bip

„Z pieniądzem za pan brat” – projekt edukacyjny

Miło nam poinformować, że Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach rozpoczęła realizację projektu edukacyjnego
pn. „Z pieniądzem za pan brat”.

Projekt jest realizowany przez Wydział Ekonomiczny w Kielcach oraz Wydział Zamiejscowy w Myślenicach, a działania przewidziane w projekcie obejmują województwo świętokrzyskie oraz małopolskie.

Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności przedsiębiorczych u młodzieży oraz zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:

  1. zainicjowanie powstania, doposażenie i wsparcie merytoryczne Szkolnych Klubów Pieniądza (w sześciu szkołach średnich),
  2. przeprowadzenie dla uczniów cyklu warsztatów edukacyjnych popularyzujących tematykę projektu (łącznie: pięć tematów warsztatów dla sześciu placówek x 25 uczestników),
  3. przeprowadzenie cyklu seminariów dla studentów (łącznie: dwa seminaria x 50 uczestników),
  4. organizację i przeprowadzenie konkursu plastycznego wśród uczniów szkół uczestniczących w projekcie.

Cele szczegółowe założone do osiągnięcia w projekcie są następujące:

 1. edukacja ekonomiczna młodzieży w obszarze konstruowania i racjonalnego gospodarowania budżetem, w tym planowania przychodów i wydatków, zapewnienia płynności finansowej, kształtowania nawyku oszczędzania;
 2. zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży i osób dorosłych na rynku poprzez edukację z zakresu rozpoznawania autentyczności banknotów i monet będących w obiegu;
 3. zwiększenie świadomości konsumenckiej młodzieży i osób dorosłych w zakresie transakcji handlowych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego;
 4. przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w roli konsumenta na rynku poprzez inicjowanie powstania, doposażenie i wsparcie merytoryczne Szkolnych Klubów Pieniądza
  w szkołach średnich biorących udział w projekcie;
 5. popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku poprzez opracowanie (w Szkolnych Klubach Pieniądza) i upowszechnienie (poprzez mobilną wystawę plastyczną) plakatów informacyjno-prewencyjnych wyłonionych w konkursie plastycznym o przedmiotowej tematyce.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Termin realizacji: od 10.X.2018 do 30.VI.2019 roku.