bip

Staropolska Akademia Nauk Stosowanych uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”!

To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym uczelniom, które cechują się prowadzeniem innowacyjnych programów studiów, podejmowaniem działań na rzecz kreowania wśród studentów kompetencji liderskich, posiadają najbardziej zaawansowane systemy doskonalenia jakości kształcenia wspierające edukację praktyczną studentów i wykazują się szerokim zakresem współpracy ze środowiskiem społeczno-gospodarczym.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni, cechujących się otwartością na potrzeby otoczenia zewnętrznego i wdrażających oryginalne projekty w zakresie współpracy z pracodawcami. Laureaci konkursu certyfikacyjnego zostali wyłonieni przez komisję ekspercką złożoną z uznanych naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i udokumentowany dorobek naukowy lub praktyczny w dziedzinie edukacji akademickiej lub zarządzania szkolnictwem wyższym. Ocena Uczelni została dokonana na podstawie m.in.: danych przekazanych przez Uczelnię w raporcie samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy i kariery zawodowe absolwentów, informacji środowiskowych, danych z dokumentów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznych Uczelni (w szczególności odnoszących się do programów studiów i jakości kształcenia).

29 czerwca br. w  Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” w Warszawie odbędzie się uroczystość wręczenia certyfikatu „Uczelnia Liderów”.
Z ramienia Uczelni wyróżnienie odbierze Rektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych – dr hab. Jolanta Góral–Półrola, prof. StANS.