bip

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Studia drugiego stopnia

Dostępne w miastach

Misja

Edukacja służąca zapewnieniu profesjonalnej, pogłębionej wiedzy, zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji społecznych, należycie przygotowujących do służby i pracy  kadry dla służb mundurowych państwa, przyszłych pracowników instytucji państwowych oraz firm prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony.

Organizacja studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają dwa lata (cztery semestry). Są prowadzone  w  formie  niestacjonarnej (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na zjazdach sobotnio-niedzielnych).

Kontynuacja nauki

Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie)na tym samym kierunku lub pokrewnym w każdej uczelni akademickiej w kraju prowadzącej takie studia.

Co zyskujesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w StANS

Wybierając kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne student ma pewność, że proces kształcenia ukierunkowany jest na niego i tak skonstruowany, aby stymulować ich do myślenia twórczego i planowania własnego rozwoju.

Studenci są zachęcani do podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw wykraczających poza kształcenie kierunkowe (przynależności do kół naukowych związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach nieobjętych obowiązkiem kształcenia kierunkowego, stażach, itp.).

Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania naukowe uczestnicząc w projektach badawczych prowadzonych przez Instytut  Nauk o Bezpieczeństwie.  Dużym atutem studiów jest –  obok nowoczesnych form i metod kształcenia –  profesjonalna kadra naukowo – dydaktyczna, niemal w 100%  oparta na wykładowcach z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Równolegle ze studiami studenci mają możliwość uczestnictwa w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez Uczelnię.

Specjalności

Zarządzanie kryzysowe i ratownictwo (z możliwością ukończenia Kwalifikowanego Kursu Pierwszej Pomocy)

Cel
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w pogłębioną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie zarządzania kryzysowego. W ramach tej specjalności studenci poznają: praktyczne aspekty funkcjonowania instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym instytucji zarządzania kryzysowego, techniki oraz środki zabezpieczenia obiektów w tym elementów infrastruktury krytycznej. Rozwijają umiejętności analizy zagrożeń bezpieczeństwa płynących z zachodzących procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych, prawnych i kulturowych w skali państwowej i międzynarodowej. Nabywają umiejętność opracowywania prostych modeli dotyczących bezpieczeństwa w ujęciu geopolitycznym. Uzyskują rozszerzoną wiedzę na temat metod prognozowania sytuacji kryzysowych oraz szkolą i rozwijają umiejętności symulacji i analizy ich przebiegu. Poznają specyfikę bezpieczeństwa procesów logistycznych oraz zarządzania logistycznego w sytuacjach kryzysowych. Uzyskują możliwość zdobycia kwalifikacji KPP w zakresie ratownictwa.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze zarządzania kryzysowego.

Praktyczny wymiar kształcenia
Aplikacyjny charakter studiów drugiego stopnia, budujący pogłębioną wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).
Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +.

Perspektywy zawodowe
Specjalizacja Zarządzanie Kryzysowe, przygotowuje absolwentów do pracy w administracji publicznej na stanowiskach odpowiedzialnych za kwestie obronności i zarządzania kryzysowego. Zapewnia również szkolenie z umiejętności korzystania z procedur i systemów teleinformatycznych używanych w zarządzaniu kryzysowym oraz systemów technicznego zabezpieczenia w obiektach, coraz szerzej wykorzystywanych w przedsiębiorstwach na stanowiskach zarządzania ryzykiem.

Bezpieczeństwo i ochrona ludności

Cel
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w pogłębioną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie bezpieczeństwa państwa i szeroko rozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.
Dana specjalność oferuje studentom możliwość poznania systemów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ustroju służb gwarantujących bezpieczeństwo państwa. Ma za zadanie przygotować studentów do wykonywania czynności w zakresie profesjonalnej organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa. Studenci uzyskują poszerzoną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie kierowania bezpieczeństwem państwa oraz poznają strategie zapobiegania przestępczości , która ze względu na transnarodowy charakter niesie ze sobą szczególne wyzwanie dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego.
Nabierają również umiejętności z zakresu kierowania bezpieczeństwem państwa oraz umiejętności symulacji i analizy ich przebiegu. Tworzą siatki bezpieczeństwa i mapy zagrożeń społeczności lokalnych.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa.
Kierujemy ją do wszystkich, którzy swoja przyszłość wiążą z wykonywaniem zawodów związanych z rozwojem i bezpieczeństwem państwa, w jednostkach służb cywilnych oraz do osób zatrudnionych w resortach służb mundurowych.

Praktyczny wymiar kształcenia
Aplikacyjny charakter studiów drugiego stopnia, budujący pogłębioną wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).
Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +.

Perspektywy zawodowe
Koncepcja kształcenia na tym kierunku i poziomie studiów, zakładająca praktyczny profil kształcenia, osadza wiedzę w kontekście możliwości jej wykorzystania w różnych obszarach działalności zawodowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, m.in. w policji, służbach specjalnych, straży pożarnej, straży granicznej, krajowej administracji skarbowej, firmach detektywistycznych, w firmach ochrony osób i mienia, także przy realizacji projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych środowisk lokalnych.
Będą mogli również podjąć zatrudnienie w placówkach i instytucjach zajmujących się szeroko i pomocą społeczną, organizacjach pozarządowych realizujących działania prewencyjne, profilaktyczne i pomocy społecznej, wreszcie w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Absolwenci tej specjalności (po wpisaniu na listę pracowników ochrony) mogą byś zatrudnieni na stanowiskach kierownika do spraw bezpieczeństwa, służb informacyjnych i służb porządkowych.

Profilaktyka bezpieczeństwa i interwencja kryzysowa

W przygotowaniu…

Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

W przygotowaniu…