bip

Opracowanie 20 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych zgodnie
z umowami zawartymi z Instytutem Badań Edukacyjnych 

W czerwcu i grudniu 2022 r. (na podstawie umów zawartych Instytutem Badań Edukacyjnych w Warszawie) Dziekani instytutów Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach we współpracy z innymi pracownikami naukowymi opracowali 20 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego, czyli całość oferty naszej Uczelni.

Opisy powyższe zostały przygotowane w dwu wersjach językowych polskiej i angielskiej oraz zamieszczone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Opisy kompetencji absolwenta zostały wyrażone w kategoriach tego co absolwent wie, rozumie i potrafi wykonać, uwzględniały również poziom zaawansowania posiadanych wiadomości i umiejętności oraz samodzielności w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu ról w zespole/zarządzaniu zespołem.

Instytut Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych StANS koordynował wszystkie działania związane z: przygotowaniem ofert wykonania opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych, realizacją powyższych umów z IBE, a także z weryfikacją merytoryczną wyżej wymienionych opisów, ich zatwierdzeniem i rozliczeniem wykonanego dzieła.

Szczegóły:
– Koordynowanie opracowania 12 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych zgodnie z umową nr 150/2022 zawartą z Instytutem Badań Edukacyjnych
– Opracowanie 8 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych zgodnie z umową nr 427/2022 zawartą z Instytutem Badań Edukacyjnych

Zamieszczenie powyższych opisów w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji daje naszej uczelni możliwość prezentowania swojej oferty w europejskim systemie informowania o kursach i kwalifikacjach na portalu Europass oraz informacji o nadawanych kwalifikacjach na tle oferty innych uczelni realizujących podobne programy kształcenia w odniesieniu do Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) i Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK).

Dla osób korzystających z oferty dydaktycznej naszej Uczelni (kandydatów, studentów, pracodawców) opracowanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego oraz ich wprowadzenie do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji ma duże znaczenie, ponieważ zdecydowanie zwiększa dostęp do informacji publicznej o oferowanych programach kształcenia.

Dzięki zamieszczeniu opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego budowana jest WIARYGODNOŚĆ (informacji, kwalifikacji i uczelni), która stanowi podstawę do porównywania kwalifikacji, dokonywania wyborów, a także jest gwarancją jakości oferty dydaktycznej i jej związków z aspektami praktycznymi wykształcenia.