bip

Seminarium współpracy 14 grudnia 2018 roku

 W dniu 14 grudnia 2018 roku na Wydziale Zamiejscowym w Myślenicach odbyło się w spotkanie z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi w ramach Seminarium współpracy. 

Prodziekan dr Antoni Kasprzycki przywitał zaproszonych gości i przedstawił program spotkania. W krótkiej charakterystyce dr Antoni Kasprzycki przedstawił wydziały naszej uczelni, w tym wydziały zagraniczne oraz kierunki kształcenia. Obecnemu na spotkaniu panu Andrzejowi Pułka, Wicestaroście Powiatu Myślenickiego, pan Prodziekan złożył ogromne podziękowania dla władz powiatu za przychylność, życzliwość i dotychczasową, prosząc o dalszą efektywną współpracę. W dalszej części, pan Prodziekan przedstawił sprawozdanie z wydarzeń, które miały miejsce na naszym Wydziale również przy udziale instytucji współpracujących z uczelnią. 

Wystąpienia zaproszonych gości rozpoczęła dr Małgorzata Bajer, Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia w Starostwie Powiatowym w Myślenicach. Przedstawiając charakterystykę kierunku Pielęgniarstwa, zwróciła uwagę, iż kształcenie przyszłych pielęgniarek opiera się na kilku filarach, tj. współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Myślenicach także w ramach zajęć praktycznych, wsparcia bieżącej działalności, udziału w wydarzeniach związanych z realizacją zadań publicznych. Drugi filar to współdziałanie ze Starostwem Powiatowym w Myślenicach w formie organizacji i udziału w konferencjach tematycznych, działalności lokalnej np. Powiatowy Dzień Pielęgniarek i Położnych. Trzeci filar to nacisk na praktyczną naukę zawodu, czego przykładem jest podpisane porozumienie z Fundacją Bremer Heimstiftung, które dotyczy staży i praktyk dla studentów. 

Instytucją wspierającą społeczność lokalną w Myślenicach jest Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa. Pani Dyrektor OIKiP, mgr Sylwia Michalec-Jękot w swoim wystąpieniu od wyjaśnienia pojęcia kryzysu poprzez krótką historię interwencji kryzysowej przedstawiła istotę działalności OIKiP w Myślenicach, który powstał, jak sama mówi z jej marzeń,  gdy po osobistych przejściach zdrowotnych chciała utworzyć ośrodek dla przeciętnego człowieka. Obecnie pracownicy OIKiP w Myślenicach służą swoją pomoc przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, a myślenicki model interwencji kryzysowej na konferencji powiatów był przedstawiony jako wzorcowy.

W kolejnej części spotkania, Dziekan Wydziału Pedagogicznego w Kielcach, dr Tomasz Konopka, przedstawił zapisy Konstytucji dla nauki, czyli Ustawę 2.0 i wyjaśnił kierunki zmian jakie będą realizowane. Charakteryzując rolę jakości kształcenia na naszej uczelni, dr Tomasz Konopka mówił, że jakość kształcenia to kadra i dostęp studentów do zajęć praktycznych, to wyjście z zajęciami na zewnątrz, tak, aby studenci mogli poznać specyfikę pracy zawodowej do podjęcia, której kształcą się w ramach naszych specjalności. To konferencje, seminaria, wyjazdy studyjne do zakładów karnych, aresztów śledczych, czy innych instytucji. Dlatego kierunki kształcenia na Wydziale w Myślenicach to przykłady kierunków praktycznych. W tym miejscu  dr Tomasz Konopka podziękował wszystkim instytucjom współpracującym z Wydziałem w Myślenicach, gdyż ich przychylność pozwala na pełną realizację jakości kształcenia.

Przykładem współpracy StSW ze społecznością lokalną jest Akademia Przedszkolaka Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach. Dr Urszula Hudaszek opiekun AP, przedstawiła wszystkie wydarzenia, które były realizowane w roku akademickim 2017/2018. Poprzez poszukiwanie, poznawanie i doświadczanie dzieci przyjęte do AP mają możliwość poznania tajników nauki, sekretów codziennego życia, a przede wszystkim, dzięki przychylności instytucji współpracujących z AP, specyfiki pracy w poszczególnych zawodach.  Działalność AP to również element jakości kształcenia, gdyż zajęcia z dziećmi prowadzą przyszłe nauczycielki, studentki specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

W kwestii bezpieczeństwa współpracę z interesariuszami wewnętrznymi i zewnętrznymi, przedstawił dr Andrzej Kobiałka. Odnosząc się również do jakości kształcenia docenił przychylność wszystkich władz służb mundurowych, która jest nieoceniona przy kształceniu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Scharakteryzował współpracę naszego wydziału ze społecznością lokalną, ze słuchaczami Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach i Raciechowicach, która ma charakter cyklicznych wykładów tematycznych czy zajęć praktycznych, takich, jak np. kurs samoobrony.

