bip

Bezpieczeństwo wewnętrzne – Studia drugiego stopnia

Dostępne w miastach

Misja

Edukacja służąca zapewnieniu profesjonalnej, pogłębionej wiedzy, zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, umiejętności i kompetencji społecznych, należycie przygotowujących do służby i pracy  kadry dla służb mundurowych państwa, przyszłych pracowników instytucji państwowych oraz firm prywatnych sektora bezpieczeństwa i ochrony.

Organizacja studiów

Studia drugiego stopnia (magisterskie) trwają dwa lata (cztery semestry). Są prowadzone w  formie  niestacjonarnej (zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu na zjazdach sobotnio-niedzielnych).

Kontynuacja nauki

Absolwent ma możliwość kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia (studia doktoranckie)na tym samym kierunku lub pokrewnym w każdej uczelni akademickiej w kraju prowadzącej takie studia.

Co zyskujesz studiując Bezpieczeństwo wewnętrzne w StANS

Wybierając kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne student ma pewność, że proces kształcenia ukierunkowany jest na niego i tak skonstruowany, aby stymulować ich do myślenia twórczego i planowania własnego rozwoju.

Studenci są zachęcani do podejmowania wszelkiego rodzaju inicjatyw wykraczających poza kształcenie kierunkowe (przynależności do kół naukowych związanych z różnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego, uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach nieobjętych obowiązkiem kształcenia kierunkowego, stażach, itp.).

Mogą oni rozwijać swoje zainteresowania naukowe uczestnicząc w projektach badawczych prowadzonych przez Instytut  Nauk o Bezpieczeństwie.  Dużym atutem studiów jest –  obok nowoczesnych form i metod kształcenia –  profesjonalna kadra naukowo – dydaktyczna, niemal w 100%  oparta na wykładowcach z praktycznym przygotowaniem zawodowym. Równolegle ze studiami studenci mają możliwość uczestnictwa w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach organizowanych przez Uczelnię.

Specjalności

Zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych

Cel
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności praktyczne
i kompetencje do zarządzania zasobami personalnymi, technicznymi, finansowymi informacyjnymi w celu przeciwdziałania zagrożeniom, a także podczas likwidacji ich skutków w ramach zarządzania kryzysowego w podmiotach administracji rządowej i pozarządowej. Główny nacisk w koncepcji kształcenia położony zostanie na ukształtowanie wśród studentów umiejętności identyfikacji i ewaluacji zagrożeń bezpieczeństwa o potencjale kryzysowym, stosowania procedur podczas reagowania kryzysowego w celu maksymalnej redukcji zagrożenia – w szczególności organizowania zabezpieczeń logistycznych ludności poszkodowanej oraz organizacji i przeprowadzania ewakuacji – a także optymalizacji procesów decyzyjnych w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi podmiotami bezpieczeństwa w czasie sytuacji kryzysowych.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów szkół średnich, pracowników administracji rządowej i samorządowej, służb mundurowych oraz prywatnych podmiotów prowadzących działalność w zakresie bezpieczeństwa chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze zarządzania kryzysowego oraz logistyki kryzysowej.

Praktyczny wymiar kształcenia
Aplikacyjny charakter studiów, budujący wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz zarządzaniem kryzysowym (w ramach praktyk zawodowych, czy wykonywanej pracy).
Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci specjalności zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych będą stanowić kadrę działów zaopatrzenia różnego rodzaju służb mundurowych, przede wszystkim Straży Pożarnej, Policji, Wojska Polskiego, służb ratowniczych oraz administracji publicznej (w szczególności jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim). Szeroka wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoli im precyzyjnie planować i realizować zaopatrzenie podczas sytuacji kryzysowych, takich jak np. klęski żywiołowe. Umiejętność szybkiego podejmowania właściwych decyzji o znaczeniu strategicznym, nabyta przez absolwentów podczas studiów na specjalności zarządzanie i logistyka w sytuacjach kryzysowych, będzie stanowić ich mocny atut oraz zapewniać im wymierną przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.

Bezpieczeństwo państwa i ochrona ludności (z kwalifikacjami kierownika do spraw bezpieczeństwa, służb porządkowych i służb informacyjnych)

Cel
Celem kształcenia na tej specjalności jest wyposażenie studenta w pogłębioną wiedzę, umiejętności praktyczne i kompetencje w zakresie bezpieczeństwa państwa i szerokorozumianego bezpieczeństwa wewnętrznego.
Dana specjalność oferuje studentom możliwość poznania systemów administracji bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ustroju służb gwarantujących bezpieczeństwo państwa. Ma za zadanie przygotować studentów do wykonywania czynności w zakresie profesjonalnej organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa. Studenci uzyskują poszerzoną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie kierowania bezpieczeństwem państwa oraz poznają strategie zapobiegania przestępczości , która ze względu na transnarodowy charakter niesie ze sobą szczególne wyzwanie dla organów bezpieczeństwa wewnętrznego.
Nabierają również umiejętności z zakresu kierowania bezpieczeństwem państwa oraz umiejętności symulacji i analizy ich przebiegu. Tworzą siatki bezpieczeństwa i mapy zagrożeń społeczności lokalnych.

Dla kogo?
Studia na tej specjalności kierowane są do absolwentów uczelni wyższych, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz służb mundurowych chcących zdobyć lub poszerzyć wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy w szeroko rozumianym sektorze bezpieczeństwa.
Kierujemy ją do wszystkich, którzy swoja przyszłość wiążą z wykonywaniem zawodów związanych z rozwojem i bezpieczeństwem państwa, w jednostkach służb cywilnych oraz do osób zatrudnionych w resortach służb mundurowych.

Praktyczny wymiar kształcenia

Aplikacyjny charakter studiów drugiego stopnia, budujący pogłębioną wiedzę w kontekście praktyki, pozwala na kształtowanie przede wszystkim praktycznych umiejętności, wspartych specjalistyczną wiedzą. Dodatkowym elementem, wzmacniającym praktyczny wymiar studiów jest możliwość osiągania części efektów uczenia się bezpośrednio w środowisku zawodowym, związanym z bezpieczeństwem wewnętrznym (w ramach praktyk zawodowych, wykonywanej pracy czy wolontariatu).
Realizacji praktycznej koncepcji studiów służą także – obok tradycyjnych form zajęć, tj. wykłady i ćwiczenia – zajęcia typowo praktyczne: warsztaty, gry symulacyjne i decyzyjne w przygotowanych laboratoriach komputerowych z profesjonalnym oprogramowaniem. Dodatkowo, studenci mają możliwość zdobywania wiedzy praktycznej podczas zagranicznych wyjazdów studyjnych (trzy-, czterodniowych), a także zajęć w ramach programu ERASMUS +.

Perspektywy zawodowe
Koncepcja kształcenia na tym kierunku i poziomie studiów, zakładająca praktyczny profil kształcenia, osadza wiedzę w kontekście możliwości jej wykorzystania w różnych obszarach działalności zawodowej związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, m.in. w policji, służbach specjalnych, straży pożarnej, straży granicznej, krajowej administracji skarbowej, firmach detektywistycznych, w firmach ochrony osób i mienia, także przy realizacji projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów społecznych środowisk lokalnych.
Będą mogli również podjąć zatrudnienie w placówkach i instytucjach zajmujących się szeroko i pomocą społeczną, organizacjach pozarządowych realizujących działania prewencyjne, profilaktyczne i pomocy społecznej, wreszcie w instytucjach oświatowych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz instytucjach podejmujących działalność w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa. Absolwenci tej specjalności (po wpisaniu na listę pracowników ochrony) mogą być zatrudnieni na stanowiskach kierownika do spraw bezpieczeństwa, służb informacyjnych i służb porządkowych.