bip

Nabór kandydatów do II kadencji Młodzieżowego Sejmiku

Masz od 15 do 24 lat? Chcesz brać aktywny udział w życiu regionu? Zostań radnym II kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Rekrutacja potrwa od 10 lutego  do 20 marca 2020r.

Młodzieżowy Sejmik ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Jego formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego (organizacja sesji plenarnych poprzedzonych posiedzeniami komisji problemowych).
Na młodzieżowych radnych czeka do 45 miejsc. Do zgłaszania kandydatur zapraszamy przewodniczących lub przedstawicieli młodzieżowych rad, reprezentantów samorządów uczniowskich, samorządów studenckich oraz organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą.

Jakie trzeba spełnić warunki?    
Kandydować mogą osoby w wieku od 15 lat (ukończonych w dniu zgłoszenia)
do 24 lat, posiadające status ucznia lub studenta, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego, które są członkami: młodzieżowych rad, samorządów uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządów studenckich albo organizacji pozarządowych pracujących z młodzieżą i na rzecz młodzieży.
Szczególnie zapraszamy osoby aktywne społecznie, które mają dużą motywację do pracy w ramach Młodzieżowego Sejmiku i będą w stanie pogodzić swoje obowiązki z zadaniami radnego.

Niezbędne dokumenty
Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego

Jak zgłosić kandydata?
Formularz zgłoszeniowy wypełnia kandydat. Musi go również podpisać osoba reprezentująca podmiot zgłaszający (młodzieżowa rada, szkoła, uczelnia).
W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest również podpis rodzica/opiekuna prawnego, złożony pod oświadczeniem wchodzącym w skład formularza.
Dokumenty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście pod adres:
Kancelaria Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
 z dopiskiem na kopercie: „Młodzieżowy Sejmik”.
Przy wyborze drogi pocztowej prosimy o nadanie listu poleconego (priorytet).

Do kiedy trwa rekrutacja?
Rekrutacja trwa do 20 marca 2020r.
O skuteczności nadesłania w terminie formularza zgłoszeniowego decyduje data stempla pocztowego, a o skuteczności złożenia – pieczęć wpływu;
Zgłoszenia nadesłane lub złożone po terminie oraz niekompletne nie zostaną rozpatrzone.

Kto dokonuje wyboru radnych Młodzieżowego Sejmiku?
Kapituła Młodzieżowego Sejmiku dokona wyboru  nowych radnych spośród kandydatów zgłoszonych przez młodzieżowe rady, samorządy uczniowskie, samorządy studenckie oraz organizacje pozarządowe.
Listę radnych Młodzieżowego Sejmiku zatwierdzi Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Ile trwa kadencja Młodzieżowego Sejmiku?
Kadencja będzie trwać dwa lata. Sesje Młodzieżowego Sejmiku i posiedzenia jego komisji odbywać się będą stosownie do potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Uprzejmie prosimy uwzględnić tę intensywność prac decydując się na kandydowanie.

W razie pytań prosimy o kontakt z Kancelarią Sejmiku: 41 342-11-00.