bip

Design Thinking – innowacyjne myślenie projektowe w warsztatach akademickich dla młodzieży szkół średnich

Projekt polega na realizacji warsztatów dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w celu rozwijania ich kompetencji w zakresie rozwiązywania problemów z wykorzystaniem innowacyjnej metody Design Thinking. W czasie warsztatów wykorzystana zostanie metodologia DT opracowana przez naukowców pracujących na Stanford Univercity.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji 80 uczniów z Bochni i Kielc w zakresie rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metody Design Thinking poprzez realizację cyklu 10 warsztatów przez Staropolska Szkołę Wyższą w okresie 1.09.2018 – 30.11.2019.

W ramach projektu uczestnicy nabędą umiejętności:
1.    Kształtowania pewności siebie i zachęcania do rozwoju;
2.    Podnoszenia umiejętności efektywnego komunikowania się poprzez empatie, rozumienie komunikatów zwrotnych, tolerancję itp.;
3.    Poznania i korzystania z kreatywnych metod rozwiązywania problemów otwierających na krytyczne myślenie, innowacyjność i przedsiębiorczość.

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Staropolskiej Szkoły Wyższej  w Kielcach i w siedzibie Wydziału Staropolskiej Szkoły Wyższej w Bochni.

Tematyka warsztatów:
1.    Wprowadzenie do metodologii  Design Thinking – pięcioetapowy model procesu
2.    Komunikacja, współpraca i empatia jako warunki efektywnej pracy zespołów
3.    Narzędzia komunikacji zdalnej wykorzystywane w komunikacji grup projektowych
4.    Wybór problemów do analizy i realizacji  przez poszczególne zespoły
5.    Diagnozowanie rzeczywistych potrzeb użytkownika – techniki zbierania informacji
6.    Kreatywna burza mózgów – zgodna z zasadami Design Thinking
7.    Prototypowanie wybranych rozwiązań – programy do prototypowania
8.    Testowanie rozwiązań i zbierania informacji zwrotnej
9.    Udoskonalanie wybranych rozwiązań, przygotowanie finalnego rozwiązania i jego prezentacji
10.    Prezentacje projektów przez zespoły, podsumowanie warsztatów

Biuro Projektu:
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
zaklad@stsw.edu.pl