Obecny na spotkaniu I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myślenicach, młodszy inspektor Piotr Dara ciesząc się z dotychczasowej współpracy zachęcał do jej poszerzenia, mówiąc, że Policja w Myślenicach jest otwarta na wspólne działania również z instytucjami, których przedstawicieli gościliśmy na seminarium. W tym samym temacie głos zabrał pan Jan Litwa, przedstawiciel Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach, mówiąc o organizowanych programach edukacyjnych dla mieszkańców, dla dzieci, zachęcając tym samym StSW do szerszej współpracy.

Przykładem działalności naszego wydziału na rzecz społeczności lokalnej jest współpraca ze słuchaczami Uniwersytet Trzeciego Wieku w Myślenicach. Pani Halina Kaczmarek, Prezes UTW w Myślenicach i pani Krystyna Nowak Wiceprezes w sowim wystąpieniu przedstawiły początki powstania UTW, zwróciły uwagę, że dzięki przychylności władz i innych instytucji, także naszej uczelni, mogą prowadzić Uniwersytet dla osób w wieku 55+. Ich działalność opiera się na kołach zainteresowań, kołach językowych, czynnym udziale w imprezach kulturalnych, wyjazdach do opery, działalności aktywizującej, w udziale w międzynarodowych olimpiadach sportowych, we wspieraniu społeczności lokalnej w formie np. własnoręcznie wykonanych pięciuset sztuk kotylionów na 100-tu lecie Niepodległości, czy wiązanek świątecznych dla chorych w Zakładzie Opiekuńczym. Jednak słuchacze UTW przede wszystkim cenią sobie możliwość uczestnictwa w cyklicznych wykładach tematycznych, które wygłaszane są przez cenione osoby świata nauki. W tym miejscu panie złożyły ogromne podziękowania dla pani dziekan dr Elżbiety Męciny-Bednarek, pani prof. Joanny Bonior, pani dr Małgorzaty Bajer i pana dr Andrzeja Kobiałki za przeprowadzone wykłady wyrażając podziw i ogromne uznanie za merytoryczność wykładów.

Pani Małgorzata Bartnik, dyrektor Przedszkola Samorządowe Nr 3 w Dobczycach charakteryzując współpracę naszego wydziału podkreśliła, iż studenci, którzy w ramach projektu unijnego Nowe wychowanie we współczesnym przedszkolu i szkole podstawowej realizowali i, którzy również obecnie realizują praktyki zawodowe są przygotowani praktycznie do pracy z dziećmi. Metodyka nauczona praktycznie, wiedza przełożona na praktykę to wielki plus dla studenta, a tak przygotowany student do praktycznej nauki zawodu zasługuje na uznanie dla kadry dydaktycznej StSW. Słowa pani dyrektor, o profesjonalnym przygotowaniu do pracy nauczyciela, potwierdziła również pani Renata Leśniak, wieloletni nauczyciel w Przedszkolu Samorządowym nr 6 w Myślenicach, mówiąc, że ma przyjemność współpracować z dwoma nauczycielkami absolwentkami naszej uczelni.

Za dotychczasowe wspólne działanie w kilku słowach podziękował pan Andrzej Osiński, Dyrektor Zespołu Szkół Prywatnych w Myślenicach i wyraził życzenia dalszej współpracy.

Na seminarium  gościliśmy nowego interesariusza Przedszkole Samorządowe w Radziszowie, z którym wychodząc naprzeciw studentom StSW zamieszkującym różne tereny naszego województwa, w październiku 2018 roku podpisaliśmy porozumienie o praktykach studenckich.

W bieżącym roku akademickim StSW rozszerzyła współpracę z Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubniu poprzez udział w projekcie edukacyjnym „Z pieniądzem za pan brat” realizowanym przez StSW z Narodowym Bankiem Polskim. Pani Bożena Luberda, absolwentka StSW i reprezentantka pani dyrektor Marii Szczepaniec, podziękowała za owocną współpracę.

Ceniąc dotychczasową współpracę przedstawicielka Samorządu Studenckiego Wydziału Zamiejscowego w Myślenicach, pani Anna Ciaputa przedstawiła rolę, działania i plany na obecny rok akademicki.

Ostatnim punktem spotkania było podsumowanie wyłonionych podczas wystąpień zaproszonych gości potrzeb Regionu, oczekiwań oraz propozycji działań, w tym także podjęcie współpracy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Akademią Przedszkolaka.

Na zakończenie pan Prodziekan dr Antoni Kasprzycki podziękował za owocną dotychczasową współpracę, wyraził życzenia dalszej efektywnej wspólnej działalności, a także w imieniu własnym, pani dziekan dr Elżbiety Męciny-Bednarek, całej kadry dydaktycznej i studentów życzenia zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.