bip

Pilotaż narzędzi walidacji dla projektu kwalifikacji rynkowej „Kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji przyszłości poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem gier dydaktycznych w tym łamigłówek logicznych”

W lipcu 2022 r. Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach zorganizował i przeprowadził pilotaż narzędzi walidacji dla opracowanego wcześniej projektu kwalifikacji rynkowej „Kształtowanie u dzieci i młodzieży kompetencji przyszłości poprzez realizację zajęć z wykorzystaniem gier dydaktycznych w tym łamigłówek logicznych”.

Proponowana kwalifikacja jest dla nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych oraz wychowania przedszkolnego paszportem do kształtowania u dzieci i młodzieży kompetencji przyszłości (poznawczych, społecznych oraz cyfrowych i technicznych) poprzez realizację zajęć  z wykorzystaniem łamigłówek logicznych i innych gier edukacyjnych.

Narzędzia walidacji testowane w ramach ww. pilotażu opracowane zostały również przez naszą Uczelnię.

Kwalifikacja powyższa opisana została przez 5 zestawów efektów uczenia się:

•             Zestaw 1. Rozpoznanie potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania kompetencji przyszłości;

•             Zestaw 2. Opracowanie programu oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z zakresu kształtowania kompetencji przyszłości;

•             Zestaw 3. Realizowanie zajęć z dziećmi i młodzieżą zgodnie z opracowanym programem oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych;

•             Zestaw 4. Monitorowanie u dzieci i młodzieży rozwoju kompetencji przyszłości z wykorzystaniem gier dydaktycznych w tym łamigłówek logicznych;

•             Zestaw 5. Podsumowanie realizacji zajęć z zakresu kształtowania u dzieci i młodzieży kompetencji przyszłości z wykorzystaniem gier dydaktycznych w tym łamigłówek logicznych.

Łącznie kwalifikację opisuje15 efektów uczenia się wraz z przyporządkowanymi do nich kryteriami weryfikacji – w sumie jest 51 kryteriów weryfikacji.

Głównym celem pilotażu narzędzi walidacji była analiza ich trafności, tj. sprawdzenia, czy przygotowane narzędzia rzeczywiście weryfikują efekty uczenia się i kryteria weryfikacji oraz czy sposób sformułowania pytań, zadań i poleceń jest zrozumiały dla kandydata oraz innych osób zaangażowanych w przeprowadzenie walidacji. Pilotaż narzędzi walidacji podsumowany został przez Raport (wraz z rekomendacjami) oraz prezentację multimedialną. Raport z powyższego pilotażu w wersji drukowanej znajduje się w bibliotece Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach oraz w filii StANS  w Myślenicach.