania sił na inne źródła i obiekty. Niezwykle ciekawe spotkanie zakończono serią krótkich ćwiczeń ewaluacyjnych.

Kolejnym etapem pracy Koła był temat: droga do sukcesu, tym razem na bazie pewnych wytycznych studenci mieli za zadanie wytyczenie własnej drogi rozwoju, oni prowadzili zajęcia w grupach, zaś liderzy grup omawiali ważne aspekty i poszczególne atuty osobowości ukierunkowujące działanie jednostki na sukces. Studenci uświadamiali sobie w trakcie prac, że życie składa się z małych i dużych sukcesów i dla każdego z nich ma on inny wymiar i inny wydźwięk. Inaczej też reagują oni sami na taka sytuację i inaczej może reagować otoczenie, zatem należy wytyczać sobie własne kierunki działań ale w oparciu o realia i rzeczywistość społeczną. Spotkanie zakończono rysunkiem pomocnej dłoni, jako zadania ewaluacyjnego.

Kolejnym tematem realizowanym w ramach działalności naukowej była analiza funkcjonowania podstawowych instytucji oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych. Przygotowane przez studentów materiały pozwoliły poznać takie placówki, jak: szkoła podstawowa, dom dziecka, rodzina, zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Podstawowe wiadomości odnośnie zasad funkcjonowania tych placówek pozwolą studentom przygotowywać się do pracy oraz dokonywać wyboru miejsc praktyk zgodnie z zadeklarowaną specjalnością. Poznano również podstawowe przepisy prawne i zasady tworzenia tych placówek. W trakcie dyskusji wymieniano poglądy dotyczące realizacji procesu wychowania
i resocjalizacji dzieci i młodzieży.

W celu doskonalenia wiedzy i umiejętności studentom przedstawiono ofertę współpracy z Uczelnianym Biurem Karier oraz zaprezentowano możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju projektach, programach, kursach i szkoleniach, pozwalających na kształtowanie dodatkowych kompetencji.

Analiza podejmowanej problematyki z pewnością pozostawi pewien ślad, ale oprócz tego studenci aktywnie uczestniczą w życiu Uczelni, w okolicznościowych akcjach charytatywnych, wyjazdach na Targi, w programie Erasmus, w działaniach promocyjnych i pracach naukowych. Wiele z nich to ludzie na ogół pracujący zawodowo, posiadający własne rodziny, zatem posiadający ograniczony czas wolny, jednakże tym bardziej cieszy ich aktywność i plany własnego rozwoju.

W ramach całorocznej działalności Koła studenci mieli również możliwość uczestnictwa konferencjach, w różnego rodzaju imprezach uczelnianych, czy też organizowanych akcjach okolicznościowych.

Działania te pobudzają aktywność i pozwalają realizować marzenia i plany życiowe.