bip

Działalność koła naukowego Meritum

Miniony rok akademicki Koła Naukowego przeznaczony został na realizację zagadnień poszerzających wiedzę i płaszczyznę oddziaływań resocjalizacyjnych. Na pierwszym spotkaniu został ułożony i zaakceptowany plan pracy na cały rok oraz zdołano przeanalizować pierwsze, priorytetowe zagadnienie dotyczące prezentacji przedmiotów i ich treści programowych dla tej specjalności. Studenci mieli możliwość wypowiedzieć się w kwestii zaplanowanych tematów, ilości godzin i form realizacji poszczególnych zagadnień. W wyniku dyskusji powstała koncepcja zajęć w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz spotkania z wychowankami. Co do treści programowych nie było uwag, gdyż studenci studiów licencjackich na drugim roku rozpoczynają kształcenie specjalnościowe, które kontynuują w ostatnim roku studiów.

Kolejnym tematem realizowanym w tamach działalności naukowej była analiza funkcjonowania podstawowych instytucji oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych, terapeutycznych
i resocjalizacyjnych. Przygotowane przez studentów materiały pozwoliły poznać takie placówki jak: szkoła podstawowa, dom dziecka, rodzina, zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy. Podstawowe wiadomości odnośnie zasad funkcjonowania tych placówek pozwolą studentom przygotowywać się do pracy oraz dokonywać wyboru miejsc praktyk zgodnie z zadeklarowaną specjalnością. Poznano również podstawowe przepisy prawne i zasady tworzenia tych placówek. W trakcie dyskusji wymieniano poglądy dotyczące realizacji procesu wychowania
i resocjalizacji dzieci i młodzieży.

W trakcie pracy pedagogicznej niezwykle ważne znaczenie ma odpowiednia diagnoza. Ona bowiem określa kierunek i rodzaj stosowanych oddziaływań pedagogicznych. Stąd kolejnym zadaniem realizowanym w ramach prac Koła było poznanie podstawowych arkuszy diagnostycznych, na podstawie których odbywa się kierowanie dzieci i młodzieży do odpowiednich placówek oraz ukierunkowuje się system oddziaływań według indywidualnych planów. Studenci nie kryli swojego zdziwienia, jak wnikliwe badania są przeprowadzane i jak trudno jest postawić jednolitą diagnozę. Czynności diagnostyczne, mimo swej różnorodności musza być przeprowadzane w sposób obiektywny i ukierunkowane na wsparcie i pomoc każdemu podopiecznemu stosownie do jego potrzeb i możliwości psychofizycznych. Studenci mieli możliwość dokonania próby diagnozy pod okiem specjalisty.

W celu zapobiegania powstawania różnego rodzaju sytuacji ryzykownych, bądź też zagrożeń podejmowane są w wielu placówkach czynności i działania profilaktyczne. Stąd kolejnym elementem poszerzającym wiedzę było spotkanie członków Koła dotyczące projektowania zajęć w ramach programu profilaktycznego. Na wstępie studenci mieli możliwość wysłuchania referatu przygotowanego przez opiekuna, a następnie zapoznali się z przygotowanym zestawem różnych programów profilaktycznych. W trakcie prac analitycznych zwracano uwagę na najczęściej pojawiającą się tematykę, rodzaje działań oraz system monitoringu i ewaluacji. Przedyskutowano wiele aspektów, czego konkluzja była konieczność realizacji programów profilaktycznych.

Mając na względzie łączenie powyższych treści kolejnym zagadnieniem poddanym analizie była rola poradni psychologiczno-pedagogicznej we wsparciu szkół i placówek w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży, na podstawie przygotowanego przez studenta materiału odnośnie pracy Poradni we Wrocławiu. W artykule zwrócono szczególna uwagę na wczesną diagnostykę problemów przystosowawczych i rozwojowych, mediacje rówieśnicze, mediacje w sytuacji rozwodu rodziców, rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców dzieci i młodzieży sprawiających problemy wychowawcze, interwencje kryzysowe, sądy rodzinne i kuratelę sadową. Studenci mieli możliwość poznać rodzaje działań poradni, a także szeroko rozumianą wielopłaszczyznową współpracę wokół problemu danego dziecka. Powstała dyskusja nie rozwiązała problemów, ale pozwoliła zasygnalizować pewne ważne aspekty pracy pedagogicznej, zwłaszcza ukierunkowanej na działania resocjalizacyjne.

Kolejnym ważnym punktem posiedzeń Koła Naukowego była analiza problematyki uzależnień, w tym analiza problemu alkoholizmu jako zjawiska społecznego. Każdy z uczestników przygotował materiały, które referował i w wyniku dyskusji udało się określić najważniejsze parametry dotyczące uwarunkowań powstawania choroby alkoholowej, jej objawów oraz skutków zarówno zdrowotnych, rodzinnych, jak i społecznych. Przygotowane przez opiekuna materiały tematyczne oraz broszury informacyjne pozwoliły na poznanie lokalnych miejsc, gdzie udzielana jest pomoc i wsparcie osobom uzależnionym i ich rodzinom. Wymieniono stowarzyszenia i lokalne organizacje pozarządowe zajmujące się udzielaniem pomocy rodzinom i dzieciom z rodzin patologicznych.

W celu doskonalenia wiedzy i umiejętności studentom przedstawiono ofertę współpracy z Uczelnianym Biurem Karier oraz zaprezentowano możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju kursach i szkoleniach, pozwalających na kształtowanie dodatkowych kompetencji.