bip

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Dostępne w miastach

Misja

Edukacja służąca zapewnieniu profesjonalnej wiedzy, zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji społecznych, należycie przygotowujących do służby i pracy kadry dla służb mundurowych państwa, przyszłych pracowników instytucji państwowych oraz firm prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony. (link do efektów)


Organizacja studiów

Studia pierwszego stopnia (licencjackie) trwają trzy lata (sześć semestrów). Są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się dwa razy w miesiącu na zjazdach sobotnio-niedzielnych).


Kontynuacja nauki

Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia na tym samym kierunku lub pokrewnym w każdej uczelni w kraju prowadzącej takie studia.


Co zyskujesz studiując bezpieczeństwo wewnętrzne w StSW

Wybierając kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne student ma pewność, że proces kształcenia ukierunkowany jest na niego i tak skonstruowany, aby stymulować ich do myślenia twórczego i planowania własnego rozwoju.

Studenci są zachęcani do podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw wykraczających poza kształcenie kierunkowe (przynależności do kół naukowych związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach nieobjętych obowiązkiem kształcenia kierunkowego, stażach, itp.).

Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania naukowe uczestnicząc w projektach badawczych prowadzonych przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie i Nauk o Zdrowiu. Dużym atutem studiów jest – obok nowoczesnych form i metod kształcenia – profesjonalna kadra naukowo – dydaktyczna, niemal w 100% oparta na wykładowcach z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Równolegle ze studiami studenci mają możliwość uczestnictwa w kursach i szkoleniach organizowanych przez Uczelnię

Specjalności

Zarządzanie kryzysowe

Cel

Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego. W ramach tej specjalności studenci poznają: sposoby organizacji i funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego w tym instytucji zarządzania kryzysowego, techniki oraz środki zabezpieczenia obiektów w tym elementów infrastruktury krytycznej. Rozwijają umiejętności analizy zagrożeń bezpieczeństwa płynących z zachodzących procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych, kulturowych i pedagogicznych w skali państwowej i międzynarodowej. Uzyskują wiedzę na temat metod prognozowania sytuacji kryzysowych oraz szkolą i rozwijają umiejętności symulacji i analizy ich przebiegu. Poznają specyfikę bezpieczeństwa procesów logistycznych oraz zarządzania kryzysowego.

Dla kogo?

Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów szkół średnich, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze zarządzania kryzysowego.

Praktyczny wymiar kształcenia

Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).

Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +.

Perspektywy zawodowe

Specjalność: zarządzanie kryzysowe, przygotowuje absolwentów do pracy w administracji publicznej na stanowiskach odpowiedzialnych za kwestie obronności i zarządzania kryzysowego. Zapewnia również szkolenie z umiejętności korzystania z procedur i systemów teleinformatycznych używanych w zarządzaniu kryzysowym oraz systemów technicznego zabezpieczenia w obiektach, coraz szerzej wykorzystywanych w przedsiębiorstwach na stanowiskach zarządzania ryzykiem.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona mienia (z kwalifikacjami detektywistycznymi)

Cel

Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym i bezpieczeństwa społecznego i porządku publicznego.

Powyższa specjalność oferuje studentom możliwość poznania systemów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ustroju służb gwarantujących bezpieczeństwo państwa. Ma za zadanie przygotować studentów do wykonywania czynności w zakresie profesjonalnej organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa. Studenci uzyskują wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki zagrożeń bezpieczeństwa publicznego, ochrony infrastruktury krytycznej, a także taktyki i techniki operacyjnej. Poznają i szkolą techniki samoobrony oraz umiejętności symulacji i analizy ich przebiegu.

Dla kogo?

Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów szkół średnich, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa.

Kierujemy ją do wszystkich, którzy swoja przyszłość wiążą z wykonywaniem zawodów związanych z rozwojem i bezpieczeństwem państwa, w jednostkach służb cywilnych oraz do osób zatrudnionych w resortach służb mundurowych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).

Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +. Absolwenci tej specjalności mogą ubiegać się o licencję detektywa.

Perspektywy zawodowe

Koncepcja kształcenia na tym kierunku i poziomie studiów, zakładająca praktyczny profil kształcenia, osadza wiedzę w kontekście możliwości jej wykorzystania w różnych obszarach działalności zawodowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, m.in. w policji, służbach specjalnych, straży pożarnej, straży granicznej, krajowej administracji skarbowej, firmach detektywistycznych, w firmach ochrony osób i mienia, także przy realizacji projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych środowisk lokalnych.

Będą mogli również podjąć zatrudnienie w placówkach i instytucjach zajmujących się pomocą społeczną, organizacjach pozarządowych realizujących działania prewencyjne, profilaktyczne, wreszcie w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa.