bip

O uczelni

Staropolska Szkoła Wyższa została utworzona w 2001 roku na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej DSW-3-0145-33/Eko/2001. Uczelnia została wpisana do rejestru uczelni prowadzonych przez Ministra Edukacji Narodowej pod nr 199 i posiada osobowość prawną. W pierwszym roku funkcjonowania, na Uczelni kształciło się 111 studentów. Z każdym rokiem, liczba studentów wzrasta i aktualnie osiąga liczbę 3052. W 2001 roku uczelnia nosiła nazwę Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną, zaś w późniejszym czasie zmieniono ją na Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych. W związku z dynamiką rozwoju Uczelni oraz nawiązaniem do tradycji regionu świętokrzyskiego i  Staropolskiego Okręgu Przemysłowego, ostatecznie zmieniono nazwę na Staropolska Szkoła Wyższa, która funkcjonuje do chwili obecnej.   

Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach prowadzi zarówno 3-letnie studia I-go stopnia (licencjackie), 3,5 letnie studia inżynierskie, 2-letnie studia II-go stopnia (magisterskie), 5-letnie jednolite studia magisterskie oraz studia podyplomowe,  kursy i szkolenia. Wszystkie poziomy studiów prowadzone są w systemie stacjonarnym (dzienne) oraz niestacjonarnym (zaoczne). Obecnie StSW, w ramach niezależnego rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej, zyskała miano najlepszej niepublicznej uczelni magisterskiej w regionie świętokrzyskim. 

Staropolska Szkoła Wyższa jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem akademickim, który obecnie posiada 3 filie krajowe (Kielce, Myślenice, Bochnia) i 2 zagraniczne (Łuck, Ukraina oraz Dublin, Irlandia). Staropolska Szkoła Wyższa to uczelnia o międzynarodowym charakterze, która kładzie nacisk na kształcenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne.  Co roku około 100 studentów wyjeżdża w ramach Programu Erasmus Plus na studia i praktyki zagraniczne do 58 partnerskich uczelni i instytucji. Najczęściej wybieranymi kierunkami wyjazdów są Hiszpania, Grecja, Słowacja, Niemcy, Czechy oraz Włochy.  W ramach programów wymiany studenckiej nasi studenci mogą część nauki odbywać w USA.

Staropolska Szkoła Wyższa aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz instytucjami samorządowymi. Naszym priorytetem jest opracowywanie programów studiów adekwatnych do wymagań lokalnego i globalnego rynku pracy. Kształcenie praktyczne realizowane jest między innymi poprzez zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Kształcenie to pozwala na weryfikację zdobytej wcześniej wiedzy, rozwija umiejętności zawodowe, a także uczy zastosowania wiedzy i umiejętności w praktyce. W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia opracowano Uczelniany Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia. Głównym celem Uczelnianego Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest budowanie kultury jakości w środowisku uczelnianym oraz dążenie do osiągania wysokiego poziomu jakości kształcenia, aby zgodnie z założeniami wyrażonymi w misji uczelni lepiej odpowiadać na oczekiwania studentów i pracodawców oraz zwiększyć konkurencyjność uczelni na rynku usług szkolnictwa wyższego (regionalnym, krajowym i zagranicznym).

Staropolska Szkoła Wyższa uzyskała następujące nagrody i wyróżnienia:  
•    International Tourism Award
•    Jedna z najlepszych niepublicznych uczelni magisterskich w regionie świętokrzyskim według Rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej
•    Lider regionu w kategorii Nauka
•    Nagroda za Umiędzynarodowienie Studiów