bip

Nowy projekt współpracy ze środowiskiem oświatowym – Cykl konferencji szkoleniowych – Nauka dla praktyki

Głównym celem projektu jest integracja uczelni ze środowiskiem oświatowym poprzez identyfikowanie rzeczywistych potrzeb i możliwości środowiska oświatowego oraz podejmowanie inicjatyw, które pomogą je zrealizować.

Projekt wychodzi naprzeciw aktualnym wyzwaniom stojącym przed placówkami oświatowymi. W ramach realizacji projektu uczelnia będzie podejmować działania w środowisku oświatowym, których podstawowym założeniem jest wspieranie doskonalenia nauczycieli, rozwoju i zarządzania placówkami oświatowymi oraz działania na rzecz uczniów i rodziców.

Projekt zakłada organizację cyklu konferencji szkoleniowych skierowanych do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, dyrektorów placówek oświatowych oraz osób zawodowo związanych z oświatą. Jego głównym celem jest stałe doskonalenie kompetencji kadry edukacyjnej i oświatowej w zakresie wychowania. W szczególności konferencje szkoleniowe uwzględniać będą najbardziej aktualne wyzwania stojące przed oświata i edukacją takie jak: rozwiązywanie konfliktów, diagnozowanie i radzenie sobie z trudnymi zachowaniami, mediacje a także diagnozowanie i podejmowanie działań wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Dodatkową wartością projektu będzie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami a także tworzenie zbioru dobrych praktyk w tym zakresie.

Zakres projektu
· nawiązywanie współpracy z instytucjami środowiska oświatowego;
· prowadzenie badań we współpracy ze środowiskiem oświatowym;
· organizacja konferencji szkoleniowych koncentrujących się na rozwoju wybranych umiejętności nauczycieli, pedagogów, wychowawców, kadry zarządzającej oraz osób związanych zawodowo z oświatą;
· stała wymiana informacji pomiędzy środowiskiem nauki a środowiskiem praktyki w zakresie rzeczywistych i bieżących potrzeb oraz możliwości.

Konferencja I – Jakość zarządzania – nowe wyzwania edukacyjne

Celem konferencji jest analiza, refleksja i diagnoza nad jakością zarządzania w placówkach oświatowych w kontekście reformy systemu i nowych rozwiązań edukacyjnych oraz wyzwań cywilizacyjnych współczesnego społeczeństwa. Wysoka jakość zarządzania placówką oświatową prowadzi do podejmowania nowatorskich działań, innowacji i eksperymentów, tak ważnych dla współczesnego człowieka. Jednocześnie współpraca placówki oświatowej ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój. Wykorzystywane przez placówkę zasoby środowiska lokalnego wpływają na rozwój osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.

Termin: 31 stycznia 2018 r.

Przejdź do strony konferencji.

Konferencja II – Przyczyny konfliktów i trudnych sytuacji w szkole – wybrane metody ich rozwiązywania

Celem konferencji jest przedstawienie uczestnikom możliwości diagnozy konfliktów w szkole i wskazanie wybranych metod ich rozwiązywania. Uczestnicy poznają przyczyny pojawiających się konfliktów oraz działania jakie mogą zostać podjęte zarówno na poziomie prewencji jaki i interwencji w szkole. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej, jedną z najważniejszych umiejętności rozwijanych w ramach kształcenia ogólnego jest umiejętność rozwiązywania problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych. W szczególności zostaną zaprezentowane możliwości wykorzystania mediacji jako metody, którą może wykorzystać nauczyciel w konfliktach szkolnych.

Termin: marzec 2018 r.

Konferencja III – Alternatywne metody rozwiązywania problemów: negocjacje, mediacje, facylitacja
Celem konferencji jest zaprezentowanie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, takich jak negocjacje, mediacje i facylitacja. Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania tych metod w środowisku oświatowym. Główny nacisk zostanie położony na umiejętności odpowiedniego doboru i wykorzystania metod, w zależności od sytuacji i uczestników.

Wybrane tematy w programie konferencji:
· Negocjacje – kto w szkole negocjuje
· Nauczyciel mediatorem – możliwości i wymagane umiejętności
· Facylitacja jako metoda prowadzenia spotkań
· Facylitacja a rada pedagogiczna
· Facylitacja podczas zebrań z rodzicami

Termin: maj 2018 r.


Patronat honorowy nad konferencją objął Rektor Staropolskiej Szkoły Wyższej, Burmistrz Miasta Bochnia i Starosta Powiatu Bocheńskiego.