bip

Ruszyła Bocheńska Szkoła Ekonomii Personalistycznej

24 października rozpoczęły się  zajęcia Bocheńskiej Szkoły Ekonomii Personalistycznej. Jest to projekt autorstwa współzałożyciela i pierwszego rektora pierwszej bocheńskiej wyższej uczelni, jaką była założona w 2000 roku Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, która działa obecnie jako Wydział Zamiejscowy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

W bezpłatnych zajęciach mogą brać udział wszystkie osoby interesujące się zagadnieniami funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa. Ich celem jest spojrzenie na mechanizmy gospodarcze i stosunki społeczne z punktu widzenia osoby ludzkiej, czyli z zupełnie innej perspektywy niż ta, którą reprezentuje tzw. główny nurt ekonomii.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Wydziału w Bochni przy ul. Trudnej 1 w każdą środę o godzinie 18. Po każdym wykładzie przewidziany jest czas na pytania i dyskusję.
W miarę postępów udostępniane będą pliki dźwiękowe z treścią poszczególnych wykładów.

Przyjdź sam i powiadom innych.

Program wykładów otwartych

Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Ryszard Szewczyk
Wydział w Bochni Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach
Czas trwania studium: 2 semestry po 30 godz. lekcyjnych
Forma  i częstotliwość zajęć: wykład + konwersatorium, 1 raz w tygodniu 2 godz.
Forma potwierdzenia: certyfikat uczestnictwa (warunek: uczestnictwo w co najmniej 45 godzinach zajęć)

Tematy zajęć

1.    O założycielskim błędzie ekonomii głównego nurtu /otwórz lub pobierz mp3/
2.    Dlaczego ekonomia personalistyczna? Podstawy paradygmatu /otwórz lub pobierz mp3/
3.    Personalistyczna teoria wyboru /otwórz lub pobierz mp3/
4.    Wolność w świetle teorii wyboru /otwórz lub pobierz mp3/
5.    Prawo do życia jako źródło prawa własności /otwórz lub pobierz mp3/
6.    Własność w kontekście teorii uniwersalnego przeznaczenia dóbr /otwórz lub pobierz mp3/
7.    O wartości /otwórz lub pobierz mp3/
8.    Cel zachowań ludzkich; istota i rodzaje potrzeb a jakość życia /otwórz lub pobierz mp3/
9.    Sposoby zaspokajania potrzeb i problem wartości, warunki i zasady wymiany /otwórz lub pobierz mp3/
10.    Gospodarka w systemie pieniądza kredytowego; zasady systemu, rynkowe role ludzi /otwórz lub pobierz mp3/
11.    Przedsiębiorstwo: warunki powstania i zasady działania /otwórz lub pobierz mp3/
12.    Rola pracowników w przedsiębiorstwie i ich relacje z właścicielem /otwórz lub pobierz mp3/
13.    Istota i źródło zysku przedsiębiorcy /otwórz lub pobierz mp3/
14.    Dochód, zysk, pieniądz /otwórz lub pobierz mp3/
15.    Dochód a popyt i podaż /otwórz lub pobierz mp3/
16.    Państwo idealne, podstawowe zasady prawa /otwórz lub pobierz mp3/
17.    Zależności między sektorami w systemie państwa bez państwa /otwórz lub pobierz mp3/
18.    Wnioski z analizy systemu państwa bez państwa /otwórz lub pobierz mp3/
19.    Rzeczywistość: spółki kapitałowe jako osoby prawne /otwórz lub pobierz mp3/
20.    Państwo jako suweren stanowiący prawo /otwórz lub pobierz mp3/
21.    Konsumpcja publiczna a dobrobyt społeczny
22.    Indukowane efekty wydatków publicznych
23.    Państwo dobrobytu w świetle podejścia personalistycznego
24.    Zasady rynku a sprawiedliwość dystrybutywna
25.    Pieniądz i banki w procesach rynkowych
26.    Skutki bankowości centralnej

Uwagi:
1.    Przedstawiony wyżej program ma charakter ramowy. Niektóre tematy mogą zająć więcej niż 2 godziny, mogą też pojawić się w trakcie zajęć dodatkowe problemy do omówienia, które spowodują korektę tego programu.
2.    Dla zrozumienia poruszanej problematyki nie jest potrzebna wiedza ani z zakresu ekonomii klasycznej, ani z matematyki, ani żadnego z tzw. przedmiotów narzędziowych ekonomii klasycznej (statystyki, ekonometrii)
3.    Dla osiągnięcia pełnego efektu i zrozumienia sensu podejścia personalistycznego wskazane jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach.