bip

Biblioteka

Godziny otwarcia:

8.00-15.00
w terminach zjazdów

KATALOG ONLINE

KSIĄŻKA ELEKTRONICZNA EBOOK

WIRTUALNA BIBLIOTEKA NAUKI

IBUK LIBRA


Biblioteki w Kielcach, ze zbiorów  których studenci mogą nieodpłatnie korzystać na podstawie legitymacji studenckiej
i indeksu:


Przypominamy, że do użytku studentów i pracowników naukowych uruchomiony jest Serwis IBUK LIBRA.
Aktualizacja tytułów nastąpiła 1 marca 2022.
Jest to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim.
Elektroniczne wersje książek pogrupowane zostały wg zakresu: nauki ekonomiczne i nauki społeczne.
Korzystanie z serwisu wymaga posiadania konta myIBUK udostępnianego na życzenie czytelników. Książki wykupione przez StSW można czytać przy użyciu komputera domowego po otrzymaniu specjalnego PIN-u i powiązaniu swojego konta indywidualnego IBUK.
Kody PIN IBUK są do pobrania drogą mailową. Swoje dane: nazwisko imię, nr albumu oraz kierunek i miejsce studiowania należy wysłać na adres biblioteka@stsw.edu.pl
Szczegółowe informacje na temat rejestracji i logowania oraz wykaz nieodpłatnych pozycji z poszczególnych dziedzin nauki

znajdują się w zakładce:
Czytelnia internetowa IBUK LIBRA

Biblioteka

BIBLIOTEKA

STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ w Kielcach

Biblioteka StSW gromadzi głównie zbiory z zakresu nauk społecznych oraz ekonomicznych. Księgozbiór wprowadzany jest do systemu komputerowego „Libra” dostosowanego do obsługi wydziałowych bibliotek uczelnianych. Biblioteka wydziałowa posiada 18 stanowisk komputerowych do obsługi czytelnika, korzystania z bazy danych miejscowych i zasobów bazy w Internecie– służy do tego moduł Libra www.

Księgozbiór z zakresu nauk pedagogicznych i społecznych obejmuje wydawnictwa z dziedziny dydaktyki ogólnej, historii myśli pedagogicznej, pedagogiki ogólnej, społecznej, specjalnej, pedagogiki pracy, rodziny, resocjalizacyjnej, porównawczej, podstaw kształcenia i wychowania, teorii wychowania, badań pedagogicznych, edukacji zdrowotnej i ekologicznej, podstaw rozwoju człowieka, metod badań pedagogicznych, systemów pedagogicznych, patologii społecznych, technologii informacyjnych, języków obcych, prawa i organizacji oświaty, filozofii, psychologii ogólnej, klinicznej, rozwojowej, psychoterapii, socjologii ogólnej, wychowania, rodziny, etyki, antropologii kulturowej, metodologii badań społecznych, pedeutologii, oraz poszczególnych specjalności z zakresu: logopedii, diagnozy i terapii pedagogicznej, resocjalizacji, pracy socjalnej oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, pedagogiki specjalnej. Pozycje z zakresu pedagogiki specjalnej obejmują zagadnienia dotyczące oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki, tyflopedagogiki, pedagogiki resocjalizacyjnej,, terapeutycznej.

Księgozbiór z zakresu nauk ekonomiczno-społecznych obejmuje wydawnictwa
z dziedziny ekonomii, historii myśli ekonomicznej, polityki społecznej i gospodarczej, integracji Polski z UE, organizacji i zarządzania, marketingu, finansów, rachunkowości, bankowość, prawa, ekologii, geografii turystycznej i gospodarczej, gospodarki regionalnej, samorządu terytorialnego, gospodarki mieszkaniowej, nieruchomości, agroturyzmu, ekonometrii, statystyki, matematyki, informatyki, logistyki, socjologii, filozofii, logiki i in.

Księgozbiór z zakresu nauk społecznych i prawnych obejmuje ogólną wiedzę z zakresu zagadnień społecznych i prawnych tworzących podbudowę dla rozumienia istoty bezpieczeństwa wewnętrznego w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, z zakresu nauk społecznych, praw człowieka i zasad funkcjonowania państwa – jego ustroju i struktury, podziału władzy w państwie oraz zasad funkcjonowania organów państwa, w tym administracji publicznej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wewnętrzne, zasad funkcjonowania instytucji państwa, zakresu zadań administracji publicznej oraz problematyki zarządzania kryzysowego.

Obecne zasoby biblioteki obejmują zbiory tradycyjne – wydawnictwa ukazujące się od 2000 roku, stale aktualizowane oraz zbiory on-line. Zakupy obejmują bieżące wydawnictwa z dziedzin nauki związanych z oferowanymi przez uczelnię specjalnościami.

Księgozbiór biblioteki obejmuje wydania począwszy od 2000 roku – biblioteka powstała wraz z utworzeniem uczelni jako nowa jednostka – nie korzystająca z przekazów innych instytucji.

Cały księgozbiór jest opracowany w formie zbioru zinformatyzowanego. Dla czytelników dostępne są katalogi: alfabetyczny, przedmiotowy, rzeczowy, tytułowy, katalog serii i UKD. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.

Czytelnia posiada 18 stanowisk w tym 10 komputerowych z dostępem do Internetu.

Od 2006r decyzją Rektora działa Rada Biblioteczna sprawująca nadzór nad wydatkami i zakupami bibliotecznymi zgodnie z zapotrzebowaniem studentów i kadry naukowej.

w 2011 roku biblioteka wdrożyła bazę OECD iLibrary oferującą dostęp do pełnych tekstów wszystkich elektronicznych publikacji OECD – Organisation for Economic Cooperation and Development. Tematyka tych publikacji jest bardzo szeroka i obejmuje nauki ekonomiczne, społeczne i pokrewne. Studenci mogą przeglądać książki, raporty i tabele z danymi statystycznymi , prognozy, roczniki, bibliografie, czasopisma statystyczne.

Wydziały zamiejscowe mają podpisane umowy z największymi bibliotekami w miastach dysponującymi bogatymi zbiorami z zakresu literatury naukowej.

Biblioteka oferuje również dostęp do różnego rodzaju dokumentów elektronicznych: e-książek, archiwów czasopism polskich, elektronicznych słowników, dostępne zasoby umożliwiają zaspokojenie potrzeb studentów wynikających z procesu kształcenia i działalności naukowej.

Od grudnia 2012 roku uruchomiony jest do użytku studentów i pracowników naukowych Serwis IBUK LIBRA. Jest to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdują się tam elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania konta myIBUK udostępnianego na życzenie czytelników w bibliotece wydziałowej w Kielcach. Książki wykupione przez StSW można czytać przy użyciu komputera domowego po otrzymaniu specjalnego PIN-u i powiązaniu swojego konta indywidualnego IBUK z Uczelnią.

Studenci mają możliwość korzystania z Wirtualnej Biblioteki Nauki. Jest to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Zasady korzystania z Wirtualnej Biblioteki Nauki znajdują się na stronie internetowej StSW w zakładce Biblioteka.

Do dyspozycji studentów jest również Serwis POLONA, administrowany przez Bibliotekę Narodową, umożliwia on korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej – przeszukiwanie kolekcji, tworzenie własnych kolekcji opartych na zbiorach BN, tworzenie notatek do obiektów, dzielenie się nimi z innymi użytkownikami i komentowanie w serwisach społecznościowych.

Biblioteka ściśle współpracuje z Oficyną Wydawniczą Uczelni działającą od 2 kwietnia 2012 r. Wydaje ona m. innymi serię Zeszytów Naukowych „PEDAGOGIKA BADANIA, DYSKUSJE, OTWARCIA”,”GOSPODARKA i FINANSE” redagowanych przez instytuty: pedagogiczny i ekonomiczny, tematem wiodącym każdego z zeszytów jest inny zakres zagadnień wynikających z treści kształcenia .

Biblioteka gromadzi również publikacje pracowników uczelni, tworząc równocześnie elektroniczną bazę bibliograficzną dokumentującą dorobek piśmienniczy kadry naukowej.

Regulamin biblioteki

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI 

STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ 

W KIELCACH

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§1

Biblioteka Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, zwana dalej Biblioteką, jest biblioteką naukową i pełni jednocześnie funkcję ośrodka informacji naukowej.

§ 2

Biblioteka działa na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym, Ustawy o Bibliotekach i Statutu Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, zwanej dalej StSW.

§ 3

Ze zbiorów i urządzeń Biblioteki w sposób pełny mogą korzystać wszyscy pracownicy, studenci StSW oraz słuchacze studiów podyplomowych, zwani dalej Czytelnikami, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 4

Pozostali Czytelnicy zainteresowani księgozbiorem naukowym i dydaktycznym gromadzonym w Bibliotece StSW  mogą korzystać z niego w czytelni, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§ 5

Dane osobowe Czytelników gromadzone w Bibliotece StSW podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

§6

Z Biblioteki i czytelni można korzystać w dniach i godzinach ustalonych przez władze StSW i podanych do publicznej wiadomości.

ROZDZIAŁ 2

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

I. Zasady zapisu

§ 7

Korzystanie ze zbiorów Biblioteki jest bezpłatne.

§ 8

Prawo do korzystania ze zbiorów i urządzeń Biblioteki nabywa się z chwilą okazania ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu z wpisem na bieżący rok akademicki, pozostałym Czytelnikom – na podstawie dowodu osobistego.

§9

Legitymacja jest ważna przez okres studiowania w StSW.

§ 10

Legitymacji  nie wolno odstępować innym osobom.

§ 11

Zgubienie legitymacji należy niezwłocznie zgłosić w dziekanacie.

§ 12

Czytelnik powinien zawiadomić Bibliotekę o każdej zmianie adresu zameldowania i nazwiska.

§ 13

Osoba zapisująca się do Biblioteki powinna zapoznać się z jej Regulaminem. Rażące naruszenie Regulaminu daje podstawę pozbawienia Czytelnika prawa korzystania z Biblioteki.

II. Wypożyczanie

§ 14

Podstawą do wypożyczenia, otrzymania książek lub innych dokumentów gromadzonych w Bibliotece jest okazanie bibliotekarzowi ważnej legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.

§ 15

Czytelnik chcący wypożyczyć książkę powinien na podstawie katalogu podać bibliotekarzowi następujące informacje o książce, którą chce pożyczyć: nazwisko autora, tytuł i sygnaturę.

§ 16

Maksymalna ilość wypożyczonych książek dla poszczególnych grup Czytelników wynosi:

pracownicy – 5 woluminy, studenci i słuchacze studiów podyplomowych – 4 woluminy.

§ 17

Książki wypożycza się:

pracownikom – na jeden semestr,

studentom – na 1 miesiąc,

słuchaczom studiów podyplomowych – na 1 miesiąc.

§ 18

Na prośbę czytelnika zgłoszoną przed upływem terminu zwrotu (osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną) jednokrotnie może zostać przedłużony termin zwrotu książki (o ile nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników).

§ 19

W przypadku przekroczenia terminu zwrotu książki, Czytelnikowi nalicza się karę za każdy dzień zwłoki. Wysokość opłaty określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 20

Biblioteka ma prawo zażądać zwrotu książki w czasie krótszym niż wyznaczony termin, w wypadku, gdy jest ona szczególnie poszukiwana przez Czytelników.

§ 21

Czytelnicy ponoszą odpowiedzialność za stan powierzonych im książek. Aby uniknąć odpowiedzialności za już istniejące uszkodzenia należy zgłosić je przy odbiorze książki. Użytkownik powinien zwrócić książkę w takim stanie, w jakim została mu udostępniona.

§ 22

W razie uszkodzenia lub zgubienia książki, Czytelnik zobowiązany jest: odkupić egzemplarz tego samego autora, tytułu i tego samego, lub najnowszego wydania, dokonać wpłaty w wysokości pięciokrotnie wyższej od antykwarycznej wartości dzieła, ustalonej przez kierownika biblioteki (np. w przypadku, książek pochodzących z darów, gdy nie jest możliwe ustalenie ceny rynkowej), odkupić inne dzieło wyznaczone przez kierownika biblioteki. Egzemplarz zniszczony lub odnaleziony pozostaje własnością

biblioteki.

§ 23

Biblioteka prowadzi rezerwację książek.

§ 24

Studentów obowiązuje system corocznego rozliczania się z wypożyczonych książek. Jednym z warunków uzyskania zaliczenia kolejnego roku akademickiego jest pieczątka w indeksie „Książki zwrócono”, która uniemożliwia studentowi korzystanie z usług wypożyczalni do czasu otrzymania wpisu w indeksie na

następny rok akademicki. Studenci kończący studia – przed otrzymaniem dyplomu, przerywający naukę w StSW – przed otrzymaniem dokumentów zobowiązani są do:

zwrotu wszystkich materiałów bibliotecznych,

przedłożenia karty obiegowej w celu potwierdzenia

uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 25

Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę, będący Czytelnikami Biblioteki, winni uzyskać potwierdzenie uregulowania wszelkich swoich zobowiązań wobec Biblioteki.

III. Czytelnia

§ 26

Z czytelni może korzystać każdy po uprzednim pozostawieniu u bibliotekarza legitymacji studenckiej lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

§ 27

W czytelni udostępnia się księgozbiór podręczny Biblioteki, czasopisma oraz inne materiały biblioteczne sprowadzone z magazynu. W wydzielonej części czytelni znajdują się komputery (czytelnia multimedialna).

§ 28

Zbiory gromadzone w czytelni udostępnia się wyłącznie na miejscu.

§ 29

Czytelnicy wchodzący do czytelni zobowiązani są do: pozostawienia okryć wierzchnich w szatni, zachowanie ciszy i porządku.

§ 30

Zbiory znajdujące się w magazynie wydaje bibliotekarz. Po wykorzystaniu Czytelnik zwraca wydawnictwa bezpośrednio bibliotekarzowi.

§ 31

Wynoszenie czasopism i książek z czytelni bez zgody bibliotekarza jest niedopuszczalne.

§ 32

Do czytelni nie wolno wnosić włączonych telefonów komórkowych, napojów i artykułów spożywczych. Nie można spożywać posiłków.

§ 33

Czytelnicy mogą korzystać w czytelni z własnych komputerów przenośnych, jeżeli nie zakłóca to pracy innym osobom.

IV. Czytelnia multimedialna.

§ 34

Z komputerów zainstalowanych w czytelni multimedialnej korzystać mogą pracownicy i studenci StSW.

§ 35

Komputery w czytelni służą do udostępniania źródeł informacji niezbędnych do studiowania i prac naukowo-badawczych, przeglądu baz własnych biblioteki i Internetu, do pisania prac kontrolnych, semestralnych, dyplomowych, magisterskich itd.

§ 36

Wszyscy użytkownicy powinni pozostawić bibliotekarzowi dowód potwierdzający tożsamość.

§ 37

Użytkownicy komputerów zobowiązani są do korzystania z ich przeznaczeniem, tzn. w celach naukowo-badawczych i edukacyjnych. Zabrania się korzystania z gier, wchodzenia na strony o tematyce rozrywkowej.

§ 38

Do dyspozycji użytkowników komputerów w czytelni pozostaje drukarka. Za wydruki komputerowe pobiera się opłatę określoną przez Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

§ 39

Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach oraz instalowania innych programów przyniesionych z zewnątrz lub ściągniętych przez Internet. Są to programy zawierające publikacje pracowników uczelni, Zeszyty naukowe w wersji on-line oraz prace dyplomowe absolwentów dostępne są do wglądu w E-czytelni w godzinach pracy biblioteki.

§ 40

Studenci i pracownicy mogą korzystać z wersji elektronicznej książek (libra.ibuk.pl), na które licencja została wykupiona przez Uczelnię . Aktualny wykaz pozycji znajduje się w katalogu  On-line udostępnionym na stronie internetowej Uczelni w zakładce: BIBLIOTEKA. Warunkiem korzystania z w/w jest pobranie od bibliotekarza osobistego kodu IBUK LIBRA

§ 41

Przy komputerze pracuje jedna osoba.

§ 42

W przypadku znaczącego obciążenia bibliotekarz ma prawo określić limit czasowy pracy na stanowisku komputerowym.

ROZDZIAŁ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 43

Czytelnicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania się do zawartych

w nim postanowień.

§ 44

Rozstrzygnięcie spraw nieuregulowanych postawieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji kierownika Biblioteki StSW. Od decyzji kierownika Biblioteki przysługuje odwołanie do Rektora StSW.

§ 45

Uwagi w sprawach związanych z korzystaniem ze zbiorów i urządzeń oraz działalnością informacyjno-usługową Biblioteki można zgłaszać ustnie lub pisemnie kierownikowi Biblioteki.

§ 46

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Biblioteki Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach

W oparciu o Regulamin Biblioteki StSW ustanawia się następujące opłaty pobierane przez Bibliotekę:

kara za przekroczenie terminu zwrotu wypożyczonych

wydawnictw (od każdego tytułu) za każdy dzień zwłoki wynosi – 0,30 zł.

wydruk jednej strony (czarno-białej) – 0,50 zł.

Zebrane kwoty przeznacza się na zakup materiałów dekoracyjnych do biblioteki, faktury przedstawia się kanclerzowi StSW.

Załącznik obowiązuje od dnia 1 października 2013 r.

Wirtualna Biblioteka Nauki

„Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe. Wirtualna Biblioteka Nauk”

PRZEJDŹ DO WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI

Czytelnia internetowa IBUK LIBRA

Nowy IBUK Libra  

Już dziś każdy czytelnik może zobaczyć, jak zmieniła się czytelnia online IBUK Libra. Wciąż na platformie można czytać cała dobę, siedem dni w tygodniu. Wydawnictwo Naukowe PWN potwierdza, że serwis po serii testów, w których brali udział także bibliotekarze, jest gotowy. Zmienia się również wygląd.

Każdy odwiedzający platformę zostanie zapytany o to, czy potrzebuje więcej informacji, czy chce zacząć korzystać. Pojawiają się nowe karty użytkownika. Warto założyć konto w IBUKU Librze, aby cieszyć się w pełni wszystkimi funkcjonalnościami.

Po zalogowaniu będziemy mogli:

– zobaczyć cztery ostatnio czytane książki + książkę miesiąca od PWN;

– zobaczyć wszystkie „książki w moich bibliotekach”, bez potrzeby przełączania się między bibliotekami – opcja dla osób, które korzystają z zasobów dwóch lub większej liczby bibliotek;

– korzystać z karty „moja półka” czyli dodawać do niej wybrane tytuły, czytać czy kopiować opis bibliograficzny do pracy, bez przechodzenia do wirtualnej półki myIBUK;

– przeszukiwać cały zasób IBUKA Libry w karcie „wszystkie książki”, gdzie znajduje się 47 000 tytułów, proponować rozszerzenie zasobu lub znaleźć najbliższą e-czytelnię, w której poszukiwany tytuł jest dostępny.

To wciąż nie wszystko. Więcej informacji nt. platformy i jej funkcjonalności w social mediach  https://facebook.com/PWNNauka

 

Zapraszamy do nowej odsłony IBUKA Libry

https://libra.ibuk.pl/?utm_source=bibl&utm_medium=www&utm_campaign=premiera

Zobacz, jak zmienia się czytelnia online IBUK Libra @PWNNauka. Teraz czytelnicy mogą korzystać z nowych kart użytkownika. Nowe karty to: Wszystkie książki, Książki w moich bibliotekach oraz Moja półka. Możesz założyć konto i korzystać z e-książek 24/7 czytając na komputerze, tablecie czy smartfonie. Zobacz więcej na https://bit.ly/3dIBZJQ

Nowości w Librze możesz śledzić klikając: http://bit.ly/PWNNauka

IBUK Libra zmienia się dla Ciebie. Pod takich hasłem @PWNNauka wprowadza nową odsłonę serwisu. Poza nowym układem graficznym pojawiają się także nowe karty użytkownika, a wśród nich: Wszystkie książki, Książki w moich bibliotekach oraz Moja półka. Warto założyć konto, aby korzystać w pełni z funkcjonalności. Wejdź do platformy IBUK Libra przez stronę https://bit.ly/3dIBZJQ
Nowości w Librze możesz śledzić klikając: http://bit.ly/PWNNauka

Serwis IBUK LIBRA to czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz tam elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania konta myIBUK i bycia zalogowanym w czasie wykonywania większości operacji. Książki wykupione przez StSW można czytać przy użyciu komputera domowego po otrzymaniu specjalnego PIN-u i powiązaniu swojego konta indywidualnego IBUK z Uczelnią. Zainteresowanych otrzymaniem PIN-u prosimy o wiadomość zatytułowaną: „PIN IBUK”, zawierającą w treści imię i nazwisko oraz numer albumu na adres biblioteka@stsw.edu.pl

Zastosowana w IBUK LIBRA aplikacja do czytania książek działa w oknie przeglądarki internetowej. Nie ma potrzeby instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania.

Przeglądarka internetowa musi wspierać standard HTML5. Zalecamy używanie aktualnej wersji Mozilla Firefox, Google Chrome lub Safari. Środowisko IBUK LIBRA działa w przeglądarce Internet Explorer od wersji 10. Starsze wersje IE nie zapewniają wsparcia standardu HTML5 oraz zawierają poważne luki w bezpieczeństwie.

Do prawidłowego działania aplikacji niezbędne jest stabilne połączenie z siecią Internet o przepustowości min. 512kb/s (zalecamy 2Mbps). Należy zezwolić na wykorzystywanie plików cookie oraz JavaScript.

Publikacje w wersji elektronicznej z obszaru nauk ekonomicznych

Publikacje w wersji elektronicznej z obszaru nauk społecznych

Publikacje w wersji elektronicznej z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego

INFORMACJE I PODPOWIEDZI JAK PORUSZAĆ SIĘ PO PLATFORMIE IBUK LIBRA

PRZEJDŹ DO SERWISU: http://www.libra.ibuk.pl/

Książka elektroniczna ebook

Zasoby biblioteki - Filia w Bochni

Lista IBUKÓW udostępnionych dla kierunku FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Komunikat dotyczący bazy EBSCO

Academic Search Ultimate to najobszerniejsza, najpopularniejsza, wielodziedzinowa pełnotekstowa baza publikacji naukowych. Baza zawiera ponad 9 000 pełnych tekstów czasopism wydawanych w języku angielskim. Połączenie materiałów publikowanych lokalnie z pochodzącymi z całego świata sprawia, że Academic Search Ultimate jest wszechstronnym narzędziem badawczym dla studentów poszukujących obszernego źródła informacji w globalnej perspektywie.

EBSCO Information Services oferuje w ramach licencji krajowej wszystkim instytucjom akademickim i naukowym w Polsce dostęp online do pakietu podstawowego następujących baz danych w języku angielskim. Bazy są dostępne na platformie EBSCOhost i obejmują szeroki zakres dziedzinowy: nauki ścisłe, techniczne, humanistyczne, społeczne, ekonomiczne, biznes oraz nauki medyczne i biomedyczne.

Najbardziej przydatne bazy z obszarów:

  1. nauk ekonomicznych i biznesu – kierunek EKONOMIA i pokrewne – baza Business Source Ultimate.
  2. obszaru edukacyjnego – kierunek PEDAGOGIKA i pokrewne z obszaru edukacji – baza ERIC.
  3. nauk medycznych i o zdrowiu – bazy Health Source: Consumer Edition oraz Health Source: Nursing/Academic Edition.
  4. obszarów ogólnych – ogólna baza pełnotekstowa o nazwie Academic Search Ultimate.

.

Dane do logowania:   Nazwa użytkownika: ssak      Hasło: sswzdalnie1